Suđenje u razumnom roku

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosi se sudu pred kojim se postupak vodi.

O zahtjevu odlučuje predsjednik suda, odnosno zamjenik predsjednika suda ako se radi o predmetu u kojem postupa predsjednik suda.

Predsjednik suda, odnosno zamjenik predsjednika suda o podnesenom zahtjevu dužan je odlučiti u roku od 60 dana od njegovog zaprimanja. Ako utvrdi da je zahtjev osnovan, odredit će rok u kojem sudac predmet mora riješiti u pravilu od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, a ako utvrdi da je neosnovan odbit će ga rješenjem.
 
Ako predsjednik suda, odnosno zamjenik predsjednika suda u propisanom roku ne donese odluku, stranka ima pravo žalbe.

O žalbi odlučuje predsjednik neposredno višeg suda, a ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o žalbi odlučuje vijeće od tri suca tog suda.


Ako predmet povodom kojeg je zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku usvojen sud ne riješi u određenom roku, stranka može neposredno višem sudu podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, u roku od šest mjeseci od isteka određenog roka. 


Neposredno viši sud dužan je o podnesenom zahtjevu odlučiti u roku od šest mjeseci.

Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda. Neposredno viši sud ili vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske odredit će rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti predmet te odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegovog prava na suđenje u razumnom roku, s tim da ukupno određena primjerena naknada u jednom predmetu ne može iznositi više od 35.000,00 kuna.
 
Protiv rješenja može se podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.
 
Rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku dostavlja se odmah nakon pravomoćnosti predsjedniku suda pred kojim je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, predsjedniku Vrhovnog suda Republike
Hrvatske i Ministarstvu pravosuđa, a naknada se isplaćuje iz sredstava državnog proračuna.
 
Za isplatu sredstava iz državnog proračuna na temelju pravomoćnog rješenja (s klauzulom pravomoćnosti) kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade u razumnom roku, potrebno je obratiti se Ministarstvu pravosuđa.