Stečajni upravitelji

Novim Stečajnim zakonom („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17) propisano je utvrđivanje dvije liste stečajnih upravitelja: lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja, stručna obuka stečajnih upravitelja te stručno usavršavanje stečajnih upravitelja.

Ispit za stečajnog upravitelja

Prijava za polaganje ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se ispit polaže.

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
 • dokaz o završenom sveučilišnom studiju u ovjerenoj preslici
 • životopis (obvezno navesti OIB)
 • kandidati koji su položili pravosudni ispit ili ispit za ovlaštenoga državnoga revizora, odnosno ovlaštenoga revizora prilažu i dokaze o tome (u ovjerenoj preslici samo revizori)
 • upravnu pristojbu - državne biljege u vrijednosti od 35 kuna
(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR10010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130-OIB uplatitelja pristojbe.)
 • dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome donosi rješenje.

Obavijest o mjestu i danu polaganja stručnog ispita dostavlja se kandidatu za polaganje ispita najmanje 8 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Troškovi polaganja ispita za stečajnog upravitelja iznose 1,550.00 kuna, a za polaganje popravnog ispita 780,00 kuna.

Uplatni račun i model plaćanja
IBAN:                        HR121001005-1863000160  
model                       64
poziv na broj:          5673-3130-629000
Završna provjera znanja
Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj dužan je pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom radi utvrđivanja osposobljenosti za obnašanje dužnosti stečajnog upravitelja.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje iz područja obuhvaćenih stručnom obukom, a čiji sadržaj utvrđuje Ispitno povjerenstvo.

Prijava za polaganje završne provjere znanja podnosi se Ministarstvu pravosuđa i to do 15.-og u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se završna provjera polaže.

Prijava

Prijava je neformalna te se istoj prilaže:
 • potvrda o obavljenoj stručnoj praksi pred sudom koju stečajnom upravitelju izdaje ovlašteni službenik trgovačkog suda
 • potvrdu mentora o obavljenoj stručnoj praksi uz mentora
 • upravne pristojbe - državni biljezi u vrijednosti od 35 kuna (nalijepiti na prijavu)
 • dokaz o uplati troškova polaganja završne provjere znanja

Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete za polaganje završne provjere znanja i o tome donosi rješenje.
 
Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja završne provjere znanja obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje.

Završna provjera traje najviše tri sata, a propise na temelju kojih se radnja izrađuje osigurava Ministarstvo pravosuđa.
 

Troškovi polaganja završne provjere znanja

Troškovi polaganja završne provjere znanja iznose 1.150,00 kuna.  

Uplatni račun i model plaćanja
 • IBAN: HR121001005-1863000160  
  model  64
  poziv na broj:
  5673-3130-629000
opis plaćanja: troškovi za polaganje završne provjere znanja
 
 Stečajni upravitelj koji zadovolji na završnoj provjeri znanja obavio je stručnu obuku i može podnijeti zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja.
 
Stečajni upravitelj koji ne zadovolji na završnoj provjeri znanja po isteku roka od 30 dana može ponovo pristupiti završnoj provjeri znanja.
 
Liste stečajnih upravitelja

Za područje nadležnosti svakog trgovačkog suda utvrđuju se dvije liste stečajnih upravitelja, lista A stečajnih upravitelja i lista B stečajnih upravitelja.
 
Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova. Liste stečajnih upravitelja utvrđuju se na neodređeno vrijeme i mogu se dopunjavati, a objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.
 
Na Listu A stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
da ima poslovnu sposobnost
da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
da je nakon položenoga stručnog ispita obavljala stručnu obuku u trajanju od jedne godine
da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.
 
Obrazac zahtjeva za upis na listu A stečajnih upravitelja
 
Na Listu B stečajnih upravitelja može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu utvrdi:
da ima poslovnu sposobnost
da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ETC bodova
da ima položen stručni ispit za stečajnoga upravitelja
da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike
da je dostojna za obavljanje poslova stečajnoga upravitelja.
 
