Pravosudni ispit

Da li u Republici Hrvatskoj vrijedi pravosudni ispit koji je položen u drugoj državi?
Ne, pravosudni ispit položen u drugoj državi ne priznaje se u Republici Hrvatskoj.
Da li je moguće dobiti duplikat potvrde o položenom pravosudnom ispitu ili novu potvrdu da sam položio/la pravosudni ispit, te na koji način?
Ministarstvo pravosuđa može izdati ovjereni prijepis Svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.
 
Za izdavanje ovjerenog prijepisa Svjedodžbe potreban je pisani zahtjev uz upravnu pristojbu za zahtjev 20 kuna i za ovjereni prijepis 40 kuna.
 
Ministarstvo također izdaje i Uvjerenja iz Knjige pravosudnih ispita, za što je potrebno dostaviti pisani zahtjev uz upravnu pristojbu od ukupno 50,00 kuna.
 
Zahtjev se dostavlja na adresu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.
Priznaje li se kao radni staž i vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju kako bi se stekli uvjeti za polaganje pravosudnog ispita?
Člankom  59. Zakona o radu  (NN 93/14 i 127/17) propisano je da ako je stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad), te se to razdoblje stručnog osposobljavanja ubraja u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za rad na poslovima radnog mjesta određenog zanimanja. 
Slijedom navedenog, vrijeme koje polaznik poticajne mjere stručnog osposobljavanja za rad provede na pravnim poslovima u punom radnom vremenu, kao i svako drugo vrijeme izvršavanja poslova za čije je obavljanje uvjet visoka stručna sprema pravne struke, Ministarstvo pravosuđa priznaje i uračunava u vrijeme obavljanja pravnih poslova u smislu čl. 22. st. 1. podst. 3. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 84/08 i 75/09).
 
Navedenom je zakonskom odredbom propisano da uvjete za polaganje pravosudnog ispita pravnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem prava u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama, te osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetima stječu nakon 36 mjeseci obavljanja pravnih poslova uz ispunjene uvjete iz čl. 19. ovog Zakona odnosno uz obavljeno stručno obrazovanje u sudu u najkraćem trajanju od 9 mjeseci te obavljen teoretski dio stručnog obrazovanja od najmanje 150 sati.