Dovršeni projekti

IPA

 • IPA 2010 “Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj”  

IPA 2010 “Improvement of the enforcement system in the Republic of Croatia”
Ukupna vrijednost projekta: 1.302.989,08 EUR
Cilj projekta: pružiti potporu učinkovitosti i djelotvornosti ovršnog sustava u Republici Hrvatskoj te unaprijediti ovršni sustav kako bi se dodatno doprinijelo smanjenju zaostataka neriješenih predmeta u sudovima, te doprinijelo Programu Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije.

 • IPA 2010 ˮPodrška pojedinačnom preoblikovanju i uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga s ciljem implementacije Integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA)ˮ

IPA 2010 ˮSupport to the sporadic transformation and establishment of digital archive of Land Registry in purpose of the implementation of the Integrated Land Administration System) (ILAS)ˮ
Ukupna vrijednost projekta: 1.661.600,00 EUR
Broj ugovora: 1
Cilj projekta: cilj komponente pojedinačno preoblikovanje je omogućiti provedbu pojedinačnog preoblikovanja (prevođenja) zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u bazu zemljišnih podataka – BZP, a cilj komponente digitalne arhive je omogućiti očuvanje arhivskih ručno vođenih zemljišnih knjiga od propadanja i uništavanja, uz istovremeno ubrzanje poslovnih procesa u kojima se koriste arhivske knjige.

 • ​IPA 2010 FPP RAC “Razvoj informatičkog sustava za međunarodnu pravnu pomoć (MPP)”

IPA 2010 “Development of International Legal Assistance (ILA) IT System”
Ukupna vrijednost projekta: 267 000 EUR
Broj ugovora: 1
Tehnička pomoć: 267 000 EUR
Cilj projekta: povećanje učinkovitosti Sektora za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama Europske unije u Ministarstvu pravosuđa kroz podršku poslovnim procesima razvojem informatičke tehnologije.

 • IPA 2010 ”Jačanje učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj”

IPA 2010 “Strengthening the efficiency of judiciary in the Republic of Croatia”
Ukupna vrijednost projekta: 1 790 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 1 200 000 EUR
Nabava opreme: 590 000 EUR
Cilj projekta: podrška procesu racionalizacije; analiza statusa sudskih referenata i preporuke za poboljšanje tog statusa; razvoj efikasnog sustava sudske dostave; uspostava sustava snimanja sudskih rasprava i edukacija korištenja novog sustava; pravosudna suradnja u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima; opremanje odabranih sudnica potrebnom opremom za snimanje sudskih rasprava.

 • IPA 2009 FPP RAC “Unapređenje sustava besplatne pravne pomoći”

IPA 2009 FPP RAC “Improvement of the Free Legal Aid System”
Ukupna vrijednost projekta:  230 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning light: 230 000 EUR
Cilj projekta: analiza i unaprjeđenje pravnog okvira besplatne pravne pomoći, efikasnije provođenje sustava u praksi i edukacija zaposlenika.

 • IPA 2009 FPP RAC “Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstva pravosuđa“

IPA 2009 FPP RAC “Strengthening the Administrative Capacities of the Ministry of Justice of the Republic of Croatia“
Ukupna vrijednost projekta: 230 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning light: 230 000 EUR
Cilj projekta: izrada modela za razvoj kompetencija rukovoditelja u Ministarstvu pravosuđa te modela razvoja programa edukacije za primjenu rukovoditeljskih kompetencija.

 • IPA 2009 FPP RAC “Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove”

IPA FPP RAC 2009 “Roll-out of ICMS (eSpis) on Selected Municipal Courts”
Ukupna vrijednost projekta:  520 000 EUR
Broj ugovora: 1
Tehnička pomoć: 520 000 EUR
Cilj projekta: implementacija eSpis sustava na preostale općinske sudove, edukacija ključnih korisnika za efikasno korištenje eSpisa i izrada web portala za građanstvo/zainteresirane strane s informacijama vezanim za status predmeta.

 • IPA 2009 “Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova i razvoj ICMS kompatibilnih modula na izabranim prekršajnim sudovima”

IPA 2009 “Further improvement of institutional capacity and development of ICMS compatible modules at Misdemeanor Courts”
Ukupna vrijednost projekta: 2 154 000 EUR
Broj ugovora: 6
Twinning: 900 000 EUR
Nabava opreme: 750 000 EUR
Tehnička pomoć: 419 000 EUR
Cilj projekta: restrukturiranje poslovnih procesa na pojedinim prekršajnim sudovima; centralizacija poslovnih procesa u skladu sa EU praksom; razvoj međusobne suradnje i razmjene informacija u lancu prekršajnih sudova; unapređenje postojećeg informatičkog sustava (JCMS); edukacija korisnika JCMS-a; nabava neophodne IT opreme za provedbu JCMS-a.

