Projekt CRONET-EJN - uspostavljanje i jačanje hrvatske nacionalne pravosudne mreže unutar europske pravosudne mreže u građanskim stvarima

Slika /slike/Projekti/EJN.png
Dana 30. studenog 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom CRONET – EJN (Uspostavljanje i jačanje Hrvatske nacionalne pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima).
 
Ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska je postala i članica Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN- European Judicial Network in civil and commercial matters), sukladno Odluci Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima 2001/470/EZ, koja je izmijenjena Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EU br. 568/2009 od 18. lipnja 2009. godine. U dosadašnjem radu od strane praktičara utvrđeno je da postoji potreba da se osigura veće sudjelovanje sudaca i pravosudnih tijela u radu EJN-a (poštujući načelo neovisnosti pravosuđa), kao i veću uključenost relevantnih pravnih stručnjaka i udruga (Hrvatska odvjetnička komora i Hrvatska javnobilježnička komora). Vijeće EU također je u svojim zaključcima 2016. pozvalo države članice da na svojoj nacionalnoj razini potiču razmjenu znanja i prikupljanje informacija o praktičnoj primjeni instrumenata EU-a u građanskim i trgovačkim stvarima i u tu svrhu razmotre uspostavu nacionalnih mreža koje okupljaju nacionalne kontaktne točke, članove mreže i druge pravne stručnjake.
 
Projekt je namijenjen pravnim stručnjacima, sucima, javnim bilježnicima, središnjim tijelima, a od istoga bi trebali imati koristi svi građani EU budući da je njegov glavni cilj doprinijeti pravilnoj i efikasnoj primjeni pravne stečevine EU. Također, cilj projekta je i uspostavljanje nacionalne pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima.
 
Ovaj dvogodišnji projekt je započeo sa samim početkom 2019. godine, a dovršit će se u prosincu 2020. godine te je u okviru projekta planirana organizacija godišnjih sastanka Hrvatske nacionalne pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima. Na godišnje sastanke se planira pozvati voditelje novoformiranih sudskih odjela za praćenje EU prava, kao i druge pravne stručnjake iz područja pravosudne suradnje u građanskim stvarima, predstavnike središnjih tijela, kao i predstavnike Hrvatske javnobilježničke komore, Hrvatske odvjetničke komore i građansko-upravnog odjela Državnog odvjetništva RH. 

Godišnji sastanci nacionalne pravosudne mreže pridonijet će jačanju suradnje i postizanju veće razine povezanosti i povjerenja kako na nacionalnoj tako i na EU razini i to kroz razmjenu znanja i prikupljanje informacija o praktičnoj primjeni EU instrumenata u građanskim i trgovačkim stvarima. Naglašava se da edukacija nije glavna svrha ovih sastanaka iako će isti svakako doprinijeti kvaliteti rada.

Predviđeno je da će godišnji sastanci biti usredotočeni na predstavljanje rada i značaja Europske pravosudne mreže te na primjenu instrumenata koji se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima (rasprava o praktičnoj primjeni pojedinih instrumenata i razmjena iskustava). Sastanci će također uključiti i predstavljanje relevantne sudske prakse Suda Europske unije. Također je predviđeno donošenje Pravilnika kojim se uređuje način funkcioniranja nacionalne pravosudne mreže.  

Projektni tim čine Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i suci kao vanjski suradnici i stručnjaci. U okviru Ministarstva pravosuđa, Odjel za pravosudnu suradnju u građanskim stvarima koordinira rad Nacionalne pravosudne mreže te prati provedbu projekta.

Održavanje prvog godišnjeg sastanka nacionalne pravosudne mreže predviđeno je za 07. i 08. studenoga 2019. godine u Zagrebu.
Ukupni proračun projekta je 49.720,00 eura, od čega 80% sufinancira Europska komisija, dok 20% sufinancira Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.