Javni poziv

za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području osnaživanja drugih organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela za 2016. godinu 

Ministarstvo pravosuđa objavljuje
 

JAVNI POZIV


za prijavu projekata udruga usmjerenih na osnaživanje drugih organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela
 

1. Predmet Javnog poziva i vrsta potpore

Predmet ovoga Javnog poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini koja su raspoređena u razdjelu Ministarstva pravosuđa.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu svoje prijave za financijske potpore slati za prioritetno područje OSNAŽIVANJE DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA PROVOĐENJEM EDUKACIJE, PRIJENOSOM ZNANJA I VJEŠTINA PRIMJENJIVIH U RADU SA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA sukladno aktivnostima navedenim u Pozivu i Uputama za prijavitelje.
 

2. Cjeloviti tekst Javnog poziva, Upute za prijavu i Obrasci za prijavu

Poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa (pravosudje.gov.hr) te na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (udruge.gov.hr).
 

3. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 27. rujna 2016. godine.

Prijave koje stignu iza navedenog roka neće se razmatrati.
 

Ovdje možete preuzeti:

 • Javni poziv
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga usmjerenih na osnaživanje drugih organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela
 • Upute za prijavitelje
 • Obrasce
  • Obrazac B1      Opisni obrazac prijave
  • Obrazac B2      Obrazac proračuna projekta
  • Obrazac B3      Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Obrazac B4      Obrazac Izjave o partnerstvu
  • Obrazac B5      Obrazac životopisa voditelja projekta
  • Obrazac B6      Obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta
  • Obrazac B7      Obrazac Izjave o financiranim projektima
  • Obrazac B8      Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti
  • Obrazac B9      Obrazac za procjenu kvalitete prijave
  • Obrazac B10    Obrazac Ugovora o dodjeli financijske potpore
  • Obrazac C2      Obrazac opisnog izvještaja projekta
  • Obrazac C3      Obrazac financijskog izvještaja projekta