Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom građanima na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Uspostava sadašnjeg sustava lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj započela je 1992. godine postavljanjem temeljnog zakonodavnog okvira te je sustav uspostavljen 1993. godine, stupanjem na snagu zakona kojima se uređuje teritorijalni ustroj, samoupravni djelokrug, izborni sustav, način financiranja lokalne samouprave, a oživotvoren provedbom prvih lokalnih izbora.

Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.
Samoupravni djelokrug općine, grada i županije
Općine i gradovi, u svom samoupravnom djelokrugu, obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, dok županije obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena su područja koja spadaju u samoupravni djelokrug djelokrug jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) i županija.
 
OPĆINE I GRADOVI ŽUPANIJE
 • Uređenje naselja i stanovanja
 • Prostorno i urbanističko planiranje
 • Komunalno gospodarstvo
 • Briga o djeci
 • Socijalna skrb
 • Primarna zdravstvena zaštita
 • Odgoj i osnovno obrazovanje
 • Kultura, tjelesna kultura i sport
 • Zaštita potrošača
 • Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša
 • Protupožarna i civilna zaštita
 • Promet na svome području
 • Ostali poslovi sukladno posebnim zakonim
 • Obrazovanje
 • Zdravstvo
 • Prostorno i urbanističko planiranje
 • Gospodarski razvoj
 • Promet i prometna infrastruktura
 • Održavanje javnih cesta
 • Planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova
 • Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedba dokumenata prostornog uređenja
 • Ostali poslovi sukladno posebnim zakonima
+ VELIKI GRADOVI  
 • Održavanje javnih cesta
 • Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedba dokumenata prostornog uređenja
 

Kad je riječ o specifičnim zadacima općina, gradova i županija iz njihova samoupravnog djelokruga, posebnim (sektorskim) zakonima detaljno će se odrediti poslovi koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne organizirati te poslovi koje mogu obavljati.

Također, posebnim zakonom određuju se poslovni državne uprave koji se obavljaju u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju predstavničko i izvršno tijelo.
 
Predstavnička tijela su općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština.

U Gradu Zagrebu, kao jedinici s posebnim statusom – grad s položajem županije, predstavničko tijelo je Gradska skupština.

Članovi predstavničkih tijela biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
 
Izvršno tijelo u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan.

Općinski načelnici, gradonačelnici i župani biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem.
Službenici i namještenici
Poslove u upravnim tijelima (upravnim odjelima i službama) obavljaju službenici i namještenici.

Službenici su osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica i poslove državne uprave povjerene tim jedinicama, u skladu s Ustavom i zakonom.

Službenici su i osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.

Namještenici su osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela lokalnih jedinica.

Propisi kojima su uređeni službenički odnosi i plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi su:
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 04/18) 
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/2010)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/2010)
Popis županija, gradova i općina
U Republici Hrvatskoj svukupno je 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to:
 • 555 jedinica lokalne samouprave
  • 428 općina i
  • 127 gradova
 •   20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija.

Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, ima poseban status grada i županije.

Popis županija u Republici Hrvatskoj i Grad Zagreb (.xls) 

Kontakt podaci o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (.xlsx)

Općine i gradovi (.xls)