Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije, održanom 6. i 7. lipnja 2019. u Luxembourgu.

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA/JHA Vijeće_6.6.2019..jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 6. lipnja 2019. godine održao se sastanak Vijeća u formatu EU ministara pravosuđa, dok će se dana 7. lipnja 2019. godine sastati EU ministri unutarnjih poslova.

Na sastanku su ministri pravosuđa primili na znanje izvješće o napretku vezano uz prijedlog Uredbe o ustupanju potraživanja kojom će se uspostaviti jedinstvena pravila Unije o sukobu zakona u pogledu prava koje se primjenjuje na učinke vlasništva pri ustupanju tražbina te će se uspostaviti pravna sigurnost pri prekograničnim transakcijama tražbinama čime će se potaknuti prekogranična ulaganja u EU.
 
U kontekstu digitalizacije pravosudne suradnje razmatrana je Uredba o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 o „dostavi pismena” te Uredbe o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 o izvođenju dokaza. Ministri su pozvani očitovati se o potrebi uvođenja elektroničke komunikacije u postupcima pravosudne suradnje, utemeljenoj na sigurnom decentraliziranom informatičkom sustavu koji bi obuhvatio međusobno povezane nacionalne informatičke sustave, kao i o obveznom uvođenju i korištenju takvog sustava od strane svih država članica.
 
Također, ministri su iznijeli stajališta o budućnosti kaznenog materijalnog prava EU-a vezano uz određivanje zajedničkih definicija iz područja kazneno-pravne terminologije, te moguću analizu i eventualno definiranje EU kaznenopravnog okvira za kaznena djela iz područja koja nisu harmonizirana na EU razini.  
 
Ministri su proveli raspravu o politikama vezano uz izazove s kojima se suočavaju države članice u postupcima uzajamnog priznavanja presuda s naglaskom na postupanja temeljem izdanog Europskog istražnog naloga, o osposobljavanju i izradi smjernica vezano uz primjenu instrumenata uzajamnog priznavanja, kao i poboljšanju institucijskog okvira kojim se omogućuje pravilno funkcioniranje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima na  EU razini.
 
Nadalje, ministri su usvojili Zaključke o sinergijama između Eurojusta i mreža koje je uspostavilo Vijeće u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, Zaključke o zadržavanju podataka u svrhu borbe protiv zločina, te su ujedno bili pozvani dati suglasnost za usvajanje Odluke Vijeća o otvaranju pregovora o sporazumu između EU i SAD-a o prekograničnom pristupu e-dokazima te Odluke Vijeća o odobravanju sudjelovanja u  pregovorima o Drugom dodatnom Protokolu uz Budimpeštansku konvenciju o kibernetičkom kriminalu.
 
Nastavno, ministri su primili na znanje informacije Komisije o trenutačnom stanju vezanom uz provedbu Uredbe Vijeća o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO“).
 
Zaključno, na radnom ručku ministri su razgovarali o potrebi isticanja obuke pravosudnih stručnjaka u primjeni prava EU istakne kao prioriteta u budućoj agendi EU-a za pravosuđe, a sve u cilju jačanja uzajamnog povjerenja između nacionalnih pravosudnih sustava i kreiranja zajedničke europske pravosudne kulture.
 

Pisane vijesti