Postpristupni instrumenti

Fondovi Europske unije za 2014.-2020.

Kohezijska politika Europske unije pridonosi smanjenju društveno-ekonomskih razlika između zemalja članica EU i neujednačenosti razvoja njenih regija.

EU doprinos održivom gospodarskom rastu zemalja članica ostvaruje se usmjeravanjem EU sredstava, a time i nacionalnih sredstava (sufinanciranje), na prioritetna ulaganja te uvođenjem kvalitetnijeg pristupa razmišljanja o razvoju u nacionalnu praksu zemalja članica, utemeljenog na strateškom planiranju.

Nove politike usmjerene su na pametan, održiv i uključivi rast te prate novu desetogodišnju strategiju razvoja Europske unije, tzv. Strategija: EUROPA 2020 (eng. Europe 2020 - a strategy for smart, sustainable and inclusive growth).

Ulaskom u EU, Hrvatskoj su se  otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike. Uspostava funkcionalnog institucionalnog okvira te priprema strateških i programskih dokumenata ključna je za ostvarivanje tih financijskih mogućnosti.

Od travnja 2012. godine započeo je proces pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2014.-2020. u kojem kroz rad u Tematskim radnim skupinama sudjelovalo i Ministarstvo pravosuđa RH.

Koordinacijsko povjerenstvo za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. uspostavilo je, koordiniralo je te nadziralo rad ukupno sedam Tematskih radnih skupina. Šest Tematskih radnih skupina bilo je formirano na osnovu tematskih ciljeva, dok se sedma radna skupina formirala zbog obveze izrade Ekonomskog programa Republike Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa RH bilo je uključeno u programiranje strateških i programskih dokumenata sa ciljem postizanja ciljeva strategije EUROPA 2020 u tri tematska cilja:

  • poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija

  • podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO² u svim sektorima

  • jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava.

 
Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom usvojen je 30. listopada 2014. Partnerskim sporazumom utvrđuju se mehanizmi kojima se osigurava usklađenost sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast (strategija Europa 2020) te sa zadaćama za pojedine fondove EU u skladu s njihovim ciljevima koji se temelje na Ugovorima o pristupanju, uključujući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.
 
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., usvojen je 12. prosinca 2014. a Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020., 17. prosinca 2014. godine.  
 
Dostupna sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju Europske unije od 2014. do 2020. godine iznose oko 8 milijardi eura.