Izvori za polaganje pravosudnog ispita

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na Internet stranici Narodnih novina

Na temelju Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (“Narodne novine”, broj 84/08, 75/09) i Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Narodne novine“, broj 96/09) Ispitno povjerenstvo utvrđuje izvore za polaganje pravosudnog ispita te najmanje dva puta godišnje vrši usklađivanje izvora za polaganje pravosudnog ispita s pozitivnim pravnim propisima.

Izvori za polaganje pravosudnog ispita objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa.
Neovisno o promjenama na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, izvore za polaganje pravosudnog ispita čine sve važeće izmjene i dopune objavljenih propisa.

Izvori za polaganje pravosudnog ispita po pojedinim predmetima

Građansko pravo

 
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
"Narodne novine", broj 91/96, 68/98 - ukinut čl. 371 Zakona, 137/99 -USRH, 22/00 -USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12
 • Zakon o zemljišnim knjigama
"Narodne novine", broj 91/96, 68/98 – ukinut čl. 225 Zakona, 137/99 - USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 55/13
 • Zemljišnoknjižni poslovnik
"Narodne novine", broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10.
 • Zakon o nasljeđivanju
"Narodne novine", broj 48/03, 163/03 i 127/13 – materijalnopravne odredbe
 • Zakon o obveznim odnosima
"Narodne novine", broj 35/05 i 41/08
 • Zakon o najmu stanova
"Narodne novine", broj 91/96, 48/98, 66/98
 • Zakon o osiguranju
"Narodne novine", broj 151/05, 87/08 (čl. 1-57.), 82/09 i 54/13
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
"Narodne novine", broj 151/05 (čl.1-42.), 36/09, 75/09 i 76/13
 • Zakon o kamatama
"Narodne novine", broj 94/04
 

Trgovačko pravo
 
 • Zakon o trgovačkim društvima
“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99 – vjerodostojno tumačenje, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13
 • Stečajni zakon
"Narodne novine", broj 71/15
 • Pomorski zakonik
“Narodne novine”, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13 – osobito članci 1., 6., 179., 208., 209., 219., 223., 385-387., 442-446., 547. i 559.
 • Zakon o mjenici
"Narodne novine", broj 74/94 i 92/10 – osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.
 • Zakon o čeku
“Narodne novine”, broj 74/94
 

Građansko postupovno pravo
 
 • Zakon o parničnom postupku
"Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13
 • Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima
"Narodne novine", broj 53/91 (članci 86.-96. i članak 101)
 • Zakon o nasljeđivanju
"Narodne novine", broj 48/03, 163/03 i 127/13 - postupovne odredbe
 • Sudski poslovnik
"Narodne novine", broj 37/14, i 49/14
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
“Narodne novine”, broj 91/10 i 112/12.
 • Ovršni zakon
“Narodne novine”, broj 112/12, 25/13 i 93/14.
 

Obiteljsko pravo
 
 • Obiteljski zakon
"Narodne novine" broj: 103/15
 • Zakon o privremenom uzdržavanju
"Narodne novine", broj 92/14
 

Kazneno pravo
 
 • Kazneni zakon Republike Hrvatske
“Narodne novine”, broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
“Narodne novine”, broj 76/14
 

Kazneno postupovno pravo
 
 • Zakon o kaznenom postupku
“Narodne novine”, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14.
 • Zakon o sudovima za mladež
“Narodne novine”, broj 84/11, 143/12 i 148/13 i 56/15.
 • Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
„Narodne novine“, broj 76/09, 116/10, 57/11, 136/12 i 148/13
 • Zakon o pomilovanju
“Narodne novine”, broj 175/03
 • Zakon o izvršavanju kazne zatvora
“Narodne novine”, broj 128/99, 55/00, 59/00,129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 56/13 i 150/13.
 • Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
Narodne novine”, broj 145/10.
 

Radno pravo
 
 • Zakon o radu
"Narodne novine", broj 93/14
 • Zakon o državnim službenicima
"Narodne novine", broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13
 • Zakon o strancima
"Narodne novine", broj 130/11 (čl.1., 2., 44., 45., 47.st.1.1-5. i st.2., 73.-85., 90., 98., 99., 234. st.1., 235-238.)
 • Zakon o zaštiti na radu
"Narodne novine", broj 71/14
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti
"Narodne novine", broj 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13-pročišćeni tekst i 153/13 (prava za vrijeme nezaposlenosti Glava V. čl. 37-57.; Glava VI. postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije
„Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12 (članci 1.-11. i 16.-25.)
 • Zakon o ravnopravnosti spolova
„Narodne novine“ broj 82/08 (članci 1.-8., 13. i 30.)
 • Zakon o istospolnim zajednicama
„Narodne novine“ broj 116/ 03 (članak 21.)
 

Upravno pravo
 
 • Zakon o općem upravnom postupku
"Narodne novine", broj 47/09
 • Zakon o upravnim sporovima
"Narodne novine", broj 20/10, 143/12 i 152/14
 • Zakon o sustavu državne uprave
"Narodne novine", broj 150/11
 • Zakon o izvlaštenju
"Narodne novine", broj 9/94 (osobito članci 1-9., 32-42), 35/94,112/00 -USRH, 114/01, 79/06, 45/11. i 34/12.
 

Ustavni sustav
 
 • Ustav Republike Hrvatske
"Narodne novine", 85/2010 - pročišćeni tekst
 • Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 31/91
 • Odluka Sabora Republike Hrvatske (o raskidu državno-pravne sveze)
"Narodne novine", broj 53/91
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 49/02 - pročišćeni tekst
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
„Narodne novine“, broj 116/99,109/00,53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06 ,19/07, 145/10 i 120/11 - pročišćeni tekst
 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 150/11
 • Zakon o pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske
"Narodne novine", broj 76/12
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
"Narodne novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje; 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 19/13 - pročišćeni tekst
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli 1,4, 6, 7 i 11
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj 18/97
 

Osnove sustava Europske unije
 
 • Osnove prava Europske unije – autori: Tamara Ćapeta i Siniša Rodin,
Narodne novine, travanj 2010.
 

Organizacija pravosuđa
 
 • Zakon o sudovima
"Narodne novine", broj 28/13
 • Zakon o Državnom sudbenom vijeću
"Narodne novine", broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13
 • Zakon o državnom odvjetništvu
"Narodne novine", broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13
 • Zakon o odvjetništvu
"Narodne novine", broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11
 • Zakon o javnom bilježništvu

"Narodne novine", broj 78/93, 29/94 i 16/07 (Glava I,Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156.,160) i 75/09