Odbor za državnu službu

Odbor za državnu službu ustrojen je s danom 1. siječnja 2006. godine kao posebno i neovisno tijelo nadležno za odlučivanje o žalbama državnih službenika u području službeničkih odnosa i kandidata u postupku prijma u državnu službu.

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Djelokrug rada

Odbor radi u sastavu

 • Stanka Vučica, dipl.iur., predsjednica Odbora za državnu službu
 • Zdenko Blaženčić, dipl.iur., član
 • Silvana Kustec, dipl.iur., članica
 • Mirna Vukman Cerovečki, dipl. iur., članica
 • Sonja Baretić, dipl. iur., članica
 • Ivana Najman, dipl.iur., članica
 • Maja Pleskalt, dipl.iur., članica
 • Goran Orešković, dipl.iur., član
 • Ivona Kovačić, dipl.iur.,članica
 • Nadja Rabar, dipl. iur., članica

 

Sjedište i kontakt

 • Adresa: Odbor za državnu službu, Palmotićeva 5, 10000 Zagreb
 • Tel.:   2357- 615
 • Fax:   2357-625
 • E-mail: ods@uprava.hr
 • Informacije o stanju predmeta daju se ponedjeljkom, srijedom i petkom u razdoblju od 09,00 do 12,00 sati. 
 • Pisarnica za prijam i otpremu pošiljaka nalazi se na navedenoj adresi
 • Odbor ne može davati savjete vezane uz konkretne predmete ni službena mišljenja.
Žalba, podnošenje i odustanak

Žalba

Žalba mora sadržavati:
 • naziv tijela kojem se upućuje,
 • predmet na koji se odnosi,
 • oznaku rješenja koje se pobija (broj rješenja i datum donošenja),
 • u kojem je pogledu žalitelj nezadovoljan rješenjem,
 • ako se u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, potrebno je obrazložiti zašto te činjenice i dokaze stranka nije iznijela tijekom prvostupanjskog postupka
 • ako ima zastupnika ili punomoćnika obavezno se prilaže punomoć,
 • ime i prezime i boravište-adresu žalitelja odnosno zastupnika ili punomoćnika (ne adresu sjedišta tijela ili ispostave u kojoj državni službenik radi i ne koristiti memorandume tih tijela),
 • vlastoručni potpis ili potpis druge osobe sukladno stavku 5. članka 71. Zakona o općem upravnom postupku

Otklanjanje nedostataka u žalbi obavlja se prema odredbama članka 73. Zakona o općem upravnom postupku. Izjavljena žalba može se dopunjavati novim činjenicama, dokazima i zahtjevima. 
 

Podnošenje žalbe

Žalba se podnosi Odboru za državnu službu putem tijela koje je donijelo rješenje na koje se žali. Ako Odbor izravno primi žalbu, vraća je tom tijelu i to iz dva razloga. Jedan je taj što tijelo prvog stupnja ima određena ovlaštenja i obvezu da samo postupi po žalbi prije nego što to učini Odbor i drugi razlog je da su Odboru za odlučivanje o žalbi potrebni svi spisi predmeta prvostupanjskog postupka kojima raspolaže ono tijelo koje je pobijano rješenje donijelo te mu ih mora poslati.


Odricanje i odustanak od žalbe

Stranka se može odreći prava na žalbu samo u roku za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi. Odricanje i odustanak od žalbe ne mogu se opozvati.
Postupanje tijela prvog stupnja
Tijelo koje je donijelo rješenje povodom žalbe (članak 113. Zakona o općem upravnom postupku):
 
 • odbaciti će žalbu novim rješenjem ako je žalba nedopuštena, nepravodobna ili izjavljena od neovlaštene osobe;
 • upotpuniti će postupak vođen po pravilima neposrednog rješavanja kada stranka zahtijeva da joj se omogući izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za rješavanje stvari ili da se provede ispitni postupak;
 • ispitati će zakonitost i ocijeniti svrhovitost rješenja koje se žalbom osporava pa kada ocijeni da je žalba osnovana u cijelosti ili djelomično zamijenit će pobijano rješenje novim ako se ne dira u prava trećih osoba;
 • kada ocijeni da žalba nije osnovana kompletirati će spis i dostaviti ga Odboru sa žalbom u izvorniku

