medicinski tehničar/sestra

Datum:
26.07.2019.
Datum objave u NN:
26.07.2019.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra (m/ž) 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema medicinske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- važeće odobrenje (licenca) za samostalan rad
- položen državni stručni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Puli-Pola, 52100 Pula, Kranjčevićeva 6


 
Testiranje:             
Datum objave poziva:  
Poziv na razgovor:          poziv na razgovor (intervju)  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu: