Strategije, planovi i izvješća

Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske
Financijsko upravljanje i kontrole Ministarstva pravosuđa
Plan unutarnje revizije u Ministarstvu pravosuđa
Analize i praćenje učinaka
Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka i izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji
Razvoj pravosuđa
Suzbijanje korupcije
Godišnji plan
Strateški planovi Ministarstva pravosuđa
Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine
 • Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2020. godine
"Narodne novine", broj 75/15
 
Plan rada Pravosudne inspekcije
Pravosudna inspekcija  obavlja poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova sudske uprave u sudovima.
 
Plan nadzora pravosudne inspekcije za 2020. godinu


Inspekcijski nadzor provodi se kao:
 • redovni - u skladu s godišnjim planom nadzora kojeg  donosi ministar pravosuđa do kraja kalendarske godine za iduću godinu,
 • kontrolni - koji se provodi kako bi se utvrdilo je li predsjednik suda poduzeo mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja nepravilnosti u obavljanju poslova sudske uprave utvrđenih redovnim nadzorom,
 • izvanredni - koji se provodi povodom pritužbi i predstavki na rada suda, saznanja o nezakonitom ili nepravilnom obavljanju poslova sudske uprave,
 
Inspekcijski nadzor provodi se kao:
 • neposredan inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u:
  • dokumentaciju,
  • podatke,
  • uvjete i
  • način rada nadziranog suda,
 • posredan inspekcijski nadzor, uvidom u:
  • dostavljenu dokumentaciju i
  • podatke nadziranog suda.

O provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati:
 • podatke o utvrđenim činjenicama,
 • mjere koje se predlažu poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti,
 • mjere koje se predlažu poduzeti radi povećanja učinkovitosti u djelovanju suda te
 • rokovi za poduzimanje mjera.

Zapisnik može sadržavati prijedlog ministru pravosuđa da iz osnova predviđenih u odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću podnese prijedlog za razrješenje predsjednika nadziranog suda.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavlja se predsjedniku suda. Predsjednik nadziranog suda dužan je pisano se očitovati na zapisnik, najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja.

Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru i očitovanje predsjednika nadziranog suda dostavit će se predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjedniku neposredno višeg suda i Državnom sudbenom vijeću.

Predsjednik suda dužan je otkloniti utvrđene nepravilnosti u radu sudske uprave u rokovima utvrđenim u zapisniku o provedenom nadzoru.
O poduzetim mjerama predsjednik suda dužan je pisanim putem obavijestiti predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa i Državno sudbeno vijeće.

Poslove pravosudnog inspektora mogu obavljati osobe koje ispunjavaju uvjete za suca županijskog suda, a nadzor nad pojedinim segmentima sudske uprave (nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem, funkcioniranjem informatičkog sustava, ostvarivanjem prava službenika i namještenika) mogu obavljati i službenici Ministarstva pravosuđa koji ispunjavaju uvjete za višeg stručnog savjetnika ili višeg upravnog savjetnika.
Plan nadzora nad radom javnih bilježnika
Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova
za razdoblje od 15. rujna 2012. godine do 15. srpnja 2015. godine
Statistički pregled
Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, prikuplja statističke i druge podatke o radu sudova.

Statistički pregled sadrži:
 • opće podatke o pravosudnim tijelima:
  • brojno stanje pravosudnih tijela i
  • brojno stanje kadrova u pravosudnim tijelima (pravosudnih dužnosnika, sudskih službenika i sudskih namještenika),
 • podatke o radu sudova:
  • podaci o kretanju broja predmeta u sudovima (broj primljenih, riješenih i neriješenih predmeta s omjerom ažurnosti),
  • podaci o načinu rješavanja predmeta i
  • podaci o trajanju pojedinih vrsta sudskih postupaka u pojedinim vrstama predmeta.
 
Podaci o radu državnih odvjetništava nisu iskazani, jer praćenje njihovog rada nije moguće prema metodološkim uputama za praćenje rada sudova.
Izvješće o radu zemljišnoknjižnih odjela
Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda
Godišnje izvješće o radu i stanju kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda sadrži osnovne pokazatelje o:
- poslovima Uprave za zatvorski sustav,
- stanju i strukturi zatvorenika i
- stanju i strukturi službenika.
 
Izvješće o radu probacijske službe
Izvješće o radu probacijske službe sadrži:
- pregled rada probacijskih ureda,
- osnovne statističke pokazatelje izvršavanja probacijskih poslova,
- prikaz trendova rasta odnosno pada pojedinih vrsta predmeta,
- kao i neke karakteristike osoba uključenih u probaciju.
 

 

Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava
Ministarstvo pravosuđa je, kao središnji nositelj uspostave sustava pravne pomoći, u obvezi svake godine Vladi Republike Hrvatske podnijeti Izvješće o ostvarivanju prava na pravnu pomoć i utrošku sredstava za prethodnu godinu.
 
Izvješće o primjeni Odluka Vlade Republike Hrvatske o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Izvješće o primopredaji vlasti