Obrazac zahtjeva za upis na listu B stečajnih upravitelja
 
Zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja i listu B stečajnih upravitelja, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste stečajnih upravitelja dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
 
U skladu s tarifnim brojem 1 i 2 Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16 i 8/2017) potrebno je platiti upravnu pristojbu u visini od 35,00 kn

(koja se upravna pristojba može uplatiti u državnim biljezima na način da se nalijepe na prijavu ili uplatom na broj računa:
IBAN HR1210010051863000160 Državni proračun
Model: 64
Poziv na broj: 5002-3130 - OIB uplatitelja pristojbe.) 

Stručna obuka stečajnih upravitelja

Stručna obuka stečajnih upravitelja sastoji se od:

 • obavljanja stručne prakse u trgovačkim sudovima,
 • obavljanje stručne prakse uz mentora,  
 • završne provjere znanja pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravitelja.

Zahtjev za obavljane stručne prakse u trgovačkim sudovima stečajni upravitelj podnosi predsjedniku nadležnog trgovačkog suda.

 • Tijekom obavljanja stručne prakse stečajni upravitelj mora prisustvovati na najmanje:
  • tri ispitna ročišta,
  • tri izvještajna ročišta,
  • tri ostale skupštine vjerovnika,
  • tri završna ročišta.
 
 • Stručna praksa stečajnog upravitelja uz mentora u trajanju od najmanje 96 sati obuhvaća:
  • izradu očevidnika knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka,
  • sastavljanje predračuna troškova stečajnoga postupka, 
  • pripremu izvješća i sudjelovanje na sjednicama odbora vjerovnika,
  • rad s povjerenstvom za popis imovine,
  • sastavljanje početnog stanja imovine dužnika,
  • ispitivanje prijavljenih tražbina i izrada tablica o tražbinama,
  • sastavljanje isprava koje se odnose na radnopravni status osiguranika i isprava koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje,
  • pripremu unovčenja stvari i prava dužnika koja ulaze u stečajnu masu,
  • pripremu isplate vjerovnika,
  • sudjelovanje u izvršenju isplata,
  • izradu završnog računa, 
  • pripremu naknadnih isplata vjerovnika

U okviru obavljanja stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj je dužan provesti po osam sati na obuci iz svakog navedenog područja.

Nakon obavljene stručne prakse u trgovačkim sudovima i stručne prakse uz mentora stečajni upravitelj može pristupiti završnoj pisanoj provjeri znanja pred Ispitnim povjerenstvom.

Završna provjera znanja sastoji se od izrade pisane radnje utemeljene na konkretnim podacima s područja obuhvaćenog stručnom praksom stečajnog upravitelja uz mentora.
 
Stručno usavršavanje stečajnih upravitelja

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA VOĐENJE STRUČNIH RADIONICA
ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE STEČAJNIH UPRAVITELJA U 2019. GODINI

Na temelju članka 32. stavka 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja („Narodne novine“, broj 104/15, 17/17) Ministarstvo pravosuđa donijelo je Program stručnog  usavršavanja stečajnih upravitelja i Godišnji program stručnih radionica za 2019.
 
Ovim putem Ministarstvo pravosuđa upućuje poziv svim sucima, stečajnim upraviteljima upisanim na listu A stečajnih upravitelja, članovima Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za stečajnog upravitelja, nastavnicima pravnih i ekonomskih fakulteta koji predaju predmete stečajno pravo, osnove građanskog prava, pravo društava, trgovačko prava, osnove računovodstva i financija, te ostalim stručnjacima koji raspolažu stručnim znanjima i iskustvom iz pojedinih područja ovisno o temi stručne radionice, zainteresiranim za vođenje stručnih radionica da se putem elektroničke pošte stecajni.upravitelji@pravosudje.hr najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje pojedine stručne radionice prijave za vođenje te dostave svoj prijedlog načina obrađivanja utvrđenih tema radionica.
 
Nakon razmatranja pristiglih prijava i dostavljenih prijedloga Ministarstvo pravosuđa odredit će voditelje radionica.
 
