Predstavke i pritužbe

Slika /slike/Građani/predstavke i prituzbe.jpg
Na ovoj stranci možete podnijeti predstavku ili pritužbu na:
  • rad suda ili državnog odvjetništva koji se odnosi na odugovlačenje postupka,
  • ponašanje suca ili drugog djelatnika suda, državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

U pritužbi je potrebno navesti poslovni broj te naziv pravosudnog tijela pred kojim se vodi predmet.
 

Ministarstvo pravosuđa nije ovlašteno:

  • pružati savjete strankama kako postupiti u konkretnim situacijama odnosno postupcima

  • pružati strankama pravnu pomoć i pravne savjete

  • ​preispitivati zakonitost odluka pravosudnih tijela donesenih u pojedinačnim predmetima

  • s obzirom na trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu,
    izvršna vlast (u ovom slučaju Ministarstvo pravosuđa) nije ovlaštena miješati se u pojedinačne sudske slučajeve ili utvrđivati činjenice, već je to u cijelosti u nadležnosti sudbene vlasti, koja je samostalna i neovisna, a strankama u postupku su na raspolaganju zakonom propisana sredstva pravne zaštite njihovih prava

 
Molimo da ispunite sva označena polja kako bi se po Vašoj predstavci ili pritužbi moglo postupati.
 
Predstavke osim putem ovog web obrasca možete podnijeti i pisanim putem na adresu Ministarstvo pravosuđa, Uprava za organizaciju pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb.
 
Nakon dostavljene predstavke ili pritužbe te nakon provjere dostavljenih podataka, Ministarstvo pravosuđa će Vas obavijestiti o ishodu u najkraćem mogućem roku.

 

Pritužba/Predstavka