IPA nepravilnosti

Još kao zemlja korisnica pretpristupnih sredstava pomoći EU – IPA program, Republika Hrvatska preuzela je obvezu uspostaviti pravni okvir za zaštitu financijskih interesa EU, te osigurati učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS sustav- Anti Fraud Coordinating Structure)
 
U Republici Hrvatskoj, zaštita financijskih interesa Europske unije propisana je člankom 114.a Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12) i Uredbom o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS) (Narodne novine br. 144/13).
 
AFCOS je sustav putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i neposredne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF).
 
U Republici Hrvatskoj AFCOS sustav obuhvaća:

 1. mrežu akreditiranih tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći Europske unije (Sustav izvještavanja o nepravilnostima),
 2. mrežu tijela koja se bave suzbijanjem prijevara, korupcije ili nekog drugog oblika nezakonitih aktivnosti u sustavu (AFCOS mreža),
 3. Ministarstvo financija - Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (SSNIP), koja unutar sustava obavlja koordinativnu ulogu i predstavlja kontakt točku OLAF-u.

Radi postizanja pune operativnosti AFCOS sustava u okviru kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj te neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF) Vlada Republike Hrvatske je usvojila Odluku o osnivanju AFCOS mreže (NN 151/2013). Odlukom o osnivanju AFCOS mreže utvrđena su tijela koja čine AFCOS mrežu te njihove zadaće.
 
Glavni cilj AFCOS sustava je ojačati svijest javnosti o potrebi za suzbijanjem prijevara, korupcije i drugih oblika nepravilnosti u sustavu, a najsigurniji način da se to dogodi jest da nepravilnosti postanu neprihvatljive za različite korisnike ili sudionike uključene u projekte. Potrebno je ukazati i na važnost borbe protiv korupcije koja nije ograničena samo na novčano potkupljivanje već poprima oblike nagodbi, davanja i uzimanja različitih usluga. Javno razotkrivanje spada u najučinkovitiji oblik suvremenog suzbijanja korupcije.
 
U tu svrhu se u tijelima koja koriste sredstva pomoći EU imenuju Osobe za nepravilnost (Irregularity Officer), koje imaju ulogu izvješćivanja o nepravilnostima i zaprimanja prijava. U Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske osobom za nepravilnost imenovan je Odlukom o imenovanju osoba zaduženih za nepravilnosti u okviru programa pomoći EU od 1. listopada 2013. godine (KLASA: 700-01/10-01/190, URBROJ: 514- 02-03-01-13-12) Enes Sedić (stručni suradnik u Službi za projekte, Sektor za projekte i investicije, Glavno tajništvo, Ministarstvo pravosuđa RH), a njegovom zamjenicom gđa. Lara Mađar (stručna suradnica u Službi za projekte, Sektor za projekte i investicije, Glavno tajništvo, Ministarstvo pravosuđa).
 
Nepravilnost predstavlja svako kršenje odredbi europskog prava i/ili nacionalnog zakonodavstva, s ciljem potpune primjene zakonodavstva EU koje proizlazi iz činjenja ili nečinjenja korisnika projekta financiranog sredstvima pomoći EU-a. Međutim, nepravilnosti ne predstavljaju nenamjerni propusti, manjkavosti sustava ili druge pogreške tijela javne uprave. Razlika između nepravilnosti i prijevare očituje se u elementu namjere. Svaka prijevara jest nepravilnost, ali svaka nepravilnost nije prijevara. Prijevara je kazneno djelo koje se utvrđuje samo u sudskom postupku pravomoćnom presudom.
 
Prijevara označava bilo koje namjerno počinjenje ili propust koji se odnosi na:

 1. Korištenje ili iznošenje lažnih, netočnih ili nepotpunih izvještaja ili dokumenata koje ima za posljedicu otuđenje ili protupravno zadržavanje sredstava iz općeg proračuna Europskih zajednica ili proračuna kojima upravljaju Europske zajednice, ili kojima upravlja treća osoba u njihovo ime,
 2. Neobjavljivanje informacija prilikom kršenja neke posebne obveze, s istim učinkom,
 3. Pogrešnu primjenu takvih sredstava u svrhe drugačije od onih za koje su sredstva bila prvobitno odobrena.

Sve nepravilnosti ne predstavljaju prijevaru. Prijevara može uključivati:

 • krivotvorenje ili izmjenu evidencija ili dokumenata,
 • prikrivanje ili izostavljanje učinaka transakcija iz evidencija ili dokumenata,
 • evidentiranje lažnih transakcija,
 • krađu ili namjerno uništavanje ili gubitak imovine,
 • pogrešnu primjenu računovodstva ili drugih propisa ili politika.

Svaka od nepravilnosti može biti namjerna i nenamjerna, s ili bez financijskog učinka, a isto tako može biti i sustavna ili se može raditi o vrsti jednokratne nepravilnosti.
 
Kao korisnica sredstava pomoći Europske unije, Republika Hrvatska poduzima odgovarajuće radnje kako bi se ta sredstva trošila namjenski i transparentno. Sprečavanje i otkrivanje nepravilnosti i prijevara obveza je svih tijela uključenih u upravljanje i korištenje sredstava pomoći EU-a. U slučaju utvrđene nepravilnosti ili prijevare izvršit će se povrat nezakonito ili nepravilno korištenih sredstava.Moguće je i pokretanje upravnog ili sudskog postupka.
 
Namjensko trošenje sredstava pridonosi poboljšanju kvalitete života državljana Republike Hrvatske. Ono što je važno je da svaki državni službenik ili zaposlenik treba prijaviti sve nepravilnosti koje otkrije, kao i samu sumnju na prijevaru, sve činjenice koje ukazuju na moguću nezakonitu radnju, posebno ako je vezana uz prijevaru ili korupciju ili koje ukazuju na ozbiljan propust u ispunjavanju profesionalnih obveza. Prijaviti se može i samo sumnja da postoji neka nepravilnost. Ne prijavljuju se samo nepravilne financijske transakcije, već i ostali oblici ozbiljnih malverzacija.
 
Nepravilnost se može prijaviti putem bilo kojih sredstava komuniciranja (osobno, telefonski, elektroničkom poštom, faksom) u usmenom ili pismenom obliku, formalno ili neformalno, te također anonimno.

Sumnju na počinjenu nepravilnosti ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava iz IPA programa može se prijaviti na:

 • nepravilnosti.eu@safu.hr ili na adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10000 Zagreb ili neposrednim kontaktom na tel: (01) 4591 245 ili fax: (01) 4591 075 ili
 • Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr ili na adresu: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb ili
 • Ureda za suzbijanje korupcije pri Europskoj komisiji (OLAF - European Anti-Fraud Office): olaf-courrier@ec.europa.eu ili fax: -plus-32 2 296 0853 ili
 • Osoba za nepravilnosti: Enes Sedić, tel: (01) 3714 640, e-mail: enes.sedic@pravosudje.hr ili fax: (01) 3714 695 ili
 • Zamjenica osobe za nepravilnosti: Lara Mađar, tel: (01) 3714 634, e-mail: lara.madar@pravosudje.hr ili fax: (01) 3714 695