Konferencija „Pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: ključne točke i izazovi“ povodom početka projekta ARVID

  • Slika /slike/novi osj/konfvsn33.jpg
  • Slika

Pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić sudjelovala je 21. veljače na otvorenju Konferencije „Pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama: ključne točke i izazovi“ u ime Ministarstva pravosuđa kao jednog od partnera na projektu ARVID (Advancing access to rights under Victims' Directive for Persons with Disabilities - Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima zajamčenima Direktivom o žrtvama).

U svom pozdravnom govoru pomoćnica Šimundža-Nikolić je istaknula: „Provedba projekta „ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“ predstavlja nastavak dosadašnje uspješne suradnje Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog pravnog centra koja se očitovala kroz niz zajedničkih aktivnosti.“ Ministarstvo pravosuđa svojim radom u posljednjih 10 godina ulaže napore u razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima kao i u ostvarivanje pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za ostvarivanje tih prava. U tom pravcu Ministarstvo pravosuđa uskladilo je domaće kazneno i prekršajno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, a što se posebno odnosi na transponiranje odredaba Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.
Kako bi se osigurao bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom potrebno je razviti alate koji će služiti kako samim žrtvama tako i stručnjacima i institucijama uključenima u pružanje i osiguranje pomoći i podrške.
„Projekt koji danas predstavljamo ciljano je planiran kako bi se olakšala i poboljšala primjena odredaba Direktive o pravima žrtava, a posebno u odnosu na ostvarenje prava osoba s invaliditetom koje su ujedno i žrtve kaznenih djela“ naglasila je pomoćnica Šimundža-Nikolić.

Konferencija predstavlja početni događaj projekta ARVID, financiranog iz Programa Europske unije za pravosuđe, čiji je cilj istražiti, raspraviti i predložiti načine na koji se mogu osigurati puno korištenje prava iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj i Sloveniji.
Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni institut (SI) i Udruga Altra (SI).
Namjera projekta je, u 18 mjeseci predviđenog trajanja, istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

Rezultati istraživanja će poslužiti za:
(a) formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe,
(b) razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o žrtvama 2012/29/EU.
Na Konferenciji su predstavljeni sustavi podrške žrtvama u obje zemlje te dosadašnji napredak u primjeni Direktive o žrtvama.

Pisane vijesti