Pomoćnici ministra

U ministarstvu se može imenovati jedan ili više pomoćnika ministra.

Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi.

Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.


U Ministarstvu pravosuđa imenovani su:

  • Ivan Crnčec, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju
  • Vedrana Šimundža-Nikolić, Uprava za kazneno pravo i probaciju
  • Anđelko Dundić, Uprava za zatvorski sustav
  • Sanda Kulić Makar, Uprava za organizaciju pravosuđa
  • Mirela Fučkar, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo