Jačanje kapaciteta Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

Ministarstvo pravosuđa pokrenulo je brojne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i unapređenje rada Državnog odvjetništva. 

U tijeku je osiguravanje primjerenijih prostornih kapaciteta, dodatno zapošljavanje, unapređenje sustava kontinuiranog stručnog usavršavanja, uvođenje mogućnosti obavljanja studentske prakse u državnim odvjetništvima te je ugovoreno financiranje unapređenja informatičkog sustava u državnom odvjetništvu iz fondova Europske unije IPA 2012.

Daljnja informatizacija usmjerena na ubrzanje rada državnog odvjetništva planira se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Kako bi ta sveobuhvatna reforma bila do kraja provedena, Ministarstvo pravosuđa planira u 2017. godini uputiti u proceduru Vlade RH izmjene niza zakona, odnosno nove zakone koji će omogućiti opsežnu reformu sustava državnog odvjetništva.

Također, obzirom na planiranu reorganizaciju mreže sudova, vodit će se računa o potrebnim izmjenama mreže državnih odvjetništava te će se ista uskladiti s planiranim izmjenama mreže sudova.
Prostorni kapaciteti državnih odvjetništava

Kako bi se osigurali smještajni kapaciteti za rad državnih odvjetništava u Gradu Zagrebu planirano je:

 • preseljenje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u nove adekvatne prostore

 • preseljenje Kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu do kraja svibnja 2017. godine u zgradu „E“ na Trg pravde kako bi bio smješten u blizini Općinskog kaznenog suda.

Zakonodavne aktivnosti

U tijeku su pripreme zakonodavnih akata kojima će biti obuhvaćene opsežne organizacijske i funkcionalne izmjene, i to:

 • novi Zakon o državnom odvjetništvu:

  • izdvajanje odredaba koje u prevelikoj mjeri opterećuju postojeći Zakon o državnom odvjetništvu te ih uklopiti u druge zakone te podzakonske akte,
  • sustavno uređenje ustrojstva, nadležnosti i rada državnog odvjetništva, obavljanja poslova državnoodvjetničke uprave, rada odjela tužitelja za kaznene predmete te zastupnika za građanske i upravne predmete, općih i posebnih ovlasti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, razrada postupka imenovanja Glavnog državnog odvjetnika (ograničenje mogućnosti reizbora na najviše dva mandata) i njegovog razrješenja, odnosno, prestanka dužnosti te detaljnije i preciznije propisivanje sustava prava i dužnosti državnoodvjetničkih dužnosnika. 
  • pojednostaviti rad državnih odvjetništava, ali i omogućiti primjenu modernih tehnologija u radu državnog odvjetništva. Jačanjem odredbi o pravosudnoj upravi, ovlastima i dužnostima, kako čelnika, tako i ravnatelja pravosudne uprave, omogućuje se bolje upravljanje materijalno-financijskim poslovanjem što će polučiti  znatne uštede u vremenu i sredstvima za rad.
 
 • zasebni Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću:

  • izdvajanje iz Zakona o državnom odvjetništvu odredbi koje se odnose na rad Državnoodvjetničkog vijeća kao tijela nadležnog za imenovanja, provođenje stegovnog postupka i ostale detalje o radu državnih odvjetnika i njihovih zamjenika,
  • izrada jedinstvenog propisa o izboru, imenovanju i ostalim pravima i dužnostima  državnog odvjetništva u kojem će se, u odnosu na postojeće odredbe o izboru, imenovanju i ostalim pravima i dužnostima državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, pojednostavniti postupak i skratiti trajanje izbora članova DOV-a iz reda zamjenika, izmijeniti odredbe o premještaju, imenovanju i utvrđivanju stegovne odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika i dr.
 
 • novi Zakon o Pravosudnoj akademiji

  • reorganizacija i preustroj Pravosudne akademije te redefiniranje uloga Državne škole za pravosudne dužnosnike,
  • reformiranje postupka ulaska u pravosudnu dužnost i sustava kontinuiranog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika, službenika iz područja pravosuđa i drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj čime će se ojačati uloga inicijalne i kontinuirane obuke, kako sudaca, tako i državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, te će se ista provoditi sustavno i temeljito.  
Jačanje ljudskih kapaciteta

Popunjavanje sistematiziranih mjesta zamjenika državnih odvjetnika

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je u prosincu 2016. godine donijelo Plan popunjavanja slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika u 2017. godini.

