Pravosudni sustav

Na koji način mogu dobiti presudu ili rješenje iz Općinskog/ prekršajnog/ trgovačkog suda u ____?
Radi ishođenja presude, rješenja i drugih dokumenata potrebno je obratiti se izravno sudu koji je postupao u predmetu.
Na koji način mogu saznati u kojoj je fazi postupak po kaznenoj prijavi koju sam podnio?
Obavijest o predanoj kaznenoj prijavi možete dobiti  kod nadležnog državnog odvjetništva.

U Zakonu o kaznenom postupku propisano da je državni odvjetnik dužan donijeti odluku o kaznenoj prijavi u roku od šest mjeseci od dana upisa prijave u upisnik kaznenih prijava i o tome obavijestiti podnositelja prijave uz navođenje kratkih razloga te odluke.

Po isteku šest mjeseci podnositelj prijave, oštećenik i žrtva mogu podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku zbog nepoduzimanja radnji državnog odvjetnika koje dovode do odugovlačenja postupka, a viši državni odvjetnik će, nakon što primi pritužbu, zatražiti očitovanje o navodima pritužbe te ako ocijeni da je pritužba osnovana, odrediti primjereni rok u kojem se mora donijeti odluka o prijavi.
Kako mogu ostvariti pravo na naknadu putnih troškova kada je predmet delegiran odlukom Vrhovnog suda sa stvarno i mjesno nadležnog suda općinskog suda drugom općinskom sudu?
Odluka o troškovima nastalim uslijed delegacije predmeta  drugom stvarno i mjesno nadležnom sudu donosi se zajedno s odlukom o troškovima postupka.
 
Za detaljne informacije glede naknade putnih troškova za ročište potrebno je obratiti se uređujućem sucu.
Zašto je promijenjen broj predmeta u sudskom sporu kada se radi o istoj stvari?
U Sudskom poslovniku propisano je kada i iz kojih razloga predmet može dobiti novi broj  pa se tako predmet koji je označen dovršenim, a u predmetu se nastavi postupak zbog ukidanja, djelomičnog ukidanja odluke ili drugih razloga (npr. pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka), upisuje pod novim poslovnim brojem s potrebnim ranijim upisima.
 
Predmet se također upisuje pod novim poslovnim brojem ako se povodom izvanrednog pravnog lijeka ukine pravomoćna odluka i predmet vrati na ponovno suđenje.
Kada će radi reorganizacije sudova prestati raditi određeni općinski sudovi te što će biti s predmetima koji ne budu dovršeni do pripajanja određenog suda matičnom sudu?
Reorganizacijom pravosudnih tijela predviđa se ukidanje pojedinih sudova kao samostalnih pravosudnih tijela. Ti sudovi pripojit će se određenom sudu sukladno Prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova te će u organizacijskom smislu spojeni sudovi djelovati kao jedan sud.
 
Međutim, s obzirom na specifičnosti određenog područja, pojedini sudovi će dalje nastaviti s radom kao stalne službe te će i dalje rješavati sudske predmete zaprimljene prije reorganizacije.
 
Postupke u predmetima općinskih, prekršajnih i županijskih sudova koji ne budu dovršeni do pripajanja drugom sudu provest će i dovršiti suci koji su u njima postupali pa tako neće biti zastoja u postupanju u predmetima.
Može li sud poziv za svjedoka nasloviti na maloljetno dijete bez naznake imena roditelja?
Pozivanje maloljetnog djeteta koje nije navršilo šesnaest godina života kao svjedoka obavlja se preko njegovih roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili zbog drugih opravdanih okolnosti.
 
Ako se poziv odnosi na starijeg maloljetnika (osoba koja je navršila šesnaest a nije navršila osamnaest godina života), poziv se može dostaviti na ime svjedoka starijeg maloljetnika bez naznake imena roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.
Postoji li mogućnost smanjenja iznosa sudske pristojbe ako se radi o istoj pravnoj stvari s više tužitelja/tuženika odnosno obveznika, a svakome je naloženo plaćanje određenog iznosa pojedinačno?
Iznos sudske pristojbe ne može se smanjiti kada se radi o više pristojbenih obveznika u istom predmetu, budući da je zakonom propisano da kada su dvije ili više osoba obvezne zajedno platiti pristojbu, njihova obveza je solidarna.