Registri

Ministarstvo pravosuđa i uprave nadležno je za vođenje sljedećih registra neprofitnih pravnih osoba:

  • Registar političkih stranaka Republike Hrvatske,
  • Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj,
  • Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj,
  • Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
  • Fundacijska knjiga,
  • Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj,
  • Zakladna knjiga.

Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj jedinstveni su registri u koje se upisuju udruge odnosno strane udruge pri nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge odnosno strane udruge.

Uvid u registre