Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i državnoodvjetničkih službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, , vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika, vođenje i kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

 
Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova. Sedam članova Vijeća bira se iz reda zamjenika državnih odvjetnika, dva člana iz reda Hrvatskoga sabora i dva člana iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika državnog odvjetnika. Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine s time da članom Vijeća nitko ne može biti dva puta. Ako članu Vijeća dužnost prestane prije isteka vremena na koje je izabran, na njegovo se mjesto do isteka mandata Vijeća bira drugi.
 
Tijela za provedbu izbora članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika su Povjerenstvo za izbor članova Vijeća, kandidacijski odbori i izborni odbori.
 
Povjerenstvo čini pet članova koji se imenuju iz reda zamjenika Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina. Povjerenstvo imenuje prošireni Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Vijeća.
 
Kandidacijski odbor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a kandidacijski odbori županijskih državnih odvjetništava su prošireni Kolegij županijskih državnih odvjetništava koji čine državni odvjetnici i svi zamjenici nadležnog županijskog državnog odvjetništva, općinski državni odvjetnici i njihovi zamjenici s područja toga županijskog odvjetništva. Kandidacijski odbori prikupljaju kandidature za članove Vijeća i provode kandidacijski postupak.
 
Izborni odbor čine predsjednik i dva člana. Izborni odbori izravno provode glasovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
 
Članove Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na prijedlog fakultetskih vijeća, biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Postupak izbora Povjerenstva za provođenje izbora i način provođenja izbora uređuje se Poslovnikom koji donose dekani pravnih fakulteta.
 
Dva člana Vijeća imenuje Hrvatski sabor iz redova svojih zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe.
Prije stupanja na dužnost član Vijeća daje pred Glavnim državnim odvjetnikom prisegu.
 
Način rada Državnoodvjetničkog vijeća
 
Vijeće odlučuje u sjednici. Sjednice saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti član koji ga zamjenjuje. Iznimno, sjednica će biti sazvana na prijedlog najmanje tri člana Vijeća.
 
Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom koji se objavljuje u “Narodnim novinama” i kojeg donosi Vijeće glasovima najmanje osam članova Vijeća.
 
Sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu, ročište na kojem se odlučuje o zahtjevu državnog odvjetnika za pokretanje stegovnog postupka je nejavno, osim ako zamjenik državnog odvjetnika protiv kojeg je zahtjev podnesen ne zatraži drukčije. Ujedno, javnost će se isključiti s glasovanja i donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti. Odluka će se uvijek javno proglasiti.
Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća 
Poslovnikom Državnoodvjetničkog vijeća se uređuje način rada, prava i dužnosti predsjednika Vijeća i zamjenika, postupak imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, postupak udaljenja od obavljanja dužnosti, stegovni postupak, sazivanje sjednica i poslovni red te obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća.
 
Predsjednik skrbi o pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika, a posebice prima prisege zamjenika državnih odvjetnika, skrbi o suradnji Vijeća sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske, podnosi zahtjeve za osiguranje sredstava za rad Vijeća i skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća te druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.
Zamjenik predsjednika Vijeća pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegova djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi
 
Na temelju članka 155. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10), Državnoodvjetničko vijeće je na sjednici održanoj 28. siječnja 2011. donijelo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 19 od 11. veljače 2011. 
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Tajništva Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i njegovih službi, broj zaposlenika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Tajništva Vijeća i njegovih službi.
Državnoodvjetničko vijeće
 
Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i državnoodvjetničkih službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, , vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika, vođenje i kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.
 
Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova. Sedam članova Vijeća bira se iz reda zamjenika državnih odvjetnika, dva člana iz reda Hrvatskoga sabora i dva člana iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika državnog odvjetnika. Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine s time da članom Vijeća nitko ne može biti dva puta. Ako članu Vijeća dužnost prestane prije isteka vremena na koje je izabran, na njegovo se mjesto do isteka mandata Vijeća bira drugi.
 
Tijela za provedbu izbora članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika su Povjerenstvo za izbor članova Vijeća, kandidacijski odbori i izborni odbori.
 
Povjerenstvo čini pet članova koji se imenuju iz reda zamjenika Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina. Povjerenstvo imenuje prošireni Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Vijeća.
 
Kandidacijski odbor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a kandidacijski odbori županijskih državnih odvjetništava su prošireni Kolegij županijskih državnih odvjetništava koji čine državni odvjetnici i svi zamjenici nadležnog županijskog državnog odvjetništva, općinski državni odvjetnici i njihovi zamjenici s područja toga županijskog odvjetništva. Kandidacijski odbori prikupljaju kandidature za članove Vijeća i provode kandidacijski postupak.
 
Izborni odbor čine predsjednik i dva člana. Izborni odbori izravno provode glasovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
 
Članove Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na prijedlog fakultetskih vijeća, biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Postupak izbora Povjerenstva za provođenje izbora i način provođenja izbora uređuje se Poslovnikom koji donose dekani pravnih fakulteta.
 
Dva člana Vijeća imenuje Hrvatski sabor iz redova svojih zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe.
Prije stupanja na dužnost član Vijeća daje pred Glavnim državnim odvjetnikom prisegu.
 
Način rada Državnoodvjetničkog vijeća
 
Vijeće odlučuje u sjednici. Sjednice saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti član koji ga zamjenjuje. Iznimno, sjednica će biti sazvana na prijedlog najmanje tri člana Vijeća.
 
Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom koji se objavljuje u “Narodnim novinama” i kojeg donosi Vijeće glasovima najmanje osam članova Vijeća.
 
Sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu, ročište na kojem se odlučuje o zahtjevu državnog odvjetnika za pokretanje stegovnog postupka je nejavno, osim ako zamjenik državnog odvjetnika protiv kojeg je zahtjev podnesen ne zatraži drukčije. Ujedno, javnost će se isključiti s glasovanja i donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti. Odluka će se uvijek javno proglasiti.
Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća 
Poslovnikom Državnoodvjetničkog vijeća se uređuje način rada, prava i dužnosti predsjednika Vijeća i zamjenika, postupak imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, postupak udaljenja od obavljanja dužnosti, stegovni postupak, sazivanje sjednica i poslovni red te obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća.
 
Predsjednik skrbi o pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika, a posebice prima prisege zamjenika državnih odvjetnika, skrbi o suradnji Vijeća sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske, podnosi zahtjeve za osiguranje sredstava za rad Vijeća i skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća te druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.
Zamjenik predsjednika Vijeća pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegova djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi
 
Na temelju članka 155. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10), Državnoodvjetničko vijeće je na sjednici održanoj 28. siječnja 2011. donijelo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 19 od 11. veljače 2011. 
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Tajništva Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i njegovih službi, broj zaposlenika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Tajništva Vijeća i njegovih službi.