Uprava za zatvorski sustav – Sektor tretmana

Aktivnosti i poduzete mjere iz nadležnosti i djelokruga rada Uprave za zatvorski sustav, Središnjeg ureda, Sektora tretmana u 2016. godini

Sektor tretmana obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na organizaciju i nadzor rada odjela tretmana u kaznenim tijelima, organizaciju i provođenje aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje programa izvršavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, izradu i provedbu projekata i programa povezanih s tretmanskim potrebama i rizičnim čimbenicima zatvorenika i maloljetnika.

Također obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje postupka raspoređivanja zatvorenika u određeno kazneno tijelo pri prijamu na izvršavanje kazne zatvora i premještanju tijekom izdržavanja kazne, organizaciju izobrazbe zatvorenika i maloljetnika i organizaciju slobodnog vremena, organizaciju i vođenje središnje matice, prikupljanja, obrade i analize podataka o zatvorenicima, maloljetnicima i istražnim zatvorenicima, vrednovanje rezultata u provedbi programa, predlaganje programa izobrazbe službenika te sudjelovanje u izradi nacrta propisa.

U okviru svog djelokruga rada, Sektor tretmana surađuje s drugim državnim tijelima, institucijama i organizacijama civilnog društva u unaprjeđenju i provođenju programa izvršavanja kazne zatvora te ostvaruje međunarodnu suradnju.


Programi tretmana: 

Posebni programi tretmana primjenjuju se prema specifičnim skupinama zatvorenika (ovisnici o drogama, ovisnici o alkoholu, nasilni delinkventi, seksualni delinkventi i sl.) s ciljem smanjivanja rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela kroz ublažavanje i otklanjanje dinamičkih kriminogenih čimbenika. Treća kategorija programa za zatvorenike naziva se edukativno-razvojni programi, a njihov je cilj promjena ponašanja radi poboljšanja kvalitete života njih samih te njihovog užeg i šireg socijalnog okruženja. 

Tijekom 2016. godine, u zatvorima, kaznionicama i odgojnim zavodima primjenjivali su se sljedeći posebni programi tretmana zatvorenika:
 • Tretman ovisnika o drogama:
  • program po modelu modificirane terapijske zajednice, odnosno klubova liječenih ovisnika (KLO)
  • kognitivno-bihevioralni program PORTOs ("Prevencija ovisničkog recidiva treningom i osnaživanjem")
 • Tretman ovisnika o alkoholu:
  • program po modelu modificirane terapijske zajednice, odnosno klubova liječenih alkoholičara (KLA)
  • kognitivno-bihevioralni program TALK
 • Tretman počinitelja nasilnih delikata:
  • program ART (eng. "Aggression Replacement Training")
  • pilot program psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja pod (NAS)
 • Tretman počinitelja seksualnih delikata: program pod nazivom "Prevencija recidivizma i kontrola impulzivnog ponašanja" (PRIKIP)
 • Tretman zatvorenika s dijagnosticiranim PTSP-om
 • Tretman zatvorenika s kaznenim djelom iz prometa
 • Tretman socijalnih vještina pod nazivom (JUS-TSV).

Od edukativno-razvojnih programa provode se:
 • "Zatvorenik kao roditelj"
 • "Vozač - čimbenik sigurnosti u prometu".

Dio navedenih programa tretmana zatvorenika provodi se prema preuzetim modelima i/ili programima koji se provode u Europi i svijetu, kao što je tretman ovisnika o drogama i alkoholu prema modelu modificiranih terapijskih zajednica te provođenje tretmana počinitelja nasilnih kaznenih djela kroz Trening kontrole agresivnog ponašanja - ART (eng. "Aggression Replacement Training").

S obzirom da hrvatski zatvorski sustav raspolaže stručnjacima - psiholozima, socijalnim pedagozima, socijalnim radnicima i pedagozima, koji posjeduju znanja potrebna za izradu i primjenu posebnih programa tretmana zatvorenika prema suvremenim spoznajama u području penološke rehabilitacije, dio programa izrađen je u okviru vlastitih kapaciteta (TALK, NAS, Zatvorenik kao roditelj i dr.) i/ili u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom (PORTOs, JUS-TSV).