Dokumentacija koja se dostavlja uz rješenje koje se pobija žalbom su svi spisi predmeta, a osobito rješenje protiv kojeg se izjavljuje žalba, dokaz o uručenju toga rješenja i dokaz o danu i načinu predaje žalbe te ovisno o upravnoj stvari o kojoj se odlučuje:
 
 • prijam u državnu službu: odluka o raspisivanju natječaja/oglasa, tekst objavljen u „Narodnim novinama“, odnosno putem nadležne službe HZZ, odluka o imenovanju komisije, izvješće o radu komisije s rang-listom kandidata, dokumentacija izabranog kandidata i podnositelja žalbe, svi testovi uz provjeru psihofizičkih sposobnosti i provjeru drugih vrsta, bilješke s intervjua, službena bilješka ako je žalitelj izvršio uvid u natječajnu dokumentaciju i sl.,
 • premještaj: rješenje o rasporedu na radno mjesto s kojeg se premješta, eventualne dokaze o potrebi posla koje su uvjetovale premještaj, suglasnost i dr.,
 • raspored i raspolaganje: rješenje o prethodnom rasporedu, izvod iz pravilnika o unutarnjem redu i druge dokaze o ustrojstvenim promjenama,  kod raspolaganja dokaz da nema drugih odgovarajućih mjesta na koje bi žalitelj mogao biti raspoređen, odnosno što se sve poduzelo da bi žalitelj bio raspoređen prije stavljanja na raspolaganje,
 • prestanak državne službe (ovisi o vrsti prestanka): rješenje o općoj nesposobnosti za rad s klauzulom pravomoćnosti; presuda da je žalitelj osuđen za kazneno djelo ili odluka Službeničkog suda s klauzulom pravomoćnosti; sporazum o prestanku državne službe; rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme; dokaze da nije zadovoljio na probnom radu i dr,
 • jubilarna nagrada i uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta po osnovi ukupnog radnog staža ili za rad u državnim tijelima: preslika radne knjižice,
 • plaćeni dopust i jednokratne novčane pomoći: dokaze za plaćeni dopust, potvrde nadležnog liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad duže od 90 dana, račune o kupnji lijekova i medicinskih pomagala, preporuka specijaliste.

Napomena: rješenja su upravni akti i moraju sadržavati sve dijelove prema članku 98. ZUP-a, a posebno se u obrazloženju moraju navesti konkretni i objektivni razlozi koji su doveli do odluke u izreci.
Postupanje i način rada Odbora

Postupanje Odbora

Odbor može:
 • odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nedopuštenu ili izjavljenu od neovlaštene osobe,
 • oglasiti rješenje ništavim,
 • odbiti žalbu,
 • poništiti rješenje u cijelosti ili djelomično, te ovisno o prirodi upravne stvari samo riješiti stvar ili dostaviti predmet na ponovno rješavanje prvostupanjskom tijelu,
 • izmijeniti rješenje,
 • poništiti rješenje jer je doneseno od strane nenadležnog tijela i dostaviti predmet nadležnom tijelu.


Način rada

Postupak povodom žalbe provodi vijeće u sastavu od tri člana Odbora ili član Odbora kao ovlašteni voditelj postupka što određuje predsjednik. Vijeće odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijmu u državnu službu, rasporedu na radno mjesto, premještaju, stavljanje na raspolaganje i prestanku državne službe, te o poništavanju ili ukidanju po pravu nadzora nezakonito upravnog akta, a o ostalim pitanjima iz državne službe odlučuje ovlašteni voditelj postupka.
 

Dostava rješenja Odbora za državnu službu

Obavlja se stranci putem prvostupanjskog tijela što je prije moguće.


Pravna zaštita protiv rješenja Odbora

Protiv rješenja Odbora ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom upravnom sudu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) u roku od 30 dana od dana dostave rješenja koja se podnosi izravno nadležnom upravnom sudu.

Tužba se može podnijeti i ako Odbor u zakonskom roku ne donese odluku o žalbi. 
Godišnja izvješća o radu Odbora
Sukladno odredbama članka 13. i 14. Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu, Odbor je dužan jednom godišnje izvijestiti Vladu Republike Hrvatske te o radu Odbora javnost upoznaje predsjednik ili član kojeg on za to ovlasti. 
 

Možda vas zanima i...