Javni natječaj

Slika /dokumenti/Dodaci uz vijesti/Ured europskog javnog tužitelja-1.png

Povjerenstvo za predlaganje nacionalnih kandidata Republike Hrvatske za europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja

Na temelju članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja (Narodne novine, broj 23/2019), Povjerenstvo za predlaganje nacionalnih kandidata Republike Hrvatske za dužnost europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja (dalje: Povjerenstvo) raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata Republike Hrvatske za europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja

I. Uvjeti koje mora ispunjavati podnositelj prijave:
  1. obnašati pravosudnu dužnost najmanje 10 godina i biti aktivni pravosudni dužnosnik u trenutku prijave (državni odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika ili sudac)
  2. imati odgovarajuće praktično iskustvo u kaznenim predmetima iz područja gospodarskog kriminaliteta, u kaznenim predmetima za kaznena djela protiv službene dužnosti i iskustvo u međunarodnoj pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima
  3. biti osoba čija je neovisnost neupitna
  4. imati reguliranu vojnu obvezu u skladu s posebnim zakonom
  5. temeljito vladati jednim jezikom Europske unije u govoru i pismu te imati zadovoljavajuće znanje barem još jednog službenog  jezika Europske unije
  6. biti osoba za koju ne postoje sigurnosne zapreke u skladu s razinom „EU tajno“ 
  7. biti osoba prikladna za obavljanje dužnosti europskog tužitelja
  8. ne imati više od 60 godina u trenutku imenovanja
  9. biti zdravstveno sposobna osoba.
Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
II. Uz pisanu prijavu podnositelj prijave dužan je priložiti detaljan životopis na hrvatskom jeziku, sastavljen prema predlošku koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr) te kraću verziju na engleskom jeziku (dvije stranice), zajedno s motivacijskim pismom u kojemu podnositelj treba, između ostalog, obrazložiti zašto smatra da je osoba prikladna za obavljanje dužnosti europskog tužitelja.
 
Uz pisanu prijavu podnositelj prijave dužan je priložiti i dokaze o ispunjenosti uvjeta (dovoljno u preslici).
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.1. dokazuje se potvrdom nadležnog tijela o tome da podnositelj prijave radi kao pravosudni dužnosnik najmanje 10 godina.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.2. dokazuje se odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela  o rasporedu podnositelja prijave na određene poslove u skladu s godišnjim rasporedom poslova.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.3. dokazuje se dostavom izjave podnositelja prijave iz koje mora biti razvidno da će u slučaju izbora za europskog tužitelja djelovati neovisno, u interesu Europske unije. Navedena izjava mora biti vlastoručno potpisana.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.4. dokazuje se dostavom potvrde nadležnog tijela sukladno posebnom zakonu.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.5. utvrdit će se iz sadržaja same prijave (obveza podnositelja je već u samoj prijavi navesti jezike na koje se poziva te njihovu razinu u govoru i pismu) te prilikom razgovora s podnositeljem prijave.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.6. dokazuje se certifikatom o sigurnosnoj procjeni razine „EU tajno“. Ako podnositelj u trenutku prijave ne raspolaže ovim certifikatom, tu je činjenicu dužan navesti u prijavi uz naznaku da prihvaća dati pisanu suglasnost Povjerenstvu za provedbu sigurnosne provjere navedene razine.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.7. dokazuje se odgovarajućom izjavom o osobnim karakteristikama podnositelja prijave iz koje je razvidno da je osoba prikladna za obavljanje dužnosti europskog javnog tužitelja, a koju daje podnositelju prijave neposredno nadređena osoba. Uz navedenu izjavu neposredno nadređene osobe, podnositelj prijave može dostaviti jednu ili više izjava trećih osoba o njegovoj prikladnosti za obavljanje dužnosti europskog javnog tužitelja.
 
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.8. dokazuje se preslikom osobne iskaznice ili drugog službenog dokumenta iz kojega je vidljiv datum rođenja podnositelja prijave.
Ispunjenost uvjeta pod točkom I.9. dokazuje se odgovarajućom potvrdom.
 
III. Rok za podnošenje pisanih prijava je 15 dana od objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa. Prijave se šalju Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, isključivo putem adrese elektronske pošteeuropskituzitelj.natjecaj@pravosudje.hr, s naznakom: »Prijava kandidature za europskog tužitelja«.
 
Povjerenstvo za predlaganje nacionalnih kandidata Republike Hrvatske za
dužnost europskog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja
 
 
Predložak životopisa na hrvatskom jeziku

Ured europskog javnog tužitelja