Tijekom 2016. godine u zatvorski sustav su implementirana tri nova posebna programa:
 • TALK: U rujnu 2015. godine dovršena je izrada priručnika za provođenje strukturiranog kognitivno-bihevioralnog programa tretmana zatvorenika s alkoholom uzrokovanim poremećajima pod nazivom  TALK. Iako je u nekim kaznenih tijelima s provedbom ovog programa započeto još 2015. godine, u većini kaznenih tijela program se provodi od 2016. godine.
 • JUS-TSV („Jačanje unutarnje snage - Trening socijalnih vještina“): Trenirajući socijalne vještine zatvorenika, kod njih se razvija, poboljšava i/ili ojačava: samopoštovanje, samokontrola, poštovanje prava drugih i razvijanje osjećaja odgovornosti za vlastite postupke, sposobnost donošenja odluka, mirno rješavanje problema i sukoba, kreativnost i kritičko mišljenje, komunikacija i interpersonalne vještine, samosvijest i empatija, sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajuće reagiranje u stresnim situacijama. Stoga ovakav trening utječe na poboljšavanje discipline unutar zatvorskog sustava te olakšavanje tijeka kazne, ali i doprinosi postizanju svrhe izvršavanja kazne zatvora, odnosno pripremi zatvorenika za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima. Nakon što je program tijekom 2015. godine razvijen u suradnji s Odsjekom za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i pilotiran u pet kaznenih tijela, u ožujku 2016. godine je održana edukacija 24 službenika odjela tretmana Odgojnog zavoda u Turopolju, Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Valturi, Kaznionice i zatvora u Požegi, Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Zagrebu, Zatvorske bolnice u Zagrebu i Središnjeg ureda, koji od travnja 2016. godine u voditeljskim parovima provode program sa zatvorenicima i maloljetnicima.
 • NAS: u suradnji sa stručnjacima iz kaznenih tijela, tijekom 2016. godine je izrađen nacrt novog programa tretmana zatvorenika počinitelja nasilja, pod nazivom NAS. Do kraja 2016. godine završeno je pilotiranje programa u dva kaznena tijela (Kaznionica u Lepoglavi i Zatvor u Zagrebu), nakon čega su, temeljem dobivene povratne informacije od provoditelja i zatvorenika, izrađene određene modifikacije dijela programa. Nakon što se izvrši evaluacija učinkovitosti programa, tijekom 2017. godine planira se edukacija službenika tretmana koji će ga provoditi, radi izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana propisane člankom 70. Kaznenog zakona. 

Opći programi obuhvaćaju aktivnosti koje se odnose na izobrazbu zatvorenika i maloljetnika, rad, slobodno vrijeme i dušobrižništvo. Nastavak izobrazbe predviđa se pojedinačnim programom izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere, a zatvorenike se potiče na završavanje započete izobrazbe u cilju lakše socijalne inkluzije po isteku kazne. Izobrazba zatvorenika  odnosi se na opismenjavanje i završavanje osnovne škole bez obzira na dob, koje se provodi u školi koja djeluje u okviru Odgojnog zavoda u Turopolju te u suradnji s vanjskim obrazovnim ustanovama. Zatvorenici su se tijekom 2016. godine također osposobljavali za obavljanje osnovnih i pomoćnih poslova u zanimanjima računalni operater, operater na računalu, poslužitelj jela i pića, proizvođač povrća na ekološki način, voćar, pčelar, zavarivač, pekar, rukovatelj strojevima za obradu metala skidanjem strugotine, rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva, rukovatelj motornom pilom, rukovatelj motornom kosilicom, soboslikar-ličilac u grafičkim zanimanjima i sl. Započeta je suradnja s MZOS i Pučkim otvorenim učilištem na povećanju mogućnosti obrazovanja zatvorenika i maloljetnika.

Zatvorenicima i maloljetnicima se u slobodno vrijeme u okviru njihovih interesa te mogućnosti kaznionica, zatvora, odnosno odgojnih zavoda organiziraju različite vrste aktivnosti za zadovoljavanje tjelesnih i kulturnih potreba koje se odnose na sportsko-rekreativne i kulturne sadržaje.

U 2016. godini zatvorenici i maloljetnici aktivno su sudjelovali u različitim kulturnim aktivnostima u kaznionicama i zatvorima kao i izvan njih. Organizirani su različiti koncerti, kazališne predstave i likovnih izložbi, a povremeno su održavane glazbene slušaonice, predavanja i tribine o aktualnim sportskim i ostalim događanjima.

