Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, u postupku osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Virovitica-centar u Zemljišnoknjižnom predmetu poslovni broj: Z-1949/2014,  objavljuje 
 
 O G L A S
 
Općinski sud u Virovitici u zemljišnoknjižnom predmetu osnivanja zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar, pokrenutom na temelju Odluke Ministarstva pravosuđa KLASA:923-01/12-01/352 URBROJ:514-04-03-02-12-1 od 02. siječnja 2013.  javno objavljuje da se, na temelju Odluke predsjednice Općinskog suda u Virovitici posl.br. 13 Su-243/2012-66 od 21. rujna 2017., novoosnovana zemljišna knjiga za katastarsku općinu Virovitica-centar otvara sa danom 9. listopada 2017. i od tog dana može se izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu k.o. Virovitica-centar svaki radni dan u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Virovitici, Tomaša Masaryka br. 8, u vremenu od 07,00 do 13,00 sati.
 
Danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za katastarsku općinu Virovitica-centar zatvara se dio postojeće zemljišne knjige k.o. Virovitica u dijelu kojem je k.o. Virovitica-centar stupila na njezino mjesto.
 
Od dana otvaranja zemljišne knjige k.o. Virovitica-centar samo upisi u nju proizvodit će, glede nekretnina na koje se ta knjiga odnosi, one pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.
 
Glede otvorene zemljišne knjige za k.o. Virovitica-centar otvara se postupak ispravljanja upisa (ispravni postupak), koji se određuje na rok od 3 (tri) mjeseca računajući od dana 9. listopada 2017., pa se sve osobe koje smatraju da bi trebale u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju da u tom roku stave zemljišnoknjižnom odjelu suda svoje prijave za upis, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu.
 
Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti, niti se može dopustiti  povrat u prijašnje stanje.
 
Dok rok za ispravak određen ovim javnim oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima, pa se nitko ne može pozvati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.
 
Upozorava se na moguće pravne posljedice, propuštanja prijava i prigovora, odnosno nepravodobnog podnošenja prijave ili prigovora, budući da u ispravnom postupku povrat u prijašnje stanje nije dopušten.
Ova Odluka objavit će se bez odgode oglasom u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči Općinskog suda u Virovitici, Ureda za katastar u Virovitici, Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i ovog suda.