 • IPA 2009 “Profesionalni razvitak sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava izobrazbe”

IPA 2009 “Professional development of Judicial Advisors and future Judges and State Attorneys through establishment of Self Sustainable Training System”
Ukupna vrijednost projekta:  1 110 838,69 EUR
Broj ugovora: 4
Twinning: 1 028 193,59 EUR
Nabava opreme: 82 645,18 EUR
Cilj projekta: analiza postojećeg i definiranje novog statusa sudskih savjetnika; procjena potrebe za usavršavanjem i razvoj strategije za cjeloživotnim učenjem sudskih savjetnika; provedba "treninga za trenere"; provedba treninga za sudske savjetnike; provedba pilot projekta E-učenja (metodologije cjeloživotnog obrazovanja sudskih savjetnika); jačanje postojećeg načina treninga kandidata za buduće sudce i sudske savjetnike; opremanje Pravosudne akademije.

 • IPA 2008 FPP RAC ”Razvoj “One stop shop” podsustava za ZIS aplikaciju u zemljišnoknjižnom sustavu i usklađivanje podataka zemljišnih knjiga“

IPA 2008 FPP RAC “Development of “One stop shop” for Joint Information System of Land Registry and Cadastre and consolidation of land register data”
Ukupna vrijednost projekta:  553 000 EUR
Broj ugovora: 1
Tehnička pomoć: 553 000 EUR
Cilj projekta: razvoj “One stop shop” podsustava u zemljišnoknjižnom sustavu (pružanje informacija zainteresiranim stranama i vanjskim korisnicima), konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka u digitalnom obliku te provođenje edukacije za Zajednički Informacijski Sustav (ZIS) i “One stop shop”.

 • IPA 2008 FPP RAC ”Podrška državnoj školi za pravosudne dužnosnike“

IPA 2008 FPP RAC “Support to the establishment of a State School for Judicial Officials”
Ukupna vrijednost projekta:  230 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning light: 230 000 EUR
Cilj projekta: podrška Ministarstvu pravosuđa u uspostavi nove Škole za pravosudne dužnosnike.

 • IPA 2008 FPP RAC ”Jačanje rada državne škole za pravosudne dužnosnike kroz unapređenje njezinih programa stručnog usavršavanja i tijeka rada“

IPA 2008 FPP RAC “Strengthening the work of the State School for Judicial Officials through upgrading its professional training programmes and work flow”
Ukupna vrijednost projekta:  200 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning light: 200 000 EUR
Cilj projekta: povećanje profesionalnosti i efikasnosti pravosuđa povećanjem kvalitete stručnog usavršavanja za buduće suce i državne odvjetnike.

 • IPA 2008 “Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj”

IPA 2008 “The Development of Probation Services in Croatia”
Ukupna vrijednost projekta:  1 800 000 EUR
Broj ugovora: 3
Twinning: 1 200 000 EUR
Nabava opreme: 300 000 EUR
Tehnička pomoć: 300 000 EUR
Cilj projekta: institucionalno jačanje i jačanje kapaciteta Uprave za probaciju, izrada instrumenta za procjenu rizika i potreba počinitelja,  izrada i primjena nacionalnog registra za potrebe probacijske službe i središnjeg IT sustava za podržavanje poslovnih procesa probacije te nabava potrebne IT opreme za probacijski sustav.

 • IPA 2008 “Podrška reformi Zakona o kaznenom postupku”

IPA 2008 “Support to the Reform of Criminal Proceedings”
Ukupna vrijednost projekta:  2 224 562 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 1 157 895 EUR
Nabava opreme: 1 066 667 EUR
Cilj projekta: podrška sudovima, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Ministarstvu unutarnjih poslova u provedbi novog Zakona o kaznenom postupku.

IPA 2007 “Strengthening Anti-Corruption Inter-Agency Co-operation”
Ukupna vrijednost projekta:  2 235 000 EUR
Broj ugovora: 3
Twinning: 800 000 EUR
Nabava opreme: 250 000 EUR
Tehnička pomoć: 1 500 000 EUR
Cilj projekta: podrška organizaciji i radu Sektora za suzbijanje korupcije unutar Ministarstva pravosuđa; provođenje anti-korupcijske kampanje, organiziranje okruglih stolova za državne službenike, službenike u lokalnoj samoupravi i predstavnike nevladinih udruga te organiziranje radionica za novinare; stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije, Internet/Intranet povezanost koja će omogućiti pristup i razmjenu informacija između svih sudionika uključenih u borbu protiv korupcije kao i edukacija krajnjih korisnika; nabava IT i multimedijalne opreme.

