Stečajni upravitelji

Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.

Ispit za stečajnog upravitelja

Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
 • dokaz o završenom sveučilišnom studiju u ovjerenoj preslici
 • životopis (obvezno navesti OIB)
 • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome (u ovjerenoj preslici samo revizori)
 • upravnu pristojbu - državne biljege u vrijednosti od 70 kuna (nalijepiti na prijavu)
 • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita dostavlja se kandidatu za polaganje ispita najmanje 8 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za stečajnog upravitelja iznose 1,550.00 kuna, a za polaganje popravnog ispita 780,00 kuna.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN:                        HR121001005-1863000160  
model                       64
poziv na broj:           5665-3130-629000
Završna provjera znanja
Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj dužan je pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje iz područja obuhvaćenih stručnom obukom, a čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

Prijava za polaganje završne provjere znanja podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15.-og u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se završna provjera polaže.

 

Prijava

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
 • potvrda o obavljenoj stručnoj praksi pred sudom koju stečajnom upravitelju izdaje ovlašteni službenik trgovačkog suda
 • potvrdu mentora o obavljenoj stručnoj praksi uz mentora
 • upravne pristojbe - državni biljezi u vrijednosti od 70 kuna (nalijepiti na prijavu)
 • dokaz o uplati troškova polaganja završne provjere znanja

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje završne provjere znanja i o tome donosi rješenje.
 
Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja završne provjere znanja obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje.

Završna provjera traje najviše tri sata, a propise na temelju kojih se radnja izrađuje osigurava Ministarstvo pravosuđa.
 

Troškovi polaganja završne provjere znanja

Troškovi polaganja završne provjere znanja iznose 1.150,00 kuna.  

Uplatni račun i model plaćanja
 • IBAN: HR121001005-1863000160  
  model  64
  poziv na broj:
  5673-3130-629000
opis plaćanja: troškovi za polaganje završne provjere znanja
 
 Stečajni upravitelj koji zadovolji na završnoj provjeri znanja obavio je stručnu obuku i može podnijeti zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja.
 
Stečajni upravitelj koji ne zadovolji na završnoj provjeri znanja po isteku roka od 30 dana može ponovo pristupiti završnoj provjeri znanja.
 
Liste stečajnih upravitelja

S danom 1. rujna 2015. utvrđene su liste stečajnih upravitelja.

Za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda utvrđuju se dvije liste stečajnih upravitelja, lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja.

Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova. Liste stečajnih upravitelja utvrđuju se na neodređeno vrijeme i mogu se dopunjavati, a objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
 
Na Listu A stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
 • da ima poslovnu sposobnost
 • da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
 • da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
 • da je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne godine
 • da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
 • da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.

Na Listu B stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
 • da ima poslovnu sposobnost
 • da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
 • da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
 • da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
 • da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.

Zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja i listu B stečajnih upravitelja, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

U skladu s tarifnim brojem 1 i 2 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/2000., 116/2000., 163/2003., 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005., 129/2006., 117/2007., 25/2008., 60/2008., 20/2010., 69/2010., 126/2011., 112/2012., 19/2013., 80/2013., 40/2014., 69/2014., 87/2014. i 94/14.) potrebno je platiti upravnu pristojbu u visini od 70,00 kn (državne biljege nalijepiti na zahtjev).
Stručna obuka stečajnih upravitelja

Stručna obuka stečajnih upravitelja sastoji se od:

 • obavljanja stručne prakse u trgovačkim sudovima,
 • obavljanje stručne prakse uz mentora,  
 • završne provjere znanja pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja.

Zahtjev za obavljane stručne prakse u trgovačkim sudovima stečajni upravitelj podnosi predsjedniku nadležnog trgovačkog suda.

 • Tijekom obavljanja stručne prakse stečajni upravitelj mora prisustvovati na najmanje:
  • tri ispitna ročišta,
  • tri izvještajna ročišta,
  • tri ostale skupštine vjerovnika,
  • tri završna ročišta.
 
 • Stručna praksa stečajnog upravitelja uz mentora u trajanju od najmanje 96 sati obuhvaća:
  • izradu očevidnika knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka,
  • sastavljanje predračuna troškova stečajnoga postupka, 
  • pripremu izvješća i sudjelovanje na sjednicama odbora vjerovnika,
  • rad s povjerenstvom za popis imovine,
  • sastavljanje početnog stanja imovine dužnika,
  • ispitivanje prijavljenih tražbina i izrada tablica o tražbinama,
  • sastavljanje isprava koje se odnose na radnopravni status osiguranika i isprava koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
  • pripremu unovčenja stvari i prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu,
  • pripremu isplate vjerovnika,
  • sudjelovanje u izvršenju isplata,
  • izradu završnog računa, 
  • pripremu naknadnih isplata vjerovnika

U okviru obavljanja stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj je dužan provesti po osam sati na obuci iz svakog navedenog područja.

Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj može pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje utemeljene na konkretnim podacima s područja obuhvaćenog stručnom praksom stečajnog upravitelja uz mentora.
 
Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA VOĐENJE STRUČNIH RADIONICA
ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE STEČAJNIH UPRAVITELJA U 2016. GODINI

Na temelju članka 37. stavka 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja („Narodne novine“, broj 104/15) 7. prosinca 2015. Ministarstvo pravosuđa donijelo je Program stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja. Godišnji program stručnih radionica za 2016. Ministarstvo je objavilo na svojim mrežnim stranicama.
 