Kao primjere  različitih aktivnosti zatvorenika i maloljetnika u slobodno vrijeme u 2016. godini, a u sklopu radionica i sekcija, navodimo sljedeće:
 • izdavanje časopisa nastalih u sklopu literarno-novinarske sekcije („Glinski zatvorenik“ u Kaznionici u Glini, „Zloćko“ u Kaznionici Lipovici-Popovači, „Labirint“ u Kaznionici i zatvoru u Požegi (žene), „Lepoglavski vjesnik“ u Kaznionici u Lepoglavi)  . U Zatvorskoj bolnicu u Zagrebu zatvorenici su izdavali specijalizirane informatičke novine „Informatički list“. 
 • rad i nastupi sastava i klapa u okviru glazbene sekcije  (ženska klapa „Leone“ u Kaznionici i zatvoru u Požegi te sastavi „Nisam kriv“ u Kaznionici u Glini, „Zlatne strune“ u Kaznionici u Lipovici-Popovači).
 • rad s različitim likovnim tehnikama (rezbarija, intarzija, pirografija, modelarske i ostale tehnike) u sklopu likovnih radionica. Na osnovu toga organizirane su izložbe radova zatvorenika po kaznenim tijelima, a sada već tradicionalno, organizirana je i božićna prodajna izložba radova zatvorenika i maloljetnika, u Ministarstvu pravosuđa. Također su predstavljeni radovi zatvorenika i maloljetnika povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa, odnosno u sklopu Dana otvorenih vrata u ministarstvu.
 • različite sportske aktivnosti na dnevnoj i tjednoj razini u sklopu različitih sekcija (nogometne, košarkaške, odbojkaške, šahovske, stolnoteniske, boćarske). Također su se održavali i sportski turniri unutar kaznenih tijela, ali i u  suradnji s lokalnim sportskim klubovima. Održano je natjecanje u sportskom triatlonu, a zatvorenici su imali priliku ove godine vježbati jogu. U Kaznionici u Glini zatvorenici su mogli  sudjelovati  i na satovima vođene relaksacije u sklopu autogenog treninga.
 • Povremeno su na tribine pozivani poznati sportaši kako bi zatvorenicima približili sport kroz zdravstveni i socijalni aspekt (npr. gostovanje Miroslava Ćire Blaževića, Dražena Ladića, Josipa Šimunića, Mirka Filipovića, Hrvoja Sepa i Filipa Hrgovića).
 • U suradnji s udrugama organizirani su Čitalački programi za roditelje i djecu u kaznionicama. 

Tijekom godine u kaznenim tijelima obilježeni su i različiti datumi kao što npr.: 
 • Svjetski dan zdravlja (u Kaznionici u Glini predavanje na temu dijabetesa)
 • Noć knjige kroz niz aktivnosti: predstavljeni su literarnih radovi zatvorenika i proglašeni najbolji čitači, održane radionica pričanja priča i čitani ulomci iz knjiga, postavljeni izložbeni panoi s temom čitanja, održane projekcije filmova snimljenih po književnim predlošcima, a predstavljen je i rad lokalnih knjižnica koje su za tu prigodu donirale knjige.
 • Uskršnji praznici (u skladu s praksom podrške djeci i njihovim roditeljima koji su lišeni slobode organizirane zajedničke aktivnosti: oslikavanje pisanica i izrađivanje uskršnjih čestitki ili drugih dekorativnih predmeta, zajedničko čitanje priča, izrađivanje prigodnih lutkica od papira, lutkarske predstave).
 • Europski tjedan djece  (s lutkarskom predstavom u Kaznionici u Glini)
 • Dan državnosti i antifašističke borbe, Dan domovinske zahvalnosti i sl.
Redovno su održavani  vjerski obredi za pripadnike katoličke i ostalih vjeroispovijesti i vjerskih zajednica (pravoslavne liturgije, vjerski obredi za pripadnike islamske vjerske zajednice, Jehovini svjedoci i sl.).

U provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere, posebna važnost se pridaje očuvanju kontakta i dobrih odnosa zatvorenica i zatvorenika te maloljetnika s njihovim obiteljima, kao i pomoći u uspostavljanju narušenih obiteljskih odnosa. Dolaskom u zatvor ili kaznionicu, očevi i majke ne prestaju biti roditelji, pa ih se potiče da i tijekom izdržavanja kazne odgovorno izvršavaju svoju roditeljsku ulogu, prevenira se pojava neadekvatnih roditeljskih postupanja prema djeci.

Zatvorenike se također priprema za kvalitetno korištenje vremena posjeta i za korištenje pogodnosti češćih dodira s vanjskim svijetom te za povratak u obitelj čija se dinamika promijenila dok su bili na izdržavanju kazne/odgojne mjere. Ovome značajno pridonose i raznolike aktivnosti obilježavanja Europske kampanje za djecu čiji su roditelji u zatvoru, koje su, kao i ranijih godina, provedene tijekom lipnja u svim kaznenim tijelima. Uz ove aktivnosti, očuvanju obiteljskih veza značajno pridonosi i čitalački program za roditelje-zatvorenike i njihovu djecu, koji se tijekom 2016. godine provodio u Kaznionici i zatvoru u Požegi, Kaznionici u Glini, Kaznionici u Lepoglavi te Zatvoru u Zagrebu, a u planu je proširenje na sva kaznena tijela.
 

