Ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta

Uvjeti za polaganje

Polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente mogu pristupiti:
  • zemljišnoknjižni referenti kojima je temeljem članka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama  ("Narodne novine", broj 100/04) izdana privremena ovlast za postupanje i donošenje rješenja u zemljišnoknjižnom postupku
  • osobe kojima nisu izdane ovlasti za postupanje i donošenje rješenja u zemljišnoknjižnom postupku temeljem članka 80. u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine, broj 55/13) , ako imaju:
  1. višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i 3 godine radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta
  2. srednju stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i 5 godina radnog iskustva na poslovima zemljišnoknjižnog referenta


Prijava za polaganje

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na obrascu DSI-1.

Pravilnikom o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata ("Narodne novine", broj 136/05 ) određeno je:

Osoba kojoj je izdana privremena ovlast podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita predsjedniku suda u kojem je zaposlena, koji potpisom ovjerava podatke unesene u prijavu, te prijavu s ovjerenim prijepisom ili preslikom isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta dostavlja bez odgode Ministarstvu pravosuđa.

Osobe kojima nisu izdane privremene ovlasti prijavu podnose izravno Ministarstvu pravosuđa i uz naznaku da se radi o prijavi za polaganje ispita ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

Uz prijavu je obvezatno priložiti isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Troškove prvog polaganja ispita osobe zaposlene u sudu snosi sud u kojem je zaposlena.

Pod prvim polaganjem ispita smatra se i polaganje popravnog ispita.

Cijena ispita iznosi 695,00 kuna.