Planom popunjavanja slobodnih mjesta zamjenika državnih odvjetnika u 2017. godini  planira se popunjavanje nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta, kao i popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta koja će tijekom 2017. godine ostati upražnjena, i to:

 • Državno odvjetništvo Republike Hrvatske - imenovanje četiri  zamjenika Glavnog državnog odvjetnika (dva u kaznenom odjelu i dva u građanskom odjelu) te dva zamjenika na radna mjesta zamjenika Glavnog državnog odvjetnika koja će tijekom 2017. godine ostati upražnjena.  
 • Županijska državna odvjetništva -  imenovanje 18 zamjenika županijskih državnih odvjetnika (sedam mjesta u kaznenim odjelima i 11 mjesta u građanskim odjelima) te pet zamjenika na radna mjesta zamjenika županijskih državnih odvjetnika koja će tijekom 2017. godine ostati upražnjena.
 • Općinska državna dvjetništva - imenovanje 39 zamjenika općinskih državnih odvjetnika (32 mjesta u kaznenim odjelima i sedam mjesta u građanskim odjelima) te 17 zamjenika na radna mjesta zamjenika općinskih državnih odvjetnika koja će tijekom 2017. godine ostati upražnjena.
 • USKOK - nije planirano dodatno popunjavanje jer su sve mjesta zamjenika glavnog državnog odvjetnika popunjena

Zapošljavanje državnih službenika u državnim odvjetništvima

Ministarstvo pravosuđa je donijelo Plan zapošljavanja državnih službenika u državnim odvjetništvima u 2017. godini.

Planom zapošljavanja državnih službenika u državnim odvjetništvima u 2017. godini planirano je zapošljavanje:

 • u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske - dvije osobe s višom i tri osobe sa srednjom stručnom spremom,
 • na općinskim državnim odvjetništvima - pet  državnoodvjetničkih savjetnika i 15 osoba koje imaju srednju stručnu spremu,
 • na županijskim državnim odvjetništvima - pet državnoodvjetničkih savjetnika i 10 osoba koje imaju srednju stručnu spremu,
 • na općinskim i županijskim državnim odvjetništvima - po 10 informatičkih referenata (ukupno 20 informatičkih referenata).

Vježbenici u državnim odvjetništvima

Po pitanju prijama vježbenika, zasad nije donesena odluka koliko će ih biti primljeno u državnim odvjetništvima u 2017. godini, ali su planirana sredstava za prijam vježbenika u pravosudna tijela.


Studentska praksa u državnim odvjetništvima

U tijeku je izrada izmjena i dopuna Sporazuma o obavljanju studentske prakse.

Sporazumom će se omogućiti studentima pete godine svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj obavljanje studentske prakse u trajanju od 15 radnih dana na sudovima i državnim odvjetništvima koja se nalaze u blizini tih fakulteta.

Na taj način će se kroz upoznavanje s poslom pisarnice i obavljanjem administrativnih poslova studenti upoznavati s pravosudnim sustavom.

Daljnja informatizacija državnih odvjetništava

IPA 2012

U studenom 2016. godine sklopljeni su ugovori za provedbu projekata temeljem Programa pretpristupne pomoći IPA 2012.

U provedbi su sljedeći projekti usmjereni na jačanje aktivnosti rada državnog odvjetništva:
 • Jačanje kapaciteta ljudskih potencijala državnih odvjetništava i USKOK-a

  • uspostava platforme za pristup drugim državnim tijelima (interoperabilnost),
  • jačanje analitičkih sposobnosti djelatnika državnih odvjetništava i
  • izgradnja baze znanja

s ciljem razvoja modernog, učinkovitog i djelotvornog državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj i specijaliziranog državnog odvjetništva za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Rezultati ovog projekta doprinijet će izgradnji potrebnih ljudskih potencijala u državnom odvjetništvu za analitičku obradu podataka, brži i točniji pristup podacima u registrima i omogućiti dijeljenje zajedničkih znanja između tužitelja, a što će sve dovesti do bržeg procesuiranja kaznenih predmeta.

Projekt je vrijedan 208.000 EUR.

 • Nadogradnja Sustava za praćenje predmeta (CTS) i Baze ratnih zločina

  • nadogradnja Sustava za praćenje predmeta (CTS),
  • nadogradnja Baze ratnih zločina i
  • provedba edukacije državnih odvjetnika i službenika

s ciljem razvoja modernog, učinkovitog i djelotvornog državnog odvjetništva, uključujući i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Navedeno će omogućiti potpuni prelazak Sustava za praćenje predmeta (CTS) na elektroničko upravljanje predmetima kroz njegov čitav životni ciklus zajedno s podsustavima (upravljanje dokumentima, skladištenje podataka, poslovna inteligencija i komunikacija s vanjskim sustavima) koji će pratiti rad na specifičnom predmetu te u isto vrijeme omogućiti bolje upravljanje radom na predmetima.

Projekt je vrijedan 558.450 EUR.

 • Ugovori o nabavi roba

Nabavit će se nužna informatička oprema za siguran pristup sustavu, centralna serverska oprema za CTS (izgradnja visokodostupne IT platforme za centralni aplikativni sustav, konkretno primarni i sekundarni podatkovni centri, licence i dr.), osnovna IT oprema za potrebe DORH-a (300 osobnih računala, 20 prijenosnih računala i 50 printera) te videokonferencijska oprema za Županijske urede DORH-a.

Projekt je vrijedan 1.004.202 EUR.


Projekt „Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“

Ministarstvo pravosuđa je u postupku prijave Projekt „Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Unutar tog projekta planirana je nabava 900 komada prijemnika za primjenu sustava „speech to text“ koji glasovni zapis pretvara u gotov tekst, od čega će 600 prijemnika biti na raspolaganju državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, a 300 sucima.

Navedeno će uvelike utjecati na učinkovitost rada samih državnih odvjetništava obzirom na očekivano znatno ubrzanje u postupanju.