Zakon definira da je trenutak za prelazak u d.o.o. trenutak u kojem temeljni kapital društva prijeđe zakonski definiran limit (od 20 000 kn), no nigdje ne definira točan proces tog prelaska. Događa li se to "automatski"?

Temeljni kapital ne treba miješati sa stanjem na transakcijskom računu. Poveća li društvo odlukom članova društva temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala 20.000,00 kn, na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.