Istaknute teme

Jednostavni postupak stečaja potrošača
Novi institut kojim će se omogućiti deblokada računa dijelu insolventnih građana koji su u tzv. „dugotrajnoj blokadi“ za relativno male iznose duga.
Reorganizacija mreže pravosudnih tijela 1. siječnja 2019. godine
Značajniji pad priliva prekršajnih predmeta nakon izmjena mjerodavnog prekršajnog zakonodavstva 2015. godine pokazao je neperspektivnost daljnjeg zadržavanja posebnog ustroja prekršajnih sudova, čijim će spajanjem s općinskim sudovima biti omogućeno racionalnije korištenje sudaca i službeničkih potencijala. 
Restrukturiranje, predstečajni ili stečajni postupak
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Stečaj potrošača
S prvim danom 2016. godine u pravni poredak Republike Hrvatske uvodi se institut stečaja potrošača s ciljem razvijanja sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina.
Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu
Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) uveden je u sve zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede te je u punom produkcijskom radu od 21. studenog 2016. godine, što je bio jedan od ciljeva i zadataka Nacionalnog programa reformi u okviru mjere: „Unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga“. 
Mirenje
​Stupanjem na snagu Zakona o mirenju stvorene su formalne pretpostavke za primjenu mirenja u praksi rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj.
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima objedinjuje nacionalna pravosudna tijela te glavnu ulogu u izvršavanju zadataka Mreže imaju nacionalne kontakt točke i internetska stranica Europske komisije e-Justice Portal.
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, popularno zvan i Zakon o zviždačima je novi zakon koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine. 
Stjecanje prava vlasništva
O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).
Ovrha
Ovršnim zakonom (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina.
Stečajni upravitelji
Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.