Javni natječaj za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca Općeg suda pri Sudu EU

Slika /slike/banneri/Opći sud EU.jpg

JAVNI NATJEČAJ

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i
nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije

 
KLASA: 910-01/18-01/3
URBROJ: 514-07-01-02-02-18-22 od 02. kolovoza 2018. godine
 
Na temelju točke III. stavka 1. alineje 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije (Narodne novine broj 117/2012), Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor dva kandidata Republike Hrvatske za suce Općeg suda

Uvjeti koje mora ispunjavati podnositelj prijave:
  1. mora biti osoba čija je neovisnost neupitna, sukladno odredbi članka 254. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
  2. mora biti osoba koja ima položen pravosudni ispit i najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci, u smislu članka 254. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Izvješća o radu Odbora nadležnog za davanje mišljenja o prikladnosti kandidata predviđenog člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;
  3. mora biti hrvatski državljani, sukladno točki IV. stavku 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije;
  4. mora vladati engleskim i francuskim jezikom;
  5. mora biti zdravstveno sposoban.

Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

U pisanoj prijavi podnositelj prijave, između ostalog, treba navesti razloge zbog kojih podnosi prijavu na javni natječaj i obrazložiti zbog čega smatra da je pogodan za obavljanje dužnosti suca Općeg suda te navesti iskustva koja ima u području europskog prava i/ili nacionalnog prava u odnosu na nadležnosti Suda Europske unije. Uz pisanu prijavu podnositelj prijave mora priložiti detaljan životopis, obavezno izrađen sukladno predlošku koji je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr).

Također, podnositelj prijave dužan je prijavi priložiti dokaze o ispunjenosti uvjeta (dovoljno u preslici) navedenih pod točkama 2. i  3.

Uz navedeno podnositelj prijave:
  1. koji se prijavljuje radi obnove mandata suca Općeg suda prilaže i popis riješenih predmeta u kojima je postupao u svojstvu suca izvjestitelja Općeg suda, zasebno presude i zasebno rješenja s pojašnjenjem o sastavu suda, te popis predmeta u tijeku u kojima postupa kao sudac izvjestitelj;
  2. koji se prijavljuje na prvi mandat suca Općeg suda prilaže i: i) tekst jedne do tri nedavne publikacije koje je autor, pisane ili prevedene na engleski ili francuski jezik; ii) izlaganje o jednom do tri osjetljiva pravna predmeta koja je rješavao u svojoj profesionalnoj praksi koje ne smije prelaziti pet stranica po predmetu; iii) pismo u kojem objašnjava razloge za prijavu na mjesto suca Općeg suda.

Gore navedena dokumentacija se dostavlja na hrvatskom i engleskom i/ili francuskom jeziku, osim same prijave i dokaza o ispunjenosti uvjeta navedenih pod točkama 2. i 3. koji se podnose na hrvatskom jeziku.

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije obavit će razgovor s podnositeljima prijava koji uđu u uži izbor, te će prilikom usvajanja prijedloga o izboru kandidata za suce Općeg suda posebno vrednovati jamstva neovisnosti i nepristranosti, stručne sposobnosti i profesionalno iskustvo kandidata, poznavanje europskog prava, posebice prakse Suda Europske unije, znanje francuskog i engleskog jezika, te sposobnost razumijevanja više pravnih sustava i sposobnost rada u timu u međunarodnom okruženju.

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije dostavit će prijedlog za izbor dva kandidata za Opći sud Vladi Republike Hrvatske da ga utvrdi i dostavi Vijeću Europske unije.

Nakon što Odbor predviđen člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije izradi mišljenje o prikladnosti kandidata za obnašanje dužnosti suca Općeg suda, istog imenuju  vlade država članica Europske unije zajedničkim dogovorom.

Kandidati koji budu odabrani dužni su u roku od 15 dana od obavijesti o njihovom odabiru Povjerenstvu za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije dostaviti potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti inače će se smatrati da su odustali od kandidature za mjesto suca Općeg suda.

Rok za podnošenje pisanih prijava je 40 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se šalju Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidature za suca Općeg suda«.
Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i
nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije
 
Art 255 Model - CV form EN
Art 255 Model - CV form FR
Art 255 Model - CV form HR