Opći javnobilježnički poslovi

Javnobilježnički akt

Isprava koju je sastavio javni bilježnik u postupku i formi propisanim Zakonom o javnom bilježništvu.

Javnobilježnički akti imaju svojstva javnih isprava i kao takvi su izjednačeni s presudama i drugim odlukama sudova i drugih tijela u Republici Hrvatskoj.

Javnobilježnički akt je i ovršna isprava ako:
 • je u njemu utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i 
 • sadrži izjavu obvezanika (dužnika) o tome da se na temelju tog akta može radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze (duga), neposredno provesti prisilno izvršenje odnosno ovrha.

Stranke ovršnog javnobilježničkog akta ne moraju prije postupka prisilnog izvršenja (postupka ovrhe) provoditi dugotrajan i skup sudski postupak u kojem će ishoditi presudu kao javnu ispravu, već će na temelju samog javnobilježničkog akta pokrenuti postupak ovrhe.
 

Javnobilježničke potvrde

Potvrde o činjenicama koje su posvjedočili javni bilježnici.

Zakon o javnom bilježništvu izrijekom predviđa određene specifične (a i u praksi najčešće) javnobilježničke potvrde kao što su:
 • ovjera potpisa,
 • ovjera prijepisa-preslike,
 • ovjera izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga,
 • potvrda da je netko živ, itd.,
 • o drugim činjenicama koje su se pred javnim bilježnikom dogodile kao što su:
  • rasprave o ponudama,
  • dražbe,
  • ždrijebanja, itd.
 

Potvrda privatne isprave - solemnizacija

Posebna vrsta javnobilježničke potvrde kod koje se provodi postupak potvrđivanja privatne isprave kod javnog bilježnika.

U postupku solemnizacije privatne isprave javni bilježnik provjerava je li pravni posao koji ta isprava sadržava sklopljen u propisanoj formi te objašnjava sudionicima smisao, posljedice i sve pravne učinke te isprave, odnosno pravnog posla sadržanog u toj ispravi.

Nakon što javni bilježnik potvrdi (solemnizira) privatnu ispravu ta isprava proizvodi sve učinke koje proizvodi javnobilježnički akt.

Solemnizirana privatna isprava, jednako kao i javnobilježnički akt, izjednačena je s presudama i drugim odlukama sudova i drugih tijela u Republici Hrvatskoj.

Sudionici u pravnom poslu za kojeg nije predviđena obvezatna forma javnobilježničkog akta, mogu zatražiti od javnog bilježnika da potvrdi odnosno solemnizira njihove privatne isprave o tom poslu.
 

Javnobilježnički zapisnici

Zapisnici o pravnim radnjama koje su obavili ili kojima su bili nazočni javni bilježnici.