Suradnja s organizacijama civilnog društva 

U svrhu podizanja kvalitete provedbe pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, provedbe posebnih programa tretmana u zatvorima, kaznionicama i odgojnim zavodima te organizacije postpenalnog prihvata zatvorenika i maloljetnika, zatvorski sustav surađuje s tridesetak različitih organizacija civilnog društva, čiji programi i aktivnosti pokrivaju različita područja rada:
 • Promjena nasilničkih obrazaca ponašanja, povećanje životnih vještina zatvorenika i maloljetnika: Organizacija mladih "Status M", "Igra"
 • Kreativni razvoj, razvoj znanja i vještina: "Skribonauti", "Deša", "MI".
 • Rad s ovisnicima o drogama i alkoholu, sudjelovanje u rehabilitaciji zatvorenika ovisnika te postpenalni prihvat i tretman ovisnika: "Dom za ovisnike Zajednica Susret", "Terra", "Stijena", "Ne-ovisnost", "Zajednica Papa Ivan XXIII", "Institut", "Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara", "Udruga za kreativni socijalni rad".
 • Povećanje zapošljivosti, socijalne uključenosti: "Pet plus", "RODA".
 • Unaprjeđenje kvalitete života zatvorenika i njihovih obitelji, a posebno djece: "RODA"
 • Psihosocijalna podrška, duhovna obnova te osobni rast i razvoj: "Knjiga nad knjigama", "Krišna", Udruga za opće dobro "Svjetlost", "Udruga vojske bezgrješne", "Centar za hagioterapiju Šibenik", Udruga "Za bolji svijet", "Centar za hagioterapiju Split", "Hagioterapijski centar Rijeka", Ekumenska zajednica "Taize".
 • Psihosocijalna podrška i pomoć u ostvarivanju prava posebnih kategorija zatvorenika: Udruga "Hrvatski branitelji"
 • Restorativna pravda: "Udruga obitelji stradalih u prometu".
 • Prevencija infektivnih bolesti: "HEPATOS Rijeka", "HULOH Hepatos".

Daljnjim razvijanjem i osmišljavanjem programa i aktivnosti za zatvorenike te širenjem mreže suradnje s institucijama i organizacijama civilnog društva, podižu se standardi kvalitete rada sa zatvorenicima i maloljetnicima te se doprinosi postizanju svrhe izvršavanja kazne zatvora. Stoga je tijekom 2015. godine Sektor tretmana pokrenuo inicijativu za uključivanje zatvorskog sustava u raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za projekte udruga koji bi se provodili u zatvorskom sustavu. Ova inicijativa je urodila plodom te su u 2016. godini Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu Ministarstvu pravosuđa osigurana sredstva za financiranje projekata/programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanje kazne zatvora/odgojne mjere.

Sukladno procijenjenim potrebama, natječaj je raspisan za projekte i programe u sljedećim prioritetnim područjima:
 • potpora realizaciji programa tretmana sa specifičnim skupinama zatvorenika (npr. ovisnici, oboljeli od PTSP-a, počinitelji nasilnih kaznenih  djela, i dr.) prema modelu koji se provodi u zatvorskom sustavu u kaznenim tijelima i priprema za nastavak tretmana na slobodi,
 • potpora realizaciji aktivnosti slobodnog vremena za zatvorenike i maloljetnike,
 • potpora unaprjeđenju i provođenju formalnog i neformalnog obrazovanja zatvorenika i maloljetnika,
 • priprema  postpenalnog prihvata zatvorenika i maloljetnika,
 • aktivnosti socijalnog poduzetništva koje bi uz rad zatvorenika osiguravale izobrazbu za veću zapošljivost zatvorenika i maloljetnika po otpustu s izdržavanja kazne.
 • pružanje potpore zatvorenicima i maloljetnicima u očuvanju obiteljskih odnosa

Provedenim natječajem odabrano je 14 projekata i 15 programa   udruga, koji će se provoditi u zatvorskom sustavu tijekom sljedećih godinu dana (projekti), odnosno tri godine (programi). Na ovaj način je omogućeno usmjeravanje sredstava upravo na one aktivnosti koje su nužne za kvalitetno provođenje pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, a čime se postiže racionalizacija troškova, kroz dobivanje stručnih usluga bez zapošljavanja novih kadrova u zatvorskom sustavu.
 

