Stjecanje prava vlasništva nekretnina

Mogu li stranci kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj?
Stranci mogu kupovati nekretnine u Republici Hrvatskoj odnosno stjecati pravo vlasništva nekretnina ukoliko su državljani i pravne osobe država s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj i to uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije mogu stjecati pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, izuzev nekretnina u izuzetim područjima:
 
  • poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom.
 
Člankom 2. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da nositeljima prava vlasništva na poljoprivrednom zemljištu ne mogu biti strane fizičke i pravne osobe, osim ako međunarodnim ugovorom i posebnim propisom nije drugačije određeno.
 
S obzirom da posebnim propisima niti međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, za sada stranim fizičkim i pravnim osobama nije moguće pravnim poslom stjecati pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu u Republici Hrvatskoj.
 
Sukladno odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, državljani Europske unije poljoprivredno zemljište ne mogu stjecati od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji narednih 7 godina, uz mogućnost zabrane još 3 godine.


Stjecanje prava vlasništva

Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i ostalih država


 
Koja dokumentacija mi je potrebna za ishođenje suglasnosti Ministarstva pravosuđa za ostvarivanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj i gdje se dostavlja zahtjev?
Pisani zahtjev za ishođenje suglasnosti predaje se neposredno pisarnici Ministarstva pravosuđa ili se šalje poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske; Uprava za građansko, trgovačko  i upravno pravo; Ulica grada Vukovara 49; 10000 Zagreb.
 
Pisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
 
- pravna osnova stjecanja vlasništva (kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, ugovor o uzdržavanju ili sl.) u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 
- dokaz o vlasništvu prodavatelja/otuđitelja predmetne nekretnine, odnosno izvadak iz zemljišne knjige, 

- uvjerenje upravnog tijela nadležnog  za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (da li se nekretnina nalazi u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom);
 
- dokaz državljanstva stjecatelja (ovjerena preslika putovnice i sl.) ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog registra), ako je stjecatelj strana pravna osoba;
 
- u slučaju da podnositelja zahtjeva zastupa punomoćnik, potrebno je dostaviti punomoć u izvorniku ili ovjerenoj preslici;
 
- ako podnositelj zahtjeva nije odredio punomoćnika koji će ga zastupati, a nalazi se u inozemstvu, obvezan je odrediti opunomoćenika za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i
 
- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 35,00 kuna u skladu s Tar.br. 88. toč. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.
Da li je potrebna suglasnost Ministarstva pravosuđa za stjecanje nekretnine u Republici Hrvatskoj za osobu koja živi u Bosni i Hercegovini, ali ima hrvatsko državljanstvo?
Državljani Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske neovisno o njihovom prebivalištu te za isto nije potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva pravosuđa.
Moram li ponovo podnijeti zahtjev za suglasnost za stjecanje prava vlasništva nekretnine u slučaju da ne kupim nekretninu za koju sam podnio zahtjev za suglasnost Ministarstvu pravosuđa?
O suglasnosti za stjecanje prava vlasništva odlučuje se na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine pa ćete za drugi pravni posao morati podnijeti novi zahtjev za suglasnost koji će se odnositi na drugu nekretninu.

Možda vas zanima i...