Državni tajnici

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

U Ministarstvu pravosuđa imenovani su:
  • Maja Grubišin
  • Sanja Mišević
  • Kristian Turkalj