Izvori za polaganje pravosudnog ispita

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na Internet stranici Narodnih novina

Neovisno o promjenama na službenoj stranici Ministarstva pravosuđa, kandidati su dužni ispit pripremati prema najnovijim izmjenama i dopunama navedenih propisa koje mogu naći na Internet stranici Narodnih novina
 
Na temelju Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (“Narodne novine”, broj 84/08, 75/09) i Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Narodne novine“, broj 96/09) Ispitno povjerenstvo utvrđuje izvore za polaganje pravosudnog ispita te najmanje dva puta godišnje vrši usklađivanje izvora za polaganje pravosudnog ispita s pozitivnim pravnim propisima.
 
 Izvori za polaganje pravosudnog ispita objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa.
 
Izvori za polaganje pravosudnog ispita po pojedinim predmetima

Građansko pravo 

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo), 137/99 - USRH, 22/00 - USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak
 • Zakon o zemljišnim knjigama
„Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99 - USRH, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13 – ispravak i 108/17
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik)
„Narodne novine“, broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10
 • Zakon o nasljeđivanju
„Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 – materijalnopravne odredbe i 14/19
 • Zakon o obveznim odnosima
„Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 (Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza), 78/15 i 29/18
 • Zakon o najmu stanova
„Narodne novine“, broj 91/96, 48/98 - USRH, 66/98 - ispravak USRH, 22/06 i 68/18
 • Zakon o osiguranju
„Narodne novine“, broj 30/15 i 112/18 (čl. 1-23.)
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
„Narodne novine“, broj 151/05 (čl.1-42.), 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14
 • Zakon o kamatama
„Narodne novine“, broj 94/04 i 35/05 (Zakon o obveznim odnosima)
 
Trgovačko pravo 
 • Zakon o trgovačkim društvima
„Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15
 • Stečajni zakon
„Narodne novine“, broj 71/15 i 104/17
 • Pomorski zakonik
„Narodne novine”, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15 – osobito članci 1., 6., 179., 208., 209., 219., 223., 385-387., 442-446., 547. i 559.
 • Zakon o mjenici
„Narodne novine“, broj 74/94 i 92/10 – osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.
 • Zakon o čeku
„Narodne novine”, broj 74/94
 
Građansko postupovno pravo 
 • Zakon o parničnom postupku
„Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 (Zakon o arbitraži), 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14
 • Zakon o međunarodnom privatnom pravu
„Narodne novine“, broj 101/17
 • Zakon o nasljeđivanju
„Narodne novine“, broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19 - postupovne odredbe
 • Sudski poslovnik
„Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
„Narodne novine”, broj 68/18
 • Ovršni zakon
„Narodne novine”, broj 112/12, 25/13 (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku), 93/14,  55/16-USRH i 73/17
 
Obiteljsko pravo 
 • Obiteljski zakon
„Narodne novine“, broj: 103/15
 • Zakon o privremenom uzdržavanju
„Narodne novine“, broj 92/14
 
Kazneno pravo 
 • Kazneni zakon
„Narodne novine”, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
„Narodne novine”, broj 76/14
 
Kazneno postupovno pravo 
 • Zakon o kaznenom postupku
„Narodne novine”, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 - USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17
 • Zakon o sudovima za mladež
„Narodne novine”, broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15
 • Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
„Narodne novine“, broj 76/09, 116/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17
 • Zakon o pomilovanju
„Narodne novine”, broj 175/03
 • Zakon o izvršavanju kazne zatvora
„Narodne novine”, broj 128/99, 55/00, 59/00,129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11 - USRH, 125/11 (Kazneni zakon), 56/13 i 150/13
 
Radno pravo 
 • Zakon o radu
„Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17
 • Zakon o državnim službenicima
„Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 - USRH i 61/17
 • Zakon o strancima
„Narodne novine“, broj 130/11, 74/13, 69/17  i 46/18- čl.1., 2., 44., 45., 47.st.1.1-5. i st.2., 73.-85., 90., 98., 99., 234. st.1., 235-238.
 • Zakon o zaštiti na radu
„Narodne novine“, broj 71/14, 118/14 – ispravak, 154/14, 94/18 i 96/18
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
„Narodne novine“, broj 16/17 (Glava V. prava za vrijeme nezaposlenosti i Glava VI. postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije
„Narodne novine“, broj 85/08 i 112/12 - članci 1.-11. i 16.-25.
 • Zakon o ravnopravnosti spolova
„Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17 - članci 1.-8., 13. i 30.
 •  Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
„Narodne novine“, broj 82/14 – članci 69.-71.
 
Upravno pravo 
 • Zakon o općem upravnom postupku
„Narodne novine“, broj 47/09
 • Zakon o upravnim sporovima
„Narodne novine“, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 - USRH i 29/17
 • Zakon o sustavu državne uprave
„Narodne novine“, broj 150/11, 12/13 - USRH, 93/16 i 104/16
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade –
 „Narodne novine“, broj 74/14 i 69/17 (osobito članci 1-15., 46-59)

Ustavni sustav 
 • Ustav Republike Hrvatske
„Narodne novine“, 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 - pročišćeni tekst, 55/01 - ispravak pročišćenog teksta, 76/10, 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/14-USRH
 • Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj 31/91
 • Odluka Sabora Republike Hrvatske (o raskidu državno-pravne sveze)
„Narodne novine“, broj 53/91
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj 99/99, 29/02 i  49/02 - pročišćeni tekst
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
„Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06 (Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske), 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/10, 24/11 (Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe), 93/11 - USRH,  120/11 - pročišćeni tekst, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15 - USRH
 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18
 • Zakon o pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske
„Narodne novine“, broj 76/12
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta i 123/17
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13 i 14
„Narodne novine“ – Međunarodni ugovori, broj 18/97, 6/99 – pročišćeni tekstovi, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10
 
Osnove sustava Europske unije 
 • Osnove prava Europske unije – autori: Tamara Ćapeta i Siniša Rodin, Narodne novine, travanj 2010., lipanj 2011.
 
Organizacija pravosuđa 
 • Zakon o sudovima
„Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18
 • Zakon o Državnom sudbenom vijeću
„Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18
 • Zakon o državnom odvjetništvu
„Narodne novine“, broj 67/18
 • Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
„Narodne novine“, broj 67/18
 • Zakon o odvjetništvu
„Narodne novine“, broj 9/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11
 • Zakon o javnom bilježništvu

„Narodne novine“, broj 78/93, 29/94, 16/07, 75/09 i 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156., 160.