Ministar pravosuđa na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković sudjelovao je na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održavao 2. i 3. prosinca 2019. u Bruxellesu.  Sastanak u formatu ministara pravosuđa održan je 3. prosinca 2019. godine.

Ministri pravosuđa usvojili su opći pristup o Prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe EP-a i Vijeća o dostavi pismena i Prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe EP-a i Vijeća o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima. Izmjenama predmetnih Uredbi  osigurati će se ujednačen i brz postupak slanja dokumenata u postupcima između država članica EU te se novim odredbama o uvođenju komunikacije sigurnim elektroničkim putem, kao i primjenom uređaja za komuniciranje na daljinu (videokonferencija) u postupcima dostave i izvođenja dokaza pojednostavljuje prekogranično prikupljanje dokaza.
 
Ministri su usvojili Zaključke o pravima žrtva, Zaključke o alternativnim mjerama zadržavanju, kao i Zaključke o budućnosti pravosudne suradnje u građanskim stvarima.
Europska komisija pozvana je izraditi strategiju EU-a o pravima žrtava za razdoblje 2020. – 2024., dok su države članice EU-a pozvane osigurati potpuno i ispravno prenošenje te učinkovitu praktičnu provedbu postojećeg zakonodavstva EU-a o pravima žrtava.
Glavni ciljevi Zaključaka o alternativnim mjerama zadržavanju usmjereni su na daljnji porast primjene sankcija i mjera koje ne uključuju oduzimanje slobode, smanjenje prenapučenosti zatvora te pojave radikalizacije u njima, kao i poboljšanje zatvorskih uvjeta.
Vezano uz područje pravosudne suradnje u građanskim stvarima, istaknuta je potreba davanja prioriteta učinkovitoj primjeni postojećih EU instrumenata kao i uvođenju digitalizacije u prekogranične postupke uzajamne pomoći u građanskim stvarima.
 
Europska komisija izvijestila je o dosad provedenim aktivnostima vezano uz uspostavu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) čije sjedište će biti u Luxembourgu, a službeni početak rada Ureda planiran je u studenome 2020. godine.
 
Nadalje, Europska komisija je predstavila  završno izvješće o osmom krugu uzajamnih evaluacija u području kaznenih djela protiv okoliša nakon čega su ministri bili pozvani iznijeti svoja stajališta o praktičnoj provedbi i djelovanju europskih politika u cilju sprečavanja počinjenja kaznenih djela protiv okoliša i učinkovite borbe protiv počinjenja tih kaznenih djela.
Potom je Europska komisija izvijestila o trenutnom statusu pregovora o sporazumu između SAD-a i EU-a o prekograničnom pristupu e-dokazima te o Drugom dodatnom protokolu uz Budimpeštansku konvenciju.
 
Hrvatska delegacija prezentirala je program rada predstojećeg hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.
 
Na radnom ručku ministri su razmijenili mišljenja o ciklusu vladavine prava u EU-u, o ulozi Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova u novom ciklusu vladavine prava, te su bili pozvani iznijeti prijedloge o ključnim temama iz područja vladavine prava o kojima bi se ubuduće trebalo raspravljati na sastancima Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova.

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci