Uvjeti za odobravanje pravne pomoći

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći (ovlaštenim udrugama, pravnim klinikama ili uredima državne uprave u županijama, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba).

Primarna pravna pomoć može se pružiti pod sljedećim uvjetima:
 • ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvari svoje pravo
 • ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo   ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva
 
Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.
 
Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći podnosi se na propisanom obrascu, a čiji je sastavni dio i suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (Obrazac ZOPP). Zahtjev se podnosi u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom nadležnom uredu državne uprave u županiji ili ispostavi ureda prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva.
 
Kada se radi o hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i strancima, nadležni ured je ured na području čije teritorijalne nadležnosti je sjedište suda pred kojim podnositelj zahtjeva pokreće postupak.

Obrazac Zahtjeva moguće je preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa ili osobno u uredima državne uprave u županijama odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti pod uvjetima da:
 •  radi o složenijem postupku
 •  podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam se zastupati
 •  su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva
 •  da se ne radi o obijesnom parničenju
 •  u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka
 •  podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim postupcima:
 • u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • iz radnih odnosa
 • iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranje tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć
 • mirnog rješenja spora
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
 
Sekundarna pravna pomoć odobriti će se ako imovno stanje podnositelja zahtjeva odgovara sljedećim uvjetima:
 • da ukupni prihodi podnositelja i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice ( 3.326, 00 kn)
 • da ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (199.560,00 kn)

Pravna pomoć odobrit će se ako nisu ispunjeni navedeni uvjeti koji se odnose na imovno stanje ako  podnositelj zahtjeva iz objektivnih razloga ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom, i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim podnositelj zahtjeva može raspolagati ne prelazi propisane iznose.
 
Objektivnim razlozima smatraju se osobito postojanje izvanrednih troškova liječenja podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva koji nisu obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem, troškovi ortopedskih pomagala, rehabilitacije i drugih usluga koje osobama s invaliditetom nisu osigurani zdravstvenim osiguranjem, troškova obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju, ostalih troškova nastalih kao posljedica više sile (požar, potres, poplava i slično) i vlasništvo imovine koja se ne može unovčiti ili je njezino unovčenje teško provedivo.
 
Pri odobravanju pravne pomoći, imovno stanje podnositelja zahtjeva utvrđuje se za dvanaest mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi.
 
Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti za one vrste postupaka u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć, ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.
 
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima (građanskim sudskim postupcima i upravnom sporu) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Odobravanje pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o visini prihoda podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva. Naime, predviđena je mogućnost da korisnik pravne pomoći, zavisno od svojih materijalnih prilika, sudjeluje u troškovima postupka u određenom postotku.