Jedna osoba može biti voditelj najviše dvije različite radionice godišnje, a za pripremu radnog materijala i vođenje radionice voditelji ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 2.000,00 kuna.
 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA


Ministarstvo pravosuđa provodi stručno usavršavanje stečajnih upravitelja organiziranjem stručnih radionica. 
 
Stručna radionica traje šest sati, a održava se prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

Stručne radionice održavaju se u prostorijama Ministarstva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49.

Program stručnih radionica za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Ministarstvo pravosuđa, a obuhvaća teme iz područja:

 • stečajnog prava,
 • radnog prava,
 • ovršnog prava,
 • trgovačkog prava,
 • zemljišnoknjižnog prava,
 • računovodstva,
 • financija te
 • drugih područja koja doprinose usavršavaju stručnih znanja stečajnih upravitelja.

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA STEČAJNIH UPRAVITELJA U 2019. GODINI
 
TEME RADIONICA I VODITELJI
R.br. Tema radionice Tematika  - pretežno (pravna, ekonomska/stečaj, predstečaj) Preporučeni stupanj predznanja (1 - osnovni, 2 - napredni, 3 - nije definirano) Planirani datum održavanja radionice
1. Predstečajni postupak pravna, predstečaj, stečaj 3 18. siječnja 2019.
2. Pravni položaj jamaca i založnih vjerovnika u insolvencijskim postupcima pravna, predstečaj, stečaj 3 25. siječnja 2019.
 
  Dužnosti stečajnog upravitelja u prekograničnim stečajnim postupcima pravna, stečaj 3 7. veljače 2019.
3. Prethodni postupak pravna, predstečaj, stečaj 3 8. veljače 2019.
4. Razlučni vjerovnici - njihova prava i pravni položaj u predstečajnom i stečajnom postupku pravna, predstečaj, stečaj 3 15. veljače 2019.
5. Obvezno pravni odnosi u stečajnom postupku - 1. pravna, stečaj 1 21. veljače 2019.
6. Obvezno pravni odnosi u stečajnom postupku - 2. pravna, stečaj 2 22. veljače 2019.
7. Porez na dobit ekonomska, stečaj 2 28. veljače 2019.
8. Porezni i računovodstveni aspekti stečajne mase. ekonomska, stečaj 3 1. ožujka 2019.
9. Restrukturiranje prije i tijekom stečajnog postupka ekonomska, stečaj 2 7. ožujka 2019.
10. Izrada i provedba stečajnog plana pravna, ekonomska, stečaj 2 8. ožujka 2019.
11. Dužnosti stečajnog upravitelja, upravljanje stečajnom masom, troškovi stečajnog postupka pravna, stečaj 2 21. ožujka 2019.
12. Preuzimanje imovine stečajnog dužnika i priprema ispitnog i izvještajnog ročišta pravna, stečaj 2 22. ožujka 2019.
13. Osnove stečajnog postupka u praksi - 1. dio LISTA B 1 28. ožujka 2019.
14. Osnove stečajnog postupka u praksi - 2. dio LISTA B 1 29. ožujka 2019.
15. Osnove stečajnog postupka u praksi - 3. dio LISTA B 1 4. travnja 2019.
16. Osnove stečajnog postupka u praksi - 4. dio LISTA B 1 5. travnja 2019.
17. Osnove stečajnog postupka u praksi - 5. dio LISTA B 1 11. travnja 2019.
18. Osnove stečajnog postupka u praksi - 6. dio LISTA B 1 12. travnja 2019.
19. Stečaj potrošača pravna, stečaj 3 9. svibnja 2019.
20. Porezi u stečaju - praktični primjeri ekonomska, stečaj 1 10. svibnja 2019.
21. Razlučna i izlučna prava pravna, stečaj 2 16. svibnja 2019.
22. Prodaja nekretnina i plovila stečajnog dužnika elektroničkom javnom dražbom pravna, stečaj 3 17. svibnja 2019.
23. Mjerenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ekonomska, stečaj 3 23. svibnja 2019.
24. Inventura, početna bilanca u stečaju i vođenje poslovnih knjiga ekonomska, stečaj 1 24. svibnja 2019.
25. Osnove stvarnog prava 1. pravna, stečaj 1 30. svibnja 2019.
26. Osnove stvarnog prava 2. pravna, stečaj 2 31. svibnja 2019.
27. Utvrđivanje stečajne mase i upravljanje stečajnom masom pravna, stečaj 3 6. lipnja 2019.
28. Skraćeni stečajni postupak i stečajna masa (praktični primjeri) pravna, ekonomska, stečaj 1 7. lipnja 2019.
29. Pobijanje pravnih radnji - 1. pravna 2 13. lipnja 2019.
30. Pobijanje pravnih radnji - 2. pravna 2 14. lipnja 2019.
31. Zaštita potraživanja radnika stečajnog dužnika pravna 2 21. lipnja 2019.
32. Dioba u stečajnom postupku 1 pravna, ekonomska, stečaj 2 12. rujna 2019.
33. Dioba u stečajnom postupku 2 pravna, ekonomska, stečaj 3 13. rujna 2019.
34. Restrukturiranje prije i tijekom stečajnog postupka ekonomska, stečaj 2 19. rujna 2019.
35. Izrada i provedba stečajnog plana pravna, ekonomska, stečaj 2 20. rujna 2019.
36. Stvarna prava trećih osoba na imovini stečajnog dužnika - 1. pravna, stečaj 1 3. listopada 2019.
37. Stvarna prava trećih osoba na imovini stečajnog dužnika - 2. pravna, stečaj 2 4. listopada 2019.
38. Ispitno i izvještajno ročište – ispitivanje tražbina, priprema ročišta pravna, stečaj 2 18. listopada 2019.
39. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja ekonomska, stečaj 2 8. studenoga 2019.
40. Stečajni menadžment pravna, ekonomska, stečaj 2 15. studenoga 2019.
41. Utvrđivanje tražbina I pravna, stečaj   28. studenoga 2019.
42. Utvrđivanje tražbina II pravna, stečaj 2 29. studenoga 2019.
 