 • IPA 2007 “Jačanje kapaciteta USKOK-a”

IPA 2007 “Strengthening Capacities of USKOK”
Ukupna vrijednost projekta:  1 270 000 EUR
Broj ugovora: 3
Twinning: 1 000 000 EUR
Nabava opreme: 70 000 EUR
Tehnička pomoć: 200 000 EUR
Cilj projekta: nastavak podrške institucionalnom jačanju USKOK-a; nabava analitičkog software-a koji će se koristiti  pri detaljnoj analizi predmeta u USKOK-u, nabava IT i multimedijalne opreme.

PHARE

 • PHARE 2006 „Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse“

PHARE 2006 „Harmonisation and Publication of Case Law“
Ukupna vrijednost projekta: 1 464 000 EUR
Broj ugovora: 2
Tehnička pomoć: 931 000 EUR
Nabava opreme: 533 000 EUR
Cilj projekta: povećanje dostupnosti nacionalne sudske prakse 50 odabranih sudova (općinskih, županijskih i trgovačkih) svim zainteresiranim stranama (tuzemnim i inozemnim).

 • PHARE 2006 „Podrška upravljanju sudom i unapređenje upravljanja sudskim spisima“

PHARE 2006  „Support to Court Administration and Case Management Improvement“
Ukupna vrijednost projekta: 2 867 000 EUR
Broj ugovora: 1
Tehnička pomoć: 2 867 000 EUR
Cilj projekta: unapređenje informacijskog sustava upravljanja predmetima na sudovima (eSpis) i uvođenje eSpis sustava na 60 odabranih sudova, prilagodba regulativnog okvira za rad sa eSpis sustavom (Sudski poslovnik), osposobljavanje/edukacija korisnika eSpis sustava na odabranim sudovima.

 • PHARE 2005 „Podrška Pravosudnoj akademiji: razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike“

PHARE 2005 „Support to the Judicial Academy of Croatia: Developing a Training System for Future Judges and Prosecutors“
Ukupna vrijednost projekta: 1 093 000 EUR
Broj ugovora: 1
Tehnička pomoć: 1 093 000 EUR
Cilj projekta: razvoj sustava obuke i izbora budućih sudaca i državnih odvjetnika.

 • PHARE 2005  „Jačanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova“

PHARE 2005 „Enhancement of Mediation as an Alternative to Court Based Dispute Settlement“
Ukupna vrijednost projekta: 1 048 000 EUR
Broj ugovora: 2
Tehnička pomoć: 963 000 EUR
Nabava opreme: 85 000 EUR
 Cilj projekta: napredak u rješavanju sporova u Hrvatskoj i prilagodba praksi Europske Unije; razvitak sustava sudskog i izvansudskog rješavanja sporova za fizičke i pravne osobe.

 

CARDS

 • CARDS 2004 „Unapređenje upravljanja sudom i sudskim predmetima na Visokom prekršajnom sudu i odabranim prekršajnim sudovima“

CARDS 2004 „Improving Court and Case Management at the High Misdemeanour Court and Selected Misdemeanour Courts“
Ukupna vrijednost projekta: 2 444 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 1 000 000 EUR
Nabava opreme: 1 444 000 EUR
Cilj projekta: podrška i jačanje sustava upravljanja predmetima na Visokom prekršajnom sudu i odabranim prekršajnim sudovima te informatička obuka i usavršavanje sudaca.
 • CARDS 2004 „Podrška učinkovitijem, efikasnijem i modernijem radu Upravnog suda RH“

CARDS 2004 „Support to More Efficient, Effective and Modern Operation and Functioning of the Administrative Court of the Republic of Croatia“
Ukupna vrijednost projekta: 1 000 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 850 000 EUR
Cilj projekta: podrška i jačanje rada i funkcioniranja Upravnog suda RH kroz poboljšanje provedbe upravne legislative i jačanje odluka Upravnog suda kroz uključivanje ostalih upravnih tijela; izrada nacrta novoga Zakona o upravnom sporu te poboljšanje upravljanja sudskim predmetima.

 • CARDS 2004 „Podrška razvoju probacijskog sustava u RH“

CARDS 2004 „Support the Development of a Probation System in Croatia“
Ukupna vrijednost projekta: 250 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning light: 250 000 EUR
 Cilj projekta: Elaboracija stručne studije postojećih vrsta probacijskog sustava u nekim državama članicama eEuropske unije koja će biti temeljena na preporukama za donošenje zakona o probacijskom sustavu u Hrvatskoj, te razvoj strategije reforme probacijskog sustava u Hrvatskoj.

 • CARDS 2003 „Stručno usavršavanje državnih odvjetnika“

CARDS 2003 „Training and Education of Prosecutors“
Ukupna vrijednost projekta: 1 028 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 800 000 EUR
Nabava opreme: 228 000 EUR
Cilj projekta: podrška integraciji projekta u trenutne institucijske strukture Pravosudne akademije i njenih regionalnih centara; jačanje upravljačkih kapaciteta predstavnika i administrativnog osoblja Ureda Glavnog državnog odvjetnika: razvitak samoodrživog sustava stručnog usavršavanja za državne odvjetnike, uključujući izradu programa, plana stručnog usavršavanja, obuku predavača i usavršavanje, radionice, seminare i studijske posjete.

 • CARDS 2003 „Sprječavanje i borba protiv pranja novca“

CARDS 2003 „Preventing and Combating Money Laundering“
Ukupna vrijednost projekta: 925 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 840 000 EUR
Nabava opreme: 85 000 EUR (iz proračuna RH)
Cilj projekta: osiguranje institucionalne podrške određenim institucijama za sprečavanje pranja novca u Hrvatskoj kroz, između ostalog, strukturna savjetovanja između tih institucija; povećanje međunarodne suradnje i optimiziranje pravnog okvira (jačanje managementa – uspostava suradnje i razmjena informacija ministarstava pravosuđa, unutarnjih poslova i financija, te uspostava Nacionalnog nadzornog tijela; analiza zakonodavstva i prijedlog izmjena te međunarodna suradnja) te nabavu potrebne IT opreme.

 • CARDS 2003 „Podrška reformi sustava hrvatskih sudova – faza II“

CARDS 2003 „Support to the Reform of the Croatian Court System – phase II“
Ukupna vrijednost projekta:  2 972 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 1 376 000 EUR
Nabava opreme: 1 596 000 EUR
Cilj projekta: daljnje povećanje učinkovitosti sudova u cjelini kao i prethodno izabranih sudova (Županijski sudovi u Zadru, Splitu, Bjelovaru, Čakovcu, Sisku, Koprivnici, Virovitici, Zlataru, Vukovaru, Gospiću, Karlovcu, Varaždinu, Puli i Velikoj Gorici, kao i općinski sudovi u Vukovaru, Puli, Splitu, Zadru, Donjem Lapcu, Đakovu, Županji, Bjelovaru, Varaždinu, Makarskoj, Krku, Čakovcu, Sisku, Karlovcu, Virovitici, Crikvenici, Rovinju, Pazinu, Opatiji, Ogulinu, Metkoviću, Pagu, Kninu, Đurđevcu, Koprivnici, Krapini, Križevcima) kroz unapređenje upravljanja i informacijskog sustava, podršku racionalizaciji sudske mreže u Hrvatskoj, razvijanje standardnih sudskih dokumenata i osiguranje modernizacije/kompjuterizacije sudova.

 • CARDS 2003 „Podrška promjenama pred-istražnog postupka u kaznenim stvarima“

CARDS 2003 „Support to the Changes of the Pre-trial Proceedings in Criminal Matters“
Ukupna vrijednost projekta:  250 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning light: 250 000 EUR
Cilj projekta: reforma pred-istražnog postupka u Republici Hrvatskoj.

 • CARDS 2002 „Potpora efikasnijem, korisnijem i modernijem radu i djelovanju hrvatskih sudova“

CARDS 2002 „Support to a more efficient, effective and modern operation and functioning of the Croatian Court System“
Ukupna vrijednost projekta:  3 533 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 1 000 000 EUR
Nabava opreme: 2 533 000 EUR
Cilj projekta: poboljšanje učinkovitosti rada hrvatskih sudova.

 • CARDS 2002 „Jačanje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala – USKOK“

CARDS 2002 „Capacitiy Building for the Office for the Prevention of Corruption and Organized Crime (USKOK)“
Ukupna vrijednost projekta:  1 000 000 EUR
Broj ugovora: 2
Twinning: 650 000 EUR
Nabava opreme: 350 000 EUR
Cilj projekta: pridonijeti učinkovitijem sprečavanju i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala u Republici Hrvatskoj kroz razvoj i izgradnju institucionalnih kapaciteta USKOK-a.

 • CARDS 2001 „Podrška Pravosudnoj akademiji – Obuka sudaca i pravosudnih dužnosnika“

CARDS 2001 „Support to the Judicial Academy of Croatia – Training System for Judges and Public Officials ”
Ukupna vrijednost projekta:  1 500 000 EUR
Broj ugovora: 1
Twinning: 1 500 000 EUR
Cilj projekta: osnivanje Pravosudne akademije i uspostavljanje budućeg sustava obuke sudaca i pravosudnih dužnosnika.