Pitanja u vezi sa sudskim poslovima

Kome i na koji način mogu uložiti predstavku na rad suca?
Ako imate predstavku vezano uz rad suca, s predstavkom se možete obratiti predsjedniku nadležnog suda, budući da je predsjednik suda dužan obavljati nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem svih poslova u sudu te brinuti o učinkovitosti suda u rješavanju predmeta.
 
Ministarstvo pravosuđa je kao najviše tijelo pravosudne uprave ovlašteno ispitivati  predstavke odnosno pritužbe građana koje se odnose na rad sudova u smislu neosnovanog odugovlačenja sudskog postupka, na ponašanje suca ili drugog djelatnika suda prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji pa ukoliko želite uložiti predstavku na rad pojedinog pravosudnog tijela u određenom postupku, potrebno je dostaviti predstavku i u njoj navesti naziv pravosudnog tijela i poslovni broj pod kojim pravosudno tijelo vodi postupak.