Upravno vijeće

Akademijom upravlja Upravno vijeće, a čini ga sedam članova od kojih je pet stalnih, a dva ih je imenovano na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a njegov zamjenik Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske.

Nadležnost Upravnog vijeća Pravosudne akademije propisana je Zakonom o Pravosudnoj akademiji ("Narodne novine", broj 52/19).

Stalni članovi Upravnog vijeća:
  • predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske - Đuro Sessa,
  • glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske - Dražen Jelenić, 
  • ministar pravosuđa - Dražen Bošnjaković,
  • predsjednik Državnog sudbenog vijeća - Darko Milković, 
  • predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier.

Članovi Upravnog vijeća koji se imenuju na vrijeme od četiri godine:
  • prof.dr.sc. Renata Perić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, predstavnica sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti,
  • Dijana Mandić, načelnica Odjela, predstavnica zaposlenika Pravosudne akademije.

Člana Upravnog vijeća iz redova sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti imenuju i razrješavaju dekani pravnih fakulteta. Člana Upravnog vijeća iz reda zaposlenika Pravosudne akademije imenuje i opoziva radničko vijeće.