Državne matice

Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.

Državne matice vode se za svako naseljeno mjesto po matičnim područjima.

Poslove osobnih stanja građana obavljaju nadležna upravna tijela županija, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, a državne matice neposredno vode državni službenici-matičari.
Isprave iz državnih matica
O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka.

Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka.

Isprave iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.

Pravni interes imaju:
  • osobe na koju se podaci upisani u maticu odnose,
  • članovi uže obitelji,
  • posvojitelj,
  • skrbnik,
  • druge osobe koje imaju pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno utvrditi.

Prilikom izdavanja isprava iz državnih matica plaća se upravna pristojba u iznosu od 20 kuna.
 

Izdavanje elektroničkih izvoda iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana

U sustavu e-Građani dostupne su elektroničke usluge putem kojih možete zatražiti elektroničke izvode iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjige državljana.

Tijela javne vlasti dužna su prilikom poslovanja s građanima prihvatiti elektroničke zapise iz državnih matica i Knjige državljana koji su izdani putem sustava e-Građani.

Provjeru vjerodostojnosti dokumenata moguće je izvršiti na internet adresi 
 https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera/  ili putem poveznice u aplikaciji Matice i Knjiga državljana, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalaze na svakom pojedinom elektroničkom zapisu, a sustav će prikazati izvornik elektroničkog zapisa.
Matični uredi u RH
Matica rođenih
U maticu rođenih upisuju se sve činjenice rođenja osoba koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i rođenja hrvatskih državljana u inozemstvu.
 

Rođenja u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina.

Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi.
 

Prijava rođenja

Matica vjenčanih
U maticu vjenčanih upisuju se činjenice sklapanja braka koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i brakovi hrvatskih državljana sklopljeni u inozemstvu.
 

Brakovi sklopljeni u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz državne matice vjenčanih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je sklopljen brak. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta osoba u Republici Hrvatskoj.
 

Sklapanje braka

Matica umrlih
U maticu umrlih upisuju se činjenice smrti koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i smrti hrvatskih državljana u inozemstvu.
 

Smrti u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz matice umrlih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je smrt nastupila. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta umrle osobe u Republici Hrvatskoj.
 

Prijava smrti