Ovim putem Ministarstvo pravosuđa upućuje poziv svim sucima, stečajnim upraviteljima upisanim na listu A stečajnih upravitelja, članovima Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za stečajnog upravitelja te nastavnicima pravnih i ekonomskih fakulteta zainteresiranim za vođenje stručnih radionica da se putem elektroničke pošte stecajni.upravitelji@pravosudje.hr najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje svake pojedine stručne radionice prijave za vođenje radionica prema utvrđenom Godišnjem programu za 2016. te dostave svoj prijedlog načina obrađivanja utvrđenih tema radionica.
 
Nakon razmatranja pristiglih prijava i dostavljenih prijedloga Ministarstvo pravosuđa odredit će voditelje pojedinih radionica.
 
Jedna osoba može biti voditelj najviše dvije radionice godišnje, a za pripremu radnog materijala i vođenje radionice voditelji ostvaruju pravo na posebnu naknadu.
 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐAMinistarstvo pravosuđa provodi stručno usavršavanje stečajnih upravitelja organiziranjem stručnih radionica. 

Stručna radionica traje sedam i pol sati, a održava se subotom ili nedjeljom, prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Stručne radionice održavaju se u prostorijama Ministarstva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49.

Program stručnih radionica za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Ministarstvo pravosuđa, a obuhvaća teme iz područja:
 • stečajnog prava,
 • radnog prava,
 • ovršnog prava,
 • trgovačkog prava,
 • zemljišnoknjižnog prava,
 • računovodstva,
 • financija te
 • drugih područja koja doprinose usavršavaju stručnih znanja stečajnih upravitelja.

Program stručnog usavršavanja stečajnih upravitelja u 2016. godini:
           
datum održavanja
stručne radionice
tema
 1.  
20.2.2016. Završni račun i završno ročište te obračun troškova
 1.  
21.2.2016. Razlučna i izlučna prava
 1.  
12.3.2016. Ispitno i izvještajno ročište - priprema
 1.  
13.3.2016. Predstečajna nagodba
 1.  
16.4.2016. Utvrđivanje imovine stečajnog dužnika koja čini stečajnu masu te upravljanje imovinom stečajnog dužnika
 1.  
17.4.2016. Unovčenje imovine stečajnog dužnička - načini unovčenja ovisno o tome radi li se o imovini opterećenoj razlučnim pravom ili ne
 1.  
14.5.2016. Namirenje vjerovnika
 1.  
15.5.2016. Inventura, početna bilanca u stečaju i vođenje poslovnih knjiga
 1.  
11.6.2016. Ovlaštenja i dužnosti stečajnih upravitelja s posebnim aspektom na preuzimanje parnica
 1.  
12.6.2016.

  3.9.2016.
Stečajni plan
-priprema
-sadržaj stečajnog plana
-razvrstavanje sudionika u stečajnom planu
-prihvaćanje i potvrda stečajnog plana
-učinci potvrđenog stečajnog plana i nadzor nad njegovim ispunjenjem
 1.  
17.9.2016. Međunarodni stečaj
- Pravila Europske uredbe o insolvencijskim postupcima – prijave tražbina i način obavještavanja vjerovnika o otvaranju insolvencijskog postupka u državama članicama
 1.  
18.9.2016. Pravne posljedice  otvaranja stečajnog postupka i stečaj nad kreditnom institucijom
 1.  
15.10.2016. Pobijanje pravnih radnji
 1.  
16.10.2016. Unovčavanje imovine stečajne mase po novom Stečajnom zakonu, posebno sa stajališta prednosti i nedostataka elektroničke dražbe
 1.  
12.11.2016. Kaznenopravni aspekti odgovornosti stečajnog upravitelja
 1.  
13.11.2016. Primjena poreznih propisa u stečajnim postupku, posebno o porezu na dodanu vrijednost kod prodaje nekretnina


Troškovi sudjelovanja u jednoj stručnoj radionici iznose 400,00 kuna.

Sudjelovanje u organiziranim stručnim radionicama stečajni upravitelji prijavljuju putem elektroničke pošte stecajni.upravitelji@pravosudje.hr najkasnije u roku od 30 dana od dana koji je godišnjim programom utvrđen za održavanje stručne radionice.
         
Obavijest o sudjelovanju u stručnoj radionici dostavlja se stečajnim upraviteljima elektroničkom poštom.

Nakon zaprimljene obavijesti o sudjelovanju stečajni upravitelji dužni su putem elektroničke pošte stecajni.upravitelji@pravosudje.hr Ministarstvu pravosuđa dostaviti dokaz o uplati troškova sudjelovanja u stručnoj radionici.           

Stečajni upravitelji mogu odustati od prijavljenog sudjelovanja u stručnoj radionici najkasnije osam dana prije održavanja, u kojem im se slučaju uplaćeni iznos troškova priznaje za sudjelovanje u drugoj stručnoj radionici.

Ovisno o iskazanom interesu i zaprimljenim prijavama stečajnih upravitelja Ministarstvo može izmijeniti i dopuniti Program i raspored održavanja radionica.

Stečajnim upraviteljima koji sudjeluju u stručnim radionicama Ministarstvo izdaje potvrdu o sudjelovanju.