Sudjelovanje u organiziranim stručnim radionicama stečajni upravitelji prijavljuju isključivo putem elektroničke pošte stecajni.upravitelji@pravosudje.hr najkasnije u roku 15 dana prije dana koji je godišnjim programom utvrđen za održavanje stručne radionice, a kojoj je prijavi pojedini stečajni upravitelj dužan priložiti dokaz o uplati troškova sudjelovanja u stručnoj radionici.
 
Troškovi sudjelovanja u stručnim radionicama iznose 400,00 kuna po radionici  i uplaćuju se na sljedeći način:
Uplatni račun i model plaćanja:
Primatelj: Ministarstvo pravosuđa RH
Zagreb, Ulica Grada Vukovara 49
 
IBAN HR1210010051863000160
model HR64
poziv na broj 5673-3130-629000
Opis plaćanja: Troškovi sudjelovanja na stručnim radionicama za stečajnog upravitelja (Ime i prezime), naznaka datuma održavanja radionice.
 
Broj polaznika pojedine radionice je ograničen. U slučaju odustanka stečajni upravitelji nemaju pravo na povrat uplaćenog iznosa troška.

Ovisno o iskazanom interesu i zaprimljenim prijavama stečajnih upravitelja Ministarstvo može izmijeniti i dopuniti Program i raspored održavanja radionica.

Obavijest o sudjelovanju u stručnoj radionici dostavlja se stečajnim upraviteljima elektroničkom poštom.

Radni materijal iz tematskog područja radionice dostavlja se stečajnim upraviteljima koji sudjeluju u stručnim radionicama putem elektroničke pošte.

Na kraju svake stručne radionice stečajni upravitelji evaluacijskim upitnikom ocjenjuju voditelje radionica. Stečajnim upraviteljima koji sudjeluju u stručnim radionicama Ministarstvo izdaje potvrdu o sudjelovanju. Ministarstvo vodi evidenciju o sudjelovanju stečajnih upravitelja u stručnim radionicama.