Sklapanje braka

Brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca.

U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:
 • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
 • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose).
Pretpostavke za sklapanje braka
Brak može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života, punoljetna i poslovno sposobna osoba. Iznimno brak može sklopiti osoba koja je navršila šesnaest godina uz prethodnu dozvolu suda.

Za mjesto sklapanja braka ženik i nevjesta mogu odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.

Namjera sklapanja braka u građanskom obliku prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se sklapa brak.

Matičar u dogovoru sa ženikom i nevjestom određuje dan za sklapanje braka. 

Pretpostavke za sklapanje braka zakonom:
 • nevjesta i ženik su osobe različitog spola,
 • nevjesta i ženik izjavili su svoj pristanak za sklapanje braka,
 • brak u građanskom obliku sklopljen je pred matičarem odnosno brak u vjerskom obliku sklopljen je pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.

Brak se sklapa u nazočnosti nevjeste i ženika, matičara i dva svjedoka.

Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Brak ne može sklopiti:
 • osoba koja nije navršila 18 godina života,
 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u:
  • ravnoj lozi (preci i potomci) beskonačno,
  • obočnoj lozi i to brat i sestra, polubrat i polusestra (II stupanj srodstva), dijete sa sestrom ili polusestrom ili bratom ili polubratom svojega roditelja (III stupanj srodstva), djeca braće i sestara te djeca polubraće i polusestara (IV stupanj srodstva),
 • osoba koja je već u braku.
Isprave potrebne za sklapanje braka
Za sklapanje braka potrebne su sljedeće isprave:
 • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od tri mjeseca),
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju (ako je izvadak iz matice rođenih stariji od 3 mjeseca),
 • odluka suda o dopuštenju sklapanja braka, ako brak sklapa maloljetnik stariji od šesnaest godina.

Matičaru se obavezno daju na uvid:
 • isprave o identitetu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.
Određivanje prezimena
Prilikom sklapanja braka (u građanskom ili vjerskom obliku) ženik i nevjesta mogu se sporazumjeti da:
 • svako zadrži svoje prezime,
 • kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
 • kao zajedničko uzmu oba prezimena,
 • svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime bračnog druga i odluči koje će upotrebljavati na prvom a koje na drugom mjestu.
Troškovi za sklapanje braka
Troškovi u postupku sklapanja braka odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade.

Ženik i nevjesta dužni su platiti upravne pristojbe za:
 • prijavu sklapanja braka u iznosu od 70 kuna i
 • čin sklapanja braka pred matičarem u iznosu od 140 kuna,

Ako se brak sklapa izvan službenih prostorija, ženik i nevjesta dužni su osim upravih pristojbi platiti i posebnu naknadu za sklapanje braka izvan službene prostorije koja ovisi o:
 • udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja braka,
 • sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.
Sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka
Osobe koje žele sklopiti brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka dužne su od matičara pribaviti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka.

Potvrda se pribavlja od matičara nadležnog za mjesto u kojem se brak sklapa, a mjesto gdje se brak sklapa je mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj namjeravaju obaviti sklapanje braka.

Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku važi 3 mjeseca od dana izdavanja.

Za sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka plaća se:
 • prijava sklapanja braka odnosno upravna pristojba propisana za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka, u iznosu od 70 kuna,
 • izdavanje potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku, u iznosu od 20 kuna (potvrde se izdaju u dva primjerka).
Sklapanje braka stranih državljana
U Republici Hrvatskoj brak mogu sklopiti i strani državljani, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani.

Za sklapanje braka strani državljani prilažu:
 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak bit priznat u državi čiji je državljanin uz prijevod na hrvatski jezik (ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju),
 • identifikacijska isprava (sa slikom) i
 • dokaz o državljanstvu (putovnica).