Projekt „CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“

Slika /slike/banneri/CISUR.png
Projekt Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji (CISUR)“( u nastavku teksta: Projekt) bavi se implementacijom Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju (dalje: Uredba). Projekt provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH, Hrvatskom javnobilježničkom komorom, Mirovnim inštitutom (organizacija civilnog društva iz Slovenije) i Notarskom zbornicom Slovenije, a u suradnji s Vrhovnim sudom RH. Provedba projekta traje 20 mjeseci, od 1. prosinca 2018. do 31. srpnja 2020. Projekt je sufinanciran iz Programa za pravosuđe Europske Unije (2014-2020).
 

Ciljevi projekta

 • istražiti u kojoj mjeri i na koji način Hrvatska i Slovenija uspješno primjenjuju Uredbu i nacionalne provedbene zakone (putem sekundarne analize podataka i empirijskog istraživanja), kao i probleme s kojima se susreću nadležna tijela prilikom primjene Uredbe, te izraditi preporuke u odnosu na primjenu Uredbe;
 • povećati stručna znanja potrebna za primjenu Uredbe (putem izrade Vodiča za implementaciju Uredbe za pravnike praktičare te provođenja treninga za implementaciju Uredbe za pravnike praktičare);
 • informirati građane o postojanju Uredbe kako bi oni unaprijed mogli urediti pitanja koja se odnose na nasljeđivanje, putem objave informativnog materijala za širu javnost;
 • diseminirati preporuke i Vodič među relevantnim institucijama i stručnoj javnosti;
 • pridonijeti razvoju suradnje i uzajamnog povjerenja između tijela javne vlasti i profesionalnih skupina koje primijenjuju Uredbu u Hrvatskoj i Sloveniji (putem stručnog skupa za otvaranje kolegijalnog dijaloga među akterima u području provedbe i primjene Uredbe kao i putem završnog skupa na Projektu/međunarodni kolokvij).
 

Glavne projektne aktivnosti

 1. Istraživanje regulatornog i institucionalnog okvira za primjenu Uredbe i prakse u Hrvatskoj i Sloveniji

Glavna svrha ove aktivnosti jest ispitati stanje u primjeni Uredbe u Hrvatskoj i Sloveniji radi razjašnjavanja potencijalnih problematičnih pitanja, razvijanja smjernica koje bi olakšale njezino koherentno provođenje i davanje preporuka za buduće izmjene provedbene prakse, kako unutar dvije zemlje, tako i na razini EU. Istraživanje se sastoji od izrade pregleda regulatornog i institucionalnog okvira i empirijskog istraživanja koje će se provoditi putem polusktrukturiranih intervja s javnim bilježnicima, sucima i odvjetnicima te fokusnih grupa. Istraživanje će se okončati izradom Završnog izvješća , na temelju kojeg će se izraditi preporuke u odnosu na implementaciju Uredbe kao polazište za pripremu i izvođenje svih drugi projektnih aktivnosti.
 
 1. Razvoj alata/instrumenata za podizanje znanja o primjeni Uredbe

Kako bi se pospješila primjena Uredbe te kako bi se rezultati provedenih istraživanja i izrađenih preporuka integrirali u prakse profesionalnih skupina (javnih bilježnika, sudaca i odvjetnika), izradit će se Vodič za implementaciju Uredbe. Na temelju Vodiča pripremit će se program za treninge stručnjaka praktičara koji primjenjuju Uredbu te će se održati pilot trening i on line trening za navedene skupine pravnika.
Također, izradit će se informativni materijal za širu javnost kao informacija i instrukcija za EU građane/ke, potencijalne nasljednike iz Hrvatske i Slovenije u zemljama EU i vice versa
 
 1. Razmjena znanja i zagovaračke aktivnosti

Nakon što se završi istraživanje i izrade preporuke, organizirat će se stručni skup za aktere u provođenju i primjeni Uredbe u Hrvatskoj i Slovenija kako bi raspravili rezultate istraživanja i preporuke, razmijenili znanja i iskustva te zaključcima doprinijeli razvoju daljih projektnih aktivnosti. Na završnom javnom skupu (međunarodni kolokvij) predstavit će se svi projektni rezultati, no, ujedno treba predstavljati i sponu i čvršću povezanost radi dalje suradnje među ekspertima i tijelima javne vlasti u području primjene Uredbe u Hrvatskoj i Sloveniji.

Tijekom provedbe projekta svih 20 mjeseci, diseminirat će se informacije i rezultati projekta, ovisno o fazi implementacije, na temelju plana koji će biti izrađen na početku provedbe Projekta.
 

Projektni tim - koordinacija provedbe i stručna provedba Projekta

 • Menadžerski tim:
  • voditeljica i nacionalna koordinatorica za Hrvatsku (Anja Šupraha),
  • nacionalna koordinatorica za Sloveniju (Katarina Vučko),
  • asistentice na projektu (Marina Jukić i Franja Arlič)
    
 • Ekspertni tim:
  • pravni stručnjaci (doc.dr.sc. Slađana Aras Kramar; Katarina Vučko) i
  • istraživači (doc.dr.sc. Marko Turk i Katarina Vučko)
 
 • Eksperti iz partnerskih organizacija:
  • Maja Rakić (načelnica Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU, Ministarstvo pravosuđa RH) i
  • Filip Milak (stručni savjetnik za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću, Hrvatska javnobilježnička komora)  
 

Odbor Projekta - nadzor, usmjeravanje i evaluacija provedbe Projekta u odnosu na substantivna pitanja provedbe

 • Predstavnici partnerskih i suradne organizacije:
  • HPC-a (Vesna Grubić, direktorica),
  • Ministarstva pravosuđa HR (Ivan Crnčec, pomoćnik ministra u Upravi za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju),
  • Hrvatske javnobilježničke komore (Ljiljana Vodopija Čengić, javna bilježnica),
  • Mirovnog inštituta (Katarina Vučko, pravna stručnjakinja),
  • Notarske zbornice Slovenije (Sonja Kralj, predsjednica Notarske zbornice Slovenije),
  • Vrhovnog suda RH (Damir Kontrec, sudac i predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda),
    
 • Glavni stručnjak na Projektu, prof.dr.sc. Mihajlo Dika
 

Kontakti za Projekt i provedbu u Hrvatskoj: 

 

Kontakti za provedbu Projekta u Sloveniji:

Anja Šupraha, voditeljica projekta   Katarina Vučko, nacionalna koordinatorica projekta za Sloveniju
hpc@hpc.hr   katarina.vucko@mirovni-institut.si
tel.: +385 1 4854 934   tel.: +386 1 234 77 20