Pravosudna akademija

Osnivač Akademije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva pravosuđa.

Sjedište Akademije je u Zagrebu, a sredstva za rad osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Ravnatelj

Rukovodi Akademijom, predstavlja i zastupa Akademiju, izvršava odluke Upravnog vijeća te obavlja druge poslove koji su neophodni za rad Akademije, u skladu sa zakonom, općim aktima Akademije, uputama i odlukama Upravnog vijeća.

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Akademije na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i dnevnom tisku, na vrijeme od četiri godine.

 

Tijela Akademije

  • ​Upravno vijeće i

  • Programsko vijeće.

 

Djelatnost Akademije

  • organizira i provodi početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike,
  • organizira i provodi stručno usavršavanje vježbenika i savjetnika u pravosudnim tijelima te drugih državnih službenika iz područja pravosuđa,
  • organizira i provodi kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika,
  • ​organizira i provodi stručno usavršavanje drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.)

 

Organizacijska struktura Pravosudne akademije

 

Misija i vizija Pravosudne akademije

Vizija

Neovisno, stručno i profesionalno pravosuđe kao jamac zaštite vladavine prava i temeljnih ljudskih prava.

Misija

Misija Pravosudne akademije je osigurati kvalitetno inicijalno stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima i polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike te organizirati i stalno unaprjeđivati cjeloživotno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima.