Projekti

Ministarstvo pravosuđa predlaže, izrađuje i provodi projekte čiji su glavni korisnici pravosudni dužnosnici i institucije pravosudnog sustava. 

Ministarstvo pravosuđa proaktivnim pristupom nastoji osigurati dodatna sredstva za provođenje reformskih procesa i usklađivanje pravosudnog sustava s propisima, preporukama i standardima Europske unije kroz korištenje različitih financijskih instrumenata:
  • fondovi Europske unije,
  • zajmovi međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe),
  • bilateralni izvori.
 
Temeljni cilj koji se ulaganjima nastoji ostvariti je doprinos uspostavi pravosudnog sustava koji će zadovoljavati najviše europske standarde u pogledu neovisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti te na taj način opravdati povjerenje građana i cijelog društva čijem napretku služi.
 
Sustav provođenja određen je Zakonom o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine broj 58/06).
 

EU projekti

Imajući u vidu da je do sada glavni dio financijske pomoći Europske unije bio namijenjen jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta u procesu harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te njezinom primjenom i provedbom, Ministarstvo pravosuđa je proaktivnim pristupom uspješno koristilo EU programe.

Od 2002. godine do danas predloženo je više od 37 projekata i stečeno je veliko iskustvo u povlačenju EU sredstava. U prilog tome govori činjenica da je Europska komisija odobrila financiranje projekata Ministarstva pravosuđa u gotovo svim do sada otvorenim programima, uključujući i projekte predložene za financiranje kroz Prijelazni instrument.

Ukupna vrijednost do sada povučenih sredstava prelazi okvirno 35 milijuna eura (u iznos nije uračunato nacionalno sufinanciranje) uloženih u razvoj pravosudnog sustava, što uključuje i ulaganja u infrastrukturu radi poboljšanja radnih uvjeta pravosudnih tijela, i u borbu protiv korupcije u Republici Hrvatskoj definirane strateškim dokumentima Ministarstva pravosuđa.

Projekt CRONET-EJN - uspostavljanje i jačanje hrvatske nacionalne pravosudne mreže unutar europske pravosudne mreže u građanskim stvarima

Projekt „CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“
Projekt „CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“ 


Projekt ePIC - Electronic Public Identification Croatia
Projekt ePIC - Electronic Public Identification Croatia 

Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.

IPA 2011 “Podrška racionalizaciji sudske mreže”                                                                                              
IPA 2011 “Support to the Rationalization of Court Network”


IPA 2011 FFRAC “Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj programa i provedbu edukacije za trenere, suce i državne odvjetnike u odabranim područjima vještačenja”
IPA 2011 FFRAC “Strengthening the work of the Judicial Academy through curriculum development and training in the use of expert witnessing”


IPA 2012 “Jačanje zatvorskog sustava RH”                                                                                                            
IPA 2012 “Support to the prison system of the Republic of Croatia” 


IPA 2012 “Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske”                                                                          
IPA 2012 “Support to the Prison System of the Republic of Croatia ”

EU funded Twinning Project under the IPA Programme 2012 “Support to the Prison System of the Republic of Croatia ”

IPA 2012 “Jačanje kapaciteta i efikasnosti DORH-a/USKOK-a”                                                                          
IPA 2012 “Strengthening the capacity and efficiency of SAO/USKOK”


IPA 2012 “Daljnje poboljšanje eSpis sustava”                                                                                                           
IPA 2012 “Further improvement of case management system”


Prijelazni instrument „Podrška daljnjem razvoju i jačanju probacijske službe u Republici Hrvatskoj“ 
Transition Facility „Support to further development and strengthening of the Probation Service in Croatia“

Prijelazni instrument ”Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unaprjeđenje edukacije o EU pravu i on-line učenje”
Transition facility “Enhancing the quality of judicial training – by upgrading EU Law and on line trainings”


Projekt: "Jezična edukacija u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u EU (JUST/2013/JPEN/AG/4603)
Project: Language Training in the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU (JUST/2013/JPEN/AG/4603;)Dovršeni EU projekti    

Priprema projekta prema politikama Svjetske banke

Projekti financirani iz zajmova međunarodnih financijskih institucija

  • Zajmovi Svjetske banke

Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije:

IBRD Zajam br. 8086-HR i IBRD Zajam br. 8900-HR

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP):

IBRD Zajam br. 7888-HR
 

Bilateralni projekti

  • Norveška darovnica

Projekt  „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz razvoj infrastrukture i bolje upravljanje“
  • Norveški financijski mehanizam

Program "Pravosuđe i unutarnji poslovi"
 

Program za pravosuđe EU

Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela
Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS


TWINNING OUT INSTRUMENT