stručni savjetnik - kl. 112-03/19-01/27

Datum:
12.03.2019.
Datum objave u NN:  
 
 
Naziv:
stručni savjetnik (m/ž) - (rbr. 68.) - radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij projektnog menadžmenta, ekonomske, pravne ili tehničke struke
  • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za Oglas Kl: 27«.

Prijavni obrazac 
Testiranje:              
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:         
Poziv na intervju:          
Obustava ili poništenje:               
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: