Informacijski sustavi u pravosudnim tijelima

U posljednjih nekoliko godina uložen je ogroman napor u razvoj i poboljšanje informacijskih sustava u pravosuđu koji omogućavaju lakše prikupljanje, dostupnost i obradu podataka čime se uspostavlja standardizacija pravosudnog sustava i osigurava pravna sigurnost građana.

Informatizacija poslovnih procesa u pravosuđu podrazumijeva izgradnju integralnih informacijskih sustava s ključnim elementima koji daju podršku udaljenim lokacijama, omogućavaju dostupnost informacija u realnom vremenu, njihovu pouzdanost te sigurnost pristupa i sigurnost podataka.

Sudski registar

Sudski registar je aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene pravne osobe, a vode ga trgovački sudovi.
Uvid u sudski registar omogućen je preko  internetske stranice: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1


 Što je to sudski registar?

Sudski registar je javna knjiga koja sadrži vjerodostojne i ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene osobe a vode ga trgovački sudovi. Sudski registar u Republici Hrvatskoj ustrojen je po uzoru na Austrijski registar  (Firmenbuch) i bio je prva javna knjiga u Republici Hrvatskoj koja se vodila u elektroničkom obliku. Informacijski sustav sudskog registra u funkciji je na svim trgovačkim sudovima od 17. ožujka 1995.
 

Što su to javne knjige?

Javne knjige su državne evidencije o činjenicama koje su predmetom upisa u njih (najčešće su to: stvari, prava i osobna stanja građana). Javnom namjenom ostvaruju načelo pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmetom upisa. Svojstvo javnosti dobivaju temeljem posebnoga propisa, a njihovo vođenje i kontrola u djelokrugu su nekog tijela javne vlasti koje svojim autoritetom jamči i u određenom opsegu odgovara za njihovo ispravno funkcioniranje.
 

Na kojim su općim načelima ustrojene javne knjige?

 1. načelu stvarnosti (predmet su javnih knjiga samo one činjenice za koje je određeno da mogu biti predmetom upisa),
 2. načelu javnosti (sadržaj javnih knjiga svima je dostupan, a uvid u njih svima slobodan, one uživaju javnu vjeru što se tiče potpunosti i istinitosti, iz čega proizlazi dužnost svake zainteresirane osobe da se obavijesti o stanju upisanom u javne knjige),
 3. načelu zakonitosti (upis u javne knjige dopušten je samo ako su ispunjeni svi propisani uvjeti, uz mogućnost ispitivanja zakonitosti onih elemenata koji su temelj upisa),
 4. načelu istinitosti i točnosti podataka (činjenice upisane u javne knjige smatraju se istinitim i točnima dok se na zakonom propisan način ne dokaže suprotno).
 

Što je sustav sudskog registra i s kojim je sustavima povezan?

Sustav sudskog registra je složeni informacijski sustav koji širokopojasnom telekomunikacijskom vezom povezuje sve trgovačke sudove.

Izravno je povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom, registrom godišnjih financijskih izvješća Financijske agencije, „Narodnim novinama“, sustavom e-Tvrtka, sustavom eSpis i sustavom za besplatnu pravnu pomoć.
 

Tko vodi jedinstvenu bazu podataka sudskog registra?

Jedinstvenu bazu podataka vodi predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.
 

Koji se subjekti upisuju u sudski registar?

 1. javno trgovačko društvo,
 2. komanditno društvo,
 3. gospodarsko interesno udruženje,
 4. dioničko društvo,
 5. društvo s ograničenom odgovornošću,
 6. trgovac pojedinac,
 7. europsko društvo (Societas Europaea, skraćeno SE),
 8. europsko gospodarsko interesno udruženje (skraćeno EGIU),
 9. europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, skraćeno SCE),
 10. ustanova,
 11. zajednica ustanova,
 12. zadruge,
 13. savez zadruga.
 14. kreditna unija,
 15. druge osobe za koje je upis propisan zakonom,
 16. stečajna masa (je poseban subjekt upisa koja se upisuje u registar kada je to propisano zakonom.
 

Koji su temeljni pravni izvor za upis u sudski registar?

 1. Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 17/95, 57/96, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10,  90/11, 148/13, 93/14, 110/15),
 2. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15) - temeljni propis koji uređuje sadržaj prijave i priloga za pojedine upise te objavu upisa,
 3. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) je temeljni propis za upis ustanova,
 4. Zakon o zadrugama („Narodne novine“ broj 34/11, 125/13, 76/14) je temeljni propis za upis zadruga,
 5. Zakon o kreditnim institucijama („Narodne novine“ broj159/13, 19/15, 102/15) je temeljni propis za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
 6. Zakon o osiguranju („Narodne novine“ broj 30/15) je temeljni propis za osnivanje, poslovanje i prestanak društava za osiguranje, društava za reosiguranje i društava za uzajamno osiguranje.
 
 1. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12, 127/14),
 2. Naputak o pomoćnim šifrarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskog registra („Narodne novine“ broj 21/95, 92/95 i 101/96),
 3. Naputak o osiguranju, pohranjivanju i zaštiti podataka sudskog registra („Narodne novine“ broj 29/96),
 4. Naputak o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar („Narodne novine“ broj 109/07, 62/08, 20/09, 4/10, 53/10 i 88/10),
 5. Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih registarskih referenata („Narodne novine“ broj 72/15)
 6. Uredba o načinu utvrđivanja jedinstvenog identifikatora („Narodne novine“ broj 51/15)
 7. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje kao ni dugovanja za neto plaće radnicima („Narodne novine“ broj 22/12)
 8. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje („Narodne novine“ broj 113/10)
 9. Odluka o testnom proširenju pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod radnim nazivom "on-line registracija (e-tvrtka)" („Narodne novine“ broj 120/08)
 10. Odluka o nastavku pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod radnim nazivom »on-line registracija« („Narodne novine“ broj 62/08)
 11. Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra („Narodne novine“ broj 138/02)
 
Uz navedene zakone i podzakonske propise u registarskim stvarima primjenjuju se i veliki broj drugih zakona i propisa.
 

Gdje se objavljuju i kada podaci o upisu u registar?

Podaci o upisu u registar objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1 bez odgađanja po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar i smatraju se objavljen istekom dana objave upisa na internetskoj stranici.
 
Na internatskoj stranici javno su dostupni upisani podaci o fizičkim osobama prema njihovom OIB-u na način da je vidljiv popis subjekata u kojima je osoba upisana (ili je bila upisana), njezine funkcije i razdoblja u kojima ih je obavljala.
 

Kako se pokreće postupak upisa?

Postupak upisa pred sudom se pokreće podnošenjem prijave za upis u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničke prijave i elektroničkog podneska podnesenih elektroničkim putem od javnog bilježnika ili ureda HITRO.HR.
 
Elektronička prijava ili podnesak potpisani naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatraju se javno ovjerovljenom ispravom.
 
Elektronički, preko sustava e-Tvrtka, može se podnijeti prijava za rezervaciju imena ili naziva, a za društvo s ograničenom odgovornošću prijava za upis osnivanja ako je ulog u novcu.
 

U kojim se slučajevima prijava ne mora javno ovjeriti?

Prijava se ne mora javno ovjeriti ako se odnosi na promjenu poslovne adrese u sjedištu društva, ako se njome dostavljaju samo osobni podaci o predsjedniku i članovima nadzornog odbora, te podaci o naknadno uplaćenim ulozima i uplatama.
 

Koji je sadržaj prijave?

Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar.
 

Od kojeg trenutka upis u sudski registar ima pravni učinak?

Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar (osim ako zakonom nije drugačije propisano), a prema trećima od dana javne objave upisa.
 

Da li se sudskom registru dostavljaju podaci o predaji fnancijskih isprava, osobni podaci i prebivališta o fzičkim osobama?

Podaci o predaji fnancijskih isprava, osobni podaci i prebivališta o fzičkim osobama i promjene tih podataka ne trebaju se dostavljati sudskom registru jer se oni preuzimaju elektroničkim putem od Financijske agencije, matičnih evidencija i upisnika.
 

Koje podatke sadrži izvadak iz registra?

Izvadak iz registra sadrži u pravilu, podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja.

Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima:
 • za određeno vremensko razdoblje,
 • povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja (povijesni izvadak),
 • posebni izvadak (izvadak koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa).
 

Gdje se objavljuju podaci i priopćenja subjekata upisa i na koji način?

Na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar objavljuju se podaci i priopćenja subjekata upisa.

Prilikom podnošenja podneska kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave na internetskoj stranici sudskog registra predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kn za objavu  podataka i priopćenja radi objave.
 
Podatke i priopćenja čija se objava traži potrebno je dostaviti na papiru i u elektroničkom obliku na mediju pogodnom za prijenos podataka (USB memorija, CD, DVD, forma za unos objava na stranici sudskog registra).
 
Objavu je moguće formirati na stranici sudskog registra dostupnoj putem izbornika "Predaja objava".
 

Koje se odluke i priopćenja objavljuju na internetskoj stranici sudskog registra?

 1. odluka o prestanku društva (ako navedenu odluku donosi glavna skupština),
 2. poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine,
 3. nakana sniženja temeljnog kapitala (u društvima s ograničenom odgovornošću),
 4. odluku o prestanku društva s ograničenom odgovornošću,
 5. poziv članovima i vjerovnicima pripojenoga društva da u primjerenome roku, koji mora iznositi najmanje mjesec dana, prijave svoje zahtjeve,
 6. obavijest o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru,
 7. druge podatke ili priopćenja subjekata.
 

Tko dostavlja podneske sudu?

Podneske sudu dostavlja osoba ovlaštena za zastupanje predlagatelja ili od njega ovlaštena osoba.
 

Što podnesak mora sadržavati?

Podatke o subjektu upisa:
 1. MBS
 2. OIB
 3. Tvrtku/naziv
 4. vrstu objave koja može biti:
  1. objava odluke glavne skupštine o prestanku društva,
  2. objava poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine,
  3. objava nakane o sniženju temeljnog kapitala,
  4. objava odluke o prestanku društva s ograničenom odgovornošću,
  5. poziv članovima i vjerovnicima pripojenog društva,
  6. obavijesti o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru,
  7. druge objave podataka i priopćenja subjekata.
 

Tko potpisuje podnesak i što uz njega prilaže?

Podnesak potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje subjekta i uz njega obavezno prilaže:
 1. Primjerak objave ispisan na papiru i u elektroničkom obliku,
 2. Dokaz o uplati sudske pristojbe.
 

Gdje pronaći podatke o visini troškova, koji se odnose na upis u sudski registar, na koje ima pravo javni bilježnik?

Nagrade za rad i na naknadu troškova javnog bilježnika, propisana je odredbama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi („Narodne novine“ broj: 38/1994, 82/1994, 52/1995, 115/2012, 120/2015, dalje u tekstu: PPJT).
 

Što ako smatrate da javni bilježnik nije pravilno obračunao trošak?

Ako ne prihvaćate obračun troškova javnog bilježnika o visini nagrade i naknade troškova, imate mogućnost zajedno s javnim bilježnikom zatražiti od suda, na području kojega je sjedište javnog bilježnika, da odmjeri visinu nagrade odnosno naknade troškova.
 
Ako javni bilježnik pokuša od vas naplatiti više od onoga na što ima pravo imate mogućnost o tome obavijestiti Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatsku javnobilježničku komoru.
 

Gdje pronaći podatke o visini sudskih troškova, koji se odnose na upis u sudski registar?

U Tarifi sudskih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ broj: 74/1995, 57/1996, 137/2002, 125/2011, 112/2012, 157/2013, 110/2015).
 

Kako uplatiti sudsku pristojbu?

Sudske pristojbe uplaćuju se u korist državnog proračuna:
 
IBAN HR1210010051863000160,
model: 64, sljedećim pozivom na broj:
 
za Trgovački sud u Bjelovaru 5045-3515-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Osijeku 5045-3531-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Pazinu 5045-48752-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Rijeci 5045-3540-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Splitu 5045-3566-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Varaždinu 5045-3574-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Zadru 5045-23405-(OIB uplatitelja)
za Trgovački sud u Zagrebu 5045-20735-(OIB uplatitelja)
e-Predmet

Sustav ePredmet građanima (strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima) na javan i besplatan način omogućuje uvid u osnovne podatke o njihovom predmetu.

Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku. Budući da jedan predmet tijekom sudskog postupanja može mijenjati
poslovne brojeve, posjetitelj može pretraživanjem bilo kojeg od tih brojeva, odnosno putem veza među poslovnim brojevima pregledati cijeli tijek postupka i sve povezane poslovne brojeve.

Zbog sigurnosnih razloga, u ovoj bazi podataka nije moguće pronaći kaznene maloljetničke predmete, predmete istrage i ratnih zločina te predmete iz nadležnosti USKOK-a.

Podaci o izjavljenim žalbama te podaci o slanju spisa na viši sud po žalbi se u sustavu prate od 1. siječnja 2013. godine te nisu prikazani za ranije izjavljene žalbe i ranije poslane spise na viši sud po žalbi.

Uvid u sustav e-Predmet omogućen je putem internetske stranice http://e-predmet.pravosudje.hr/, a dodatno je omogućena i usluga
svim građanima koji imaju siguran pretinac elektronske pošte u sklopu projekta e-Građani da dobivaju obavijesti o promjeni statusa predmeta.
 
Uređena zemlja - ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra)

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra predstavlja uspostavu jedinstvene baze podataka katastra i zemljišne knjige te jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka koji su dostupni na jednom mjestu.

Od 2. studenoga 2015. godine izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka sa svojstvom javne isprave moguće je putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani te od strane javnih bilježnika i odvjetnika.

Uvid u sustav „Uređena zemlja - ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra)“ omogućen je preko internetske stranice: https://oss.uredjenazemlja.hr/public/index.jsp


 
Uvid u zemljišne knjige omogućen je preko internetske podstranice
a uvid u katastarske čestice omogućen je preko internetske podstranice:
SupraNova (Portal sudske prakse)

Sustav sudske prakse SupraNova je aplikacijski sustav namijenjen za korištenje u svim redovnim i specijaliziranim sudovima te u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. U sustav se unose konačne odluke svih navedenih sudova.

Za objavu na Portalu sudske prakse, koji je javno dostupan, biraju se samo određene odluke pohranjene u sustavu SupraNova.
eSpis (ICMS – Integrated Court Case Management System)

Sustav eSpis je jedinstveni sustav upravljanja sudskim predmetima kojeg koriste svi općinski, županijski i trgovački sudovi te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa koristi sustav eSpis za potrebe nadzora i  generiranja statističkih izvještaja.

Sustav eSpis ima funkcionalnost automatske nasumične dodjele predmeta. Algoritam nasumične dodjele predmeta koristi se za dodjelu predmeta sucima u rad na općinskim sudovima, kao i za određivanje županijskog suda koji će odlučivati o žalbi u predmetima općinskih sudova u slučajevima kad se primjenjuju pravila o općoj nadležnosti županijskih sudova. Implementiran je prema posebnim pravilima i za određivanje stečajnih upravitelja u različitim ulogama u stečajnim i predstečajnim postupcima te stečajnih povjerenika u postupcima stečaja potrošača.
e-Oglasna ploča

E-Oglasna ploča je besplatna i javna usluga koja omogućava pregled elektroničkih oglasnih ploča sudova i drugih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj.

Preko središnjeg pretraživača omogućeno je pretraživanje objavljenih odluka i drugih pismena općinskih, županijskih, trgovačkih, prekršajnih i upravnih sudova u Republici Hrvatskoj, Financijske agencije u ovršnim postupcima te javnih bilježnika. Svi oglasi nadležnih tijela objavljuju se bez odgode, a uklanjaju se automatski po isteku roka objavljivanja.
Za pregledavanje e-Oglasne ploče nije se potrebno registrirati.
Uvid u e-Oglasnu ploču omogućen je preko internetske stranice https://e-oglasna.pravosudje.hr/.

Sustav za praćenje predmeta na prekršajnim sudovima (JCMS - Joint Case Management System)
Sustav JCMS je jedinstveni sustav upravljanja predmetima na svim prekršajnim sudovima i Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.
Ima funkcionalnost automatske nasumične dodjele predmeta sucima u rad, ali ima i funkcionalnost elektroničkog preuzimanja podnesaka od ovlaštenih tužitelja.
Sustav za praćenje predmeta na upravnim sudovima (KANCEL)
Sustav KANCEL za praćenje poslovnih procesa na upravnim sudovima kojim se služi pisarnica suda. Koriste ga svi upravni sudovi te
Visoki upravni sud Republike Hrvatske.
Ima funkcionalnost nasumične automatske dodjele predmeta sucima u rad.
Sustav za praćenje predmeta na državnim odvjetništvima (CTS - Case Tracking System )
Sustav CTS je jedinstveni sustav upravljanja predmetima državnog odvjetništva kojeg koriste sva općinska i županijska državna odvjetništva, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i USKOK.
Pri osnivanju državnoodvjetničkog spisa, sustav automatski određuje rješavatelja tog spisa sukladno pravilima te prema trenutnom opterećenju postojećih rješavatelja kako bi se postiglo ujednačenije opterećenje.
Kaznena evidencija
Sustav u kojem se evidentiraju svi počinitelji kaznenih dijela kojima je izrečena pravomoćna presuda.
U sustavu se podaci iz kaznene evidencije obrađuju, pohranjuju ili prenose u elektroničkom obliku tako da budu dostupni ovlaštenim
korisnicima. Uključeni su i podaci dobiveni međunarodnom razmjenom podataka iz kaznenih evidencija (ECRIS), kao i podaci o rehabilitaciji.
Prekršajna evidencija i registar neplaćenih kazni
Sustav Prekršajne evidencije i Registra neplaćenih kazni (PE_RNK) je sustav u kojem se evidentiraju svi počinitelji prekršaja kojima je izrečena pravomoćna presuda.
Podaci o novčanim kaznama uparuju se s podacima o uplatama kazni iz platnog prometa. Neuparene kazne, odnosno podaci o počiniteljima koji nisu uplatili kaznu čine Registar neplaćenih kazni.
Statističko praćenje rada pravosudnih tijela i smjernice Europske komisije za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe (CEPEJ-a)
Trenutno okruženje za statističko izvještavanje se sastoji od podataka sudova koji koriste eSpis (integrirani sustav za upravljanje sudskim predmetima) te podataka sudova koji koriste druga aplikativna rješenja.

Cilj je u konačnici obuhvatiti i praćenje rada državnih odvjetništava prema njima prilagođenoj metodologiji kako bi se dobio sveobuhvatan sustav pravosudne statistike u punom smislu te riječi (statistike svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj).

Sustav nadzora treba imati podatke na općoj razini koji moraju uključivati točne informacije o broju i vrsti sudova i njihovoj nadležnosti te o broju i vrsti postupaka na sudovima.

Statistički podaci o radu sudova redovito se ažuriraju u okviru Ministarstva pravosuđa i dostupni su na web stranici Ministarstva
pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/sudovi/ pokazatelji-ucinkovitosti/12070).