Opće informacije, plan nabave i registar ugovora

Profil naručitelja

 Zatvor u Rijeci
 Žrtava fašizma 5 
 51000 Rijeka
 Matični broj naručitelja: 3341640
 OIB naručitelja: 33722890668


Obavijest sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi 

 

Plan nabave

 

Registar ugovora o javnoj nabaviRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Registar ugovora koji se ne vode u registru ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma


Registar ugovora o bagatelnoj nabavi