Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Ministarstvo pravosuđa kao naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dio dokumentacije o nabavi u predmetu nabave:

Objavljeni postupci javne nabave ​


Jednostavna nabava

Sukladno članku 15. stavku 2.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđeni su Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave