Istaknute teme

Javni natječaj
Povjerenstvo za predlaganje nacionalnih kandidata Republike Hrvatske za europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja
Reorganizacija mreže pravosudnih tijela 1. siječnja 2019. godine
Značajniji pad priliva prekršajnih predmeta nakon izmjena mjerodavnog prekršajnog zakonodavstva 2015. godine pokazao je neperspektivnost daljnjeg zadržavanja posebnog ustroja prekršajnih sudova, čijim će spajanjem s općinskim sudovima biti omogućeno racionalnije korištenje sudaca i službeničkih potencijala. 
Restrukturiranje, predstečajni ili stečajni postupak
Od 1. rujna 2015. godine na snazi je novi Stečajni zakon kojim su propisane pretpostavke za otvaranje i provedbu predstečajnoga i stečajnoga postupka te pravne posljedice njihova otvaranja i provedbe. 
Stečaj potrošača
S prvim danom 2016. godine u pravni poredak Republike Hrvatske uvodi se institut stečaja potrošača s ciljem razvijanja sustava koji će rezultirati stvaranjem uvjeta insolventnim potrošačima za reprogramiranje njihovih obveza ili novi početak, a vjerovnicima omogućiti ravnomjerno namirenje njihovih tražbina.
Podnošenje e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu
Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) uveden je u sve zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede te je u punom produkcijskom radu od 21. studenog 2016. godine, što je bio jedan od ciljeva i zadataka Nacionalnog programa reformi u okviru mjere: „Unaprjeđenje sustava katastra i zemljišnih knjiga“. 
Interaktivni prikaz statističkih podataka
Ministarstvo pravosuđa po prvi put na svojim stranicama objavljuje interaktivnu bazu podataka o radu pojedinog suda u Republici Hrvatskoj. 
Jačanje kapaciteta Državnog odvjetništva Republike Hrvatske
Ministarstvo pravosuđa pokrenulo je brojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i unapređenje rada Državnog odvjetništva. 
Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije
Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.
Mirenje
​Stupanjem na snagu Zakona o mirenju stvorene su formalne pretpostavke za primjenu mirenja u praksi rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj.
Rezultati rada sudova
Iskazani rezultati su bez zemljišnoknjižnih predmeta i predmeta sudskog registra
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima
Europska pravosudna mreža u građanskim stvarima objedinjuje nacionalna pravosudna tijela te glavnu ulogu u izvršavanju zadataka Mreže imaju nacionalne kontakt točke i internetska stranica Europske komisije e-Justice Portal.
Jačanje transparentnosti i odgovornosti u borbi protiv korupcije - Međunarodna konferencija
Konferencija na visokoj razini: "Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije" održava se 15. i 16. listopada 2018. godine u Šibeniku
Antikorupcija
Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.
Stjecanje prava vlasništva
O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba (izuzev državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije) na nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev stranke (stjecatelja).
Besplatna pravna pomoć
Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Ministarstvo pravosuđa započelo je s izvršenjem opsežne i izazovne zadaće uspostave sustava besplatne pravne pomoći
Ovrha
Ovršnim zakonom (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) uređen je postupak prisilnog ostvarenja tražbina te postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina.
Stečajni upravitelji
Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.
"Tvrtke za 10 kuna" za lakše samozapošljavanje
Omogućili smo osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću za samo 800 kuna čija registracija traje samo 24 sata. Istodobno, omogućeno je da se za nazive društava koristi jezicima svih zemalja članica EU. 
Posjedovanje droge za osobnu uporabu prekršajno, a ne kazneno djelo
Građani za posjedovanje droge za osobne potrebe više neće u zatvor, ali oni koji trguju i navode osobe na konzumiranje ići će u zatvor i do 15 godina.