Djelokrug

Ministarstvo pravosuđa obavlja:
 
 • pravne i druge poslove koji se odnose na: 
  • područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja, 
  • ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu, 
  • sudske i javnobilježničke pristojbe, 
  • međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći, 
  • izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste te
  • informatizaciju pravosuđa,
 • nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka,
 • upravne i druge poslove koji se odnose na:
  • pravo vlasništva,
  • imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva,
  • imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave,
  • imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave te
  • sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ,
 • upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, Međunarodnim sudom pravde i drugim međunarodnim sudovima, ako posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske nije odlučeno drukčije, te poslove u svezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina,
 • poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti,
 • i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Na temelju članka 10. Zakona o tajnosti podataka ("Narodne novine", broj 79/07 i 86/12) klasificirani i neklasificirani podaci iz djelokruga Ministarstva pravosuđa propisani su Pravilnikom o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 20/11).