Projekti 

Sektor tretmana je tijekom 2016. godine bio nositelj provedbe dva međunarodna projekta te izrade jednog projektnog prijedloga:
 • STEPS 2 Resettlement (Support for Transfer of European Prison Sentences towards Resettlement) u koji je ugrađen ranije planirani projekt „Unaprjeđenje zatvorskog sustava unaprjeđenjem upravljanja informacijama“, koji je završio u veljači 2016. godine. Cilj projekta bio je  podržati učinkovitu provedbu Okvirne odluke 2008/909/JHA (o transferu zatvorenika) istraživanjem i analiziranjem legalnih i praktičnih prepreka koje mogu ometati njezinu implementaciju i izvršavanje u svim zemljama članicama EU. Vodeći Partner bio  je National Offender Management Service NOMS iz Velike Britanije, a osim hrvatskog zatvorskog sustava, partneri su bili zatvorski sustavi i sveučilišta iz Belgije, Nizozemske, Velike Britanije, Španjolske i Rumunjske. Ukupni budžet projekta bio je 531.160,06 eura, a Republika Hrvatska je sudjelovala s 3.200,00 eura. Tijekom 2015. godine šest kaznenih tijela je sudjelovalo u istraživanju vrsta informacija koje zatvorski sustav prikuplja o zatvorenicima te su na međunarodnoj radionici analizirani informacijski prioriteti u paketu informacija koje bi se trebale dostavljati prilikom transfera zatvorenika prema Okvirnoj odluci 909. U listopadu 2015. godine održan je studijski posjet Središnjem uredu, Zatvoru u Zagrebu i Centru za dijagnostiku s ciljem analize prednosti i nedostataka primjene Okvirne odluke 909.
 • Projekt, ma#me, financiran iz Europskog socijalnog fonda, proveden je od 2014. do 2016. godine u Kaznionici i zatvoru u Požegi s ciljem osnaživanja zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na tržište rada, u partnerstvu s udrugom Roda, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Uredom pravobraniteljice za djecu. U okviru projekta je razvijen Čitalački program te društvena inovacija Rešetke nisu prepreka, u kojem su zatvorenice, zajedno s mentoricama i studenticama Studija dizajna, kreirale osam prototipa atraktivnih proizvoda namijenjenih roditeljima i djeci, čijom proizvodnjom se u budućnosti mogu ostvariti sredstva za sufinanciranje troška putovanja djece u posjet roditeljima koju se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.
 • IPA 2012 - Podrška zatvorskom sustavu Republike Hrvatske, a koji se sastoji od tri komponente:
 1. Obnova zgrade Centra za izobrazbu i dogradnja i obnova Odgojnog zavoda u Turopolju.
 2. Informatizacija zatvorskog sustava (upravljanje i zatvorenicima i službenicima, svim procesima unutar zatvorskog sustava)
 3. Twinning komponenta: Podrška u uspostavljanju učinkovitijeg zatvorskog sustava, u kojoj su nositelji Sektor tretmana i Centar za izobrazbu. Projekt je usmjeren na prilagodbu pravnog okvira tekovinama EU i unapređenje Centra za izobrazbu.
 • U sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, te sveukupne alokacije namijenjene Ministarstvu pravosuđa za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a  namijenjene  specifičnom cilju Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija, Sektor tretmana je izradio prijedlog projekta pod nazivom „Razvoj sustava postupanja sa zatvorenicima i zdravstvene zaštite zatvorenika“, u vrijednosti od cca 1,500.000 eura. Priprema dokumentacije za projekt je u završnoj fazi te se očekuje prijava projekta na natječaj u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. 
 

Međunarodna suradnja 

Sektor tretmana aktivno sudjeluje i doprinosi međunarodnoj suradnji Uprave za zatvorski sustav koja se ostvaruje na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.

Službenici Sektora tretmana aktivno sudjeluju na stručnim sastancima, seminarima i konferencijama u organizaciji UN-a, Europske komisije, Vijeća Europe, EuroPrisa i drugih međunarodnih organizacija iz penološkog područja ili u organizaciji zatvorskih sustava pojedinih europskih zemalja.

O znanju, iskustvu i stručnosti službenika Sektora tretmana svjedoči činjenica da je tijekom 2016. godine, u međunarodnoj konkurenciji, troje službenika izabrano u ekspertne radne skupine EuroPrisa (za zatvorenike strane državljane, za očuvanje obiteljskih veza zatvorenika i za informacijsko-komunikacijske tehnologije), a jedna službenica u radnu grupu Penološkog vijeća Vijeća Europe (PC-CP).

Pisane vijesti | Zatvorski sustav