Opći podaci o sudovima i sudskim postupcima

Sustav nadzora treba imati dostupne i javne podatke o općem uređenju pravosudnog sustava, s posebnim osvrtom na podatke koji se odnose na vremensko upravljanje postupcima.

Podaci na općoj razini trebaju uključivati točne informacije o:

  • broju i vrsti sudova i njihovoj nadležnosti,
  • broju i vrsti postupaka na sudovima,
  • indikatorima učinkovitosti rada sudova;
 
Podaci trebaju biti redovito ažurirani i dostupni barem na godišnjoj razini (početak/kraj kalendarske godine):
  • ukupan broja neriješenih predmeta na početku promatranog razdoblja (npr. kalendarska godina),
  • novi predmeti (postupci pokrenuti unutar promatranog razdoblja, npr. u kalendarskoj godini),
  • ukupan broj neriješenih predmeta na kraju promatranog razdoblja.
 
Podaci o dovršenim predmetima mogu  se podijeliti prema tome na koji način je postupak završen. Predmete koji su završeni meritornom odlukom treba razlikovati od predmeta koji su završeni drugačije (povlačenjem zahtjeva, nagodbom, odbačajem).