Besplatna pravna pomoć

Institutom besplatne pravne pomoći omogućuje se pristup sudovima i javnopravnim tijelima radi ostvarivanja prava i obveza kao i dobivanje pravnog savjeta pod jednakim uvjetima.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu ostvariti:
 • hrvatski državljani,
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu, stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku,
 • stranci pod privremenom zaštitom,
 • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku, tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima
 • u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Primarna pravna pomoć

Primarnu pravnu pomoć pružaju ovlaštene udruge, pravne klinike Pravnih fakulteta i uredi državne uprave u županijama/Gradu Zagrebu.

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:
 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.


Sekundarna pravna pomoć

Zahtjev za odobravanje pravne pomoći podnosi se na propisanom
obrascu uredu državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu prema prebivalištu
podnositelja zahtjeva.
 
Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici, a obuhvaća:
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora
 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Pravo na sekundarnu pravnu pomoć ostvaruje se ovisno o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova kućanstva pod sljedećim uvjetima:
 • ako ukupni prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice za tekuću godinu,
 • ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjev i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica.
Pri odobravanju pravne pomoći, imovno stanje podnositelja zahtjeva
utvrđuje se za 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se
zahtjev podnosi.
 
Sekundarna pravna pomoć odobrit će se bez utvrđivanja imovnog
stanja ako je podnositelj zahtjeva:
 
 • dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje,
 • žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena,
 • osoba koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebni propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, ili
 • ​osoba kojoj je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Više o besplatnoj pravnoj pomoći