Državni službenici i namještenici

Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici.

Državni službenici su osobe koje kao redovno zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga državnih tijela koji je utvrđen Ustavom, zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona.
Državni službenici su i osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove.

Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela. 

Upute i priručnici;

Državna služba
Radnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika uređena su Zakonom o državnim službenicima.

Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se na državne službenike zaposlene u državnim tijelima i to:

 • ​tijelima državne uprave,
 • pravosudnim tijelima,
 • kaznenim tijelima,
 • stručnoj službi Hrvatskoga sabora,
 • Ureda predsjednika Republike Hrvatske,
 • stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi pučkog pravobranitelja,
 • stručnoj službi pravobranitelja za djecu,
 • stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova,
 • stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
 • stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva,
 • Državnom uredu za reviziju,
 • drugim državnim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe.
Prava državnih službenika
Prava, obveze i odgovornost državnih službenika uređuje se zakonom i na temelju zakona donesenih propisa. Zakon o državnim službenicima temeljni je propis kojim se regulira status državnih službenika. Navedeni Zakon regulira temeljne institute službeničkog sustava, koji su detaljnije uređeni uredbama Vlade Republike Hrvatske i drugim provedbenim propisima.
Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o državnim službenicima ili drugim zakonom, uredbom Vlade Republike Hrvatske ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorima, primjenjuju se opći propisi o radu.
 
Na prava, obveze i odgovornosti namještenika primjenjuju se opći propisi o radu i u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori ako Zakonom o državnim službenicima nije drukčije određeno. Klasifikaciju radnih mjesta i plaće namještenika uređuje uredbom Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 139. Zakonu o državnim službenicima.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru svog djelokruga obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na radno-pravna pitanja državnih službenika i namještenika.

Prava državnih službenika i namještenika utvrđena su i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (NN, br. 112/17)

Ugovorne strane imenuju Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora. Sjedište Zajedničke komisije je pri Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Tumačenja Komisije imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

Tumačenja zajedničke komisije objavit će se na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave
Obveze i odgovornosti državnih službenika
Državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti ako povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.

Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške:
 • o lakim povredama službene dužnosti odlučuje čelnik tijela, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
 • o teškim povredama službene dužnosti u prvom stupnju odlučuje službenički sud, a u drugom stupnju viši službenički sud, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.
 
Odlukom o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda, ustrojeni su službenički sudovi koji odlučuju o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika u prvom stupnju, te Viši službenički sud u Zagrebu koji odlučuje u drugom stupnju.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave obavlja uredske i druge poslove za Službenički sud u Zagrebu i Viši službenički sud
Ocjenjivanje državnih službenika
Državni službenici ocjenjuju se svake godine najkasnije do 28. veljače za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se državni službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge, te službenici na probnom radu.

Svrha ocjenjivanja državnih službenika je poticanje državnih službenika na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća, poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje u skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika te utvrđivanje njihovog doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u državnoj službi.

Na ocjenjivanje namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ocjenjivanju državnih službenika.

Državni službenici mogu biti ocijenjeni ocjenama: „Izuzetan“, „Primjeran“, „Uspješan“ , „Zadovoljava“ i „Ne zadovoljava“. Namještenici mogu biti ocijenjeni ocjenama: „Primjeran“, „Uspješan“ , „Zadovoljava“ i „Ne zadovoljava“.

Opisi ocjena utvrđeni su u Zakonu o državnim službenicima. Kriteriji i postupak ocjenjivanja uređeni su Uredbom o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika. 
Plaće državnih službenika i namještenika
Plaće državnih službenika i namještenika uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima. Temeljem odredbe članka 144. stavka 1. točke a) i b) Zakona o državnim službenicima, na plaće državnih službenika i namještenika primjenjuju se odredbe članaka 108.-112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01). 

Koeficijenti složenosti poslova državnih službenika i namještenika utvrđeni su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.
 
 • Plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 • Osnovica za izračun plaće od 1. studenog 2017. godine iznosi 5.421,54 kune, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec studeni 2017. godine koja se isplaćuje u mjesecu prosincu 2017. godine.

Službenici i namještenici koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada imaju pravo na posebne dodatke za posebne uvjete rada.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima službenicima i namještenicima koji ih obavljaju pretežiti dio svakoga radnog dana, zbog njihove naravi, težine i okolnosti u kojima se obavljaju, prijeti opasnost od ugrožavanja života, profesionalne bolesti ili znatnog narušavanja zdravlja, koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite na radu i ostalih mjera sukladno posebnim propisima.
 • Poslovi s posebnim uvjetima rada i dodaci na koje službenici i namještenici imaju pravo uređeni su Uredbom o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08 ,119/11 i 33/13).

Možda vas zanima i...