Javnobilježnički ispit

Uvjeti za polaganje

Sukladno članku 170. st. 1. Zakona o javnom bilježništvu pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“, broj: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16) javnobilježnički ispit ovlaštene su polagati osobe koje imaju položen pravosudni ispit i koje su nakon polaganja tog ispita radile dvije godine na pravnim poslovima u pravosuđu, odvjetništvu, i u javnom bilježništvu, odnosno tri godine na drugim pravnim poslovima.


Prijava za polaganje

Prijava za polaganje javnobilježničkog ispita podnosi se neposredno ili poštom Ministarstvu pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, najkasnije 30 dana prije početka mjeseca u kojem kandidat namjerava pristupiti polaganju ispita.

Prijavi se prilažu dokazi iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu te stoga uvjeti za pristupanje polaganju ispita moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja prijave.
 
U slučaju ponovnog prijavljivanja polaganja ispita ili popravnog ispita, prijavi nije potrebno ponovno prilagati dokaze iz članka 170. st. 1. i članka 174. st. 1. i 2. Zakona o javnom bilježništvu.
 
Kandidati koji su nakon završenog studija prava promijenili osobno ime, prijavi su dužni priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih, vjenčani list ili rješenje o promjeni osobnog imena.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
 
Ministarstvo pravosuđa provjerava ispunjava li kandidat uvjete i o tome donosi rješenje.

Troškovi polaganja javnobilježničkog ispita iznose 1.000,00 kuna, a popravnog ispita 450,00 kuna.

Kandidati su dužni navedeni iznos uplatiti prije prijave ispita te uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati priložiti prijavi.
Kandidati su dužni za polaganje javnobilježničkog ispita, na ime troškova ispitne komisije, uplatiti iznos od 1.000,00 kuna na račun Ministarstva pravosuđa broj:

IBAN                 HR121001005-1863000160
model                64
poziv na broj